Grundskola

Skollotsar på morgonen - Försöksverksamhet för barn som går från Triangelområdet till Bergaskolan och barn som går från Högalidsområdet till Luossavaaraskolan

I Kiruna kommun finns totalt sexton grundskolor vara av tolv är kommunala skolor och två är sameskolor. På de flesta grundskolor med förskoleklass och årskurserna 1-6 finns även fritidshem i samma lokaler.

Den geografiska spridningen på skolorna i Kiruna är stor. Avståndet till Kiruna C från skolan längst i väster, Abisko skola, är ca 10 mil och avståndet från skolan längst i öster, som ligger i Karesuando, är ca18 mil. Eleverna i dessa skolor bor i flera fall ännu längre från Kirunas stadskärna. Den stora geografiska spridningen på befolkningen medför att kommunen har relativt många små skolor med undervisning upp till årskurs 9 och skolornas storlek varierar mycket, från ca 15 elever upp till nästan 750 elever. Totalt finns ca 2 200 elever i kommunens grundskolor, inklusive förskoleklassen, och ca 300 barn i sameskolorna och de fria alternativen.

Då samhället hela tiden förändras måste kommunen arbeta med omvärldsbevakning och förberedelser för eventuella behov av att förändra skolstrukturen. Beslut om ny skolstruktur i Kiruna C antogs av Kultur- och utbildningsnämndens 2020-03-19 och planeras genomföras från och med hösttermienn 2021.

Trygghet och försäkringar

Varje år fastställs en läsårsplan för grundskolorna i kommunen. Där framgår när eleverna börjar och slutar läsåret samt när de har lov. Läsårsplanen för gymnasieskolan kan ibland skilja sig något från grundskolans men vi försöker att få dom så lika som möjligt då en familj kan ha barn i båda skolformerna. Vanligtvis upprättas läsårsplanen för kommande läsår i november/december året innan.

Skollagen och skolförordningen reglerar hur läsåret för eleverna i grundskolan får förläggas. Till exempel så ska läsåret börja i augusti och sluta i juni. Dessutom måste läsåret vara minst 178 skoldagar. I Kiruna kommun har vi valt att förlägga läsåret till just 178 skoldagar. Det innebär att alla skolor måste organisera undervisningen så att alla elever har lärarleddundervisning varje dag enligt läsårsplanen.

Ledighet utöver lov
Om en elev behöver vara ledig från skolan måste vårdnadshavaren ansöka om detta hos skolan. Det är rektor som ska besluta om ledighet men för kortare ledigheter får rektor uppdra åt någon annan att fatta beslut. För Kiruna kommuns skolor har rektorerna gemensamt beslutat att elevens mentor får fatta beslut om ledighet upp till fem dagar per läsår.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheter att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

För ansökan om ledighet ska blanketten Ledighetsansökan , 105.3 kB. användas.

När en elev ska börja i förskoleklass eller grundskolan i Kiruna anvisar kommunen vanligtvis eleven till den grundskola som ligger närmast elevens bostad. Det fria skolvalet innebär att elevens vårdnadshavare kan välja att ansöka om att eleven ska få gå i en annan skola än den som kommunen anvisar till. Det kan vara en annan kommunal skola, en fristående skola eller sameskolan. Viktigt att tänka på om man väljer att skriva in sitt barn i en annan skola än den som kommunen anvisar till är att eleven kanske inte blir beviljad skolskjuts om det är långt till skolan. Information om rätt till skolskjuts/hur man ansöker om skolskjuts

Om ditt barn går i en av kommunens skolor men ni vill byta skola eller om ni vill skriva in ert barn i en av kommunen skolor ska ni ta kontakt med den nya skolans rektor samt fylla i blanketten Inflyttning/inskrivning av elev , 35.4 kB.. Blanketten skickas eller lämnas till den nya skolans rektorsexpedition. Om ni vill skriva in ert barn i sameskolan tar ni kontakt med sameskolstyrelsen. Om ni vill skriva in ert barn i en fristående skola kontaktar ni den aktuella skolan. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas sida under Grundskolor.

Behov av specialkost
Om ert barn har behov av specialkost är det viktigt att skolan får information om detta. Information om hur ni ska göra detta finns på sidan Mat, lunch

Dataskyddsförordningen/GDPR

I Sverige är grundskolan obligatorisk och skolplikt gäller för alla barn från hösten det år de fyller 6 år. I vissa fall kan skolplikten skjutas upp om det finns särskilda skäl. Om vårdnadshavare istället vill tidigarelägga sitt barns skolgång ett år kan man begära det hos kommunen. Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det nionde året, eller om eleven går i specialskolan, det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolgången. Även om skolplikten upphört har man som elev rätt att slutföra den högsta årskursen.
På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om skolplikt och rätten till utbildning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver den ordinarie undervisningstiden har alla elever i Kirunas kommunala skolor möjlighet till extra stöd och hjälp av lärare. Denna verksamhet kallas Läxgruvan och organiseras av respektive skola. På Läxgruva kan man till exempel få hjälp med läxor eller annat skolarbete som man inte hunnit med under lektionerna kanske på grund av att man varit sjuk.

Från och med höstterminen i årskurs 6 ska eleverna i grundskolan ha betyg varje termin utifrån betygsskalan F till A, där F står för ej godkänt resultat, E står för den lägsta graden av godkända resultat och A utgör den högsta måluppfyllelsen. Som underlag för betygen ska läraren använda sina bedömningar av elevens måluppfyllelse i förhållande till kunskapskraven i läroplanen. Om läraren bedömer att det finns risk för att en elev inte kommer att uppnå det lägsta godkända betyget, E, är skolan skyldig att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.
På Skolverkets hemsida finns information om betygsättning och betygsskalan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan man även hitta information om timplanen och kursplanerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ämnesvis med kunskapskraven i grundskolans läroplan Lgr 11.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson