Avustusta

Foto: Jonas Sundberg

Sinun oikeus aphuun regleerathaan Sosiaalipalvelulaissa ja kuttuthaan avustukseksi. Meän tarkotus oon ette tehhä tarkat tutkimukset mistä ja kuka saattaa tyytyttää sinun tarpheet.

Ette saattaa päättää jos sulla oon oikeus avustuksheen kunnan avustuskäsitteliä tekee intivityellin tutkimuksen.

Met tehemä kansa arvioinin sinun resyrsistä. Mitäs sie pysyt itte tekheen? Met kattoma kansa resyrsiä jokka oon sinun ympäristössä. Sinun tarpheet piiain mennee ratkasta muula laila. Sinun perhe, muut omhaiset, likhiiset, krannit, kaverit- net oon kaikin arvokhaat resyrsit jokka piiain saattavat anta apua.


  Hakemus                , 260.2 kB.

Kotipalvelu oon kokoelmanimi eri toimile. Avun koko saattaa varieerata jostaki tiimasta kuukauessa montheen käynthiin päivässä. Apu oon tärkeä ette maholistaa jäljeläasumisen kotona. Apu saattaa esimerkiksi olla apu korjaamisen, vaatheenhoijon, ostoksitten, ruanlaiton ja henkilökohtasen hoijon kansa.

 

Turvalisuuslarmi oon avustus joka oon henkilöile jokka saihrauen elikkä toimintaestheen takia saattavat olla vakavassa aputilantheen vaarassa, esimerkiksi suuri kaatumisriski elikkä epäturvalisuus. Enkkelttin instalasuunin kautta tavalisessa telefooniverkostossa/mobiliverkostossa ja kannettavan larmiknapin kautta sie saatat tulla yhtheytheen henkilökunnan kansa jos sattus tulheen akytti tilane missä sie olet avuntarpheessa.

Sie otat yhtheyttä Avustuskäsitteliän kansa ko sie halvaat hakea toimia Sosiaalipalvelulaain kautta elikkä saaja lissää informasuunia mitä apua ja palveluja sosiaalihallinto saattaa tarjota.

Päivätoiminta oon henkilöile jokka asuvat tavalisessa asumisessa ja jollako oon demensisaihraus. Ette saaja maholisuuen ette tulla tänne sie häyt saaja päätöksen avustuskäsitteliälän kautta. Toiminta oon Thulegatan 24 (Thulegården)

Päivätoiminalla ei ole yhthään erityista koheryhmää, kaikin oon tervetulheita. Sosiaalile stimylansile ja sosiaalile yhtheyele ulkopuolela kotipaikkaa. Se oon auki ja sielä oon henkilökuntaa maanataista perjantaihiin. Toiminta oon Thulegatan 24 Thulegården. Sielä oon maholista ostaa kahvia.

Kunnala oon eesvastuu kaikista terhveys- ja saihraanhoitotoimista kotona jokka tehthään distriktisahraanhoitajalta, työterapeytiltä ja siukkajymnastilta. Tämä jällaa:

• Henkilöile jokka oon 18 vuotta ja vanheemat.
• Niin planeratut ko ei planeratut käynit kotona, matkhaanräknätty rehabiliteerinki ja habiliteerinki
• Uloskirjottaminen apuvälihneistä
• Sopeuttaminen asumisympäristöstä ja toistus asuntosopeuttamisesta.

Maakäräjällä oon eesvastuu niinku ennenki lääkäritoimista ja muista spesialistifynksuunin toimista. Terhveyskeskuksella ja sjuurisentraalila oon auki niinku muuloisten ja ottavat vasthaan potihlaita käynile ja hoijole. Net jokka oon terhveyen- ja saihraanhoijon tarpheessa pitävät ensi siassa kääntyä maakäräjän terhveyskeskuksheen. Ko sitä ei omin voimin elikkä tuen kautta pääse terhveyskeskuksheen sitä saattaa saaja apua kotona.

Kontaktitietoja sinun kotipalvelutiihmiin
Luossavaara: tistriktisaihraanhoitaja, 0980-756 34
Centrala: tistriktisaihraanhoitaja, 0980-756 29
Raket: tistriktisaihraanhoitaja, 0980-756 28 och 0980-756 32
Berga: tistriktisaihraanhoitaja, 0980-756 31
Triangel: tistriktisaihraanhoitaja, 0980-706 84
Tistriktsityöterapeytti: 0980-756 36 eller 0980-703 78
Tistriktsiukkajymnasti: 0980-703 73 eller 0980-755 28

Itänen kunnanosa:
Tistriktisaihraanhoitaja: 0980-756 41 elikkä 0980-756 37
Tistriktityöterapeytti: 0980-756 95
Tistriktsiukkajymnasti: 0980-701 02

Telefooniaika arkipäivinä 08.00-09.00.
Arkipäivät jälkhiin kl.17.00 ja pyhäpäivät sie soitat 1177, saihraanhoitoneuvonthoon

Sie saatat saaja asuntosopeuttamisavustuksen ette sopeuttaa sinun asunon. Avustuksen mennee antaa kaikile jollako oon pysyvä toimintarajotus. Avustus oon olemassa sen takia ette oon maholisuus ittenhäisheen elähmään omassa kooissa vaikka oon toimintarajotus. Avustuksen pittää käyttää indivityellhiin sopeuttamishiin ette helpottaa joka päivästä elantoa. 

Mitäs se maksaa?
Makso toimista jokka myönethään otethaan ulos kunnan päätetyn taksan mukhaan. Jos sulla oon kysymyksiä maksoista Sie olet tervetullu kääntymhään meän maksokäsitteliöitten työ.

Asuntosopeuttamiskäsitteliä
Telefooni 0980-756 56

Jos Sie saihrauen, toimintaestheen elikkä heijoman terhveyentilan takia tarttet apua ette pittää vaarila Sinun oikeutta sie saatat saaja apua holhoojalta.
Hakemuksen holhoojasta Sie saatat itte tehhä, elikkä likhiinen omhainen, sosiaalipalvelu, saihraanhoito elikkä joku muu joka oon Sinua likelä.
Holhoojaa ei saa ehottaa ilman päämiehen hyväksymistä (se joka tarttee holhoojan) jos ei terhveyentilane estä sitä. Jos sitä ei saata hyväksyä holhoojaamista, sen pittää näkyä lääkärintoistuksesta.

Ilmotus holhoojantarpheesta lähätethään yliholhoojaekspetisuunile. Sie saatat itte esittää jonku joka Sie tykkäät oon sopeva. Henkilökunta yliholhoojanekspetisuunila tutkii sitten tarpheen. Jos ei ole ittelä ommaa ehotusta holhoojasta niin yliholhoojalautakunta suosittellee sopevan henkilön tehtävhään. Hakemuksen lähätethään sitten käräjäoikeutheen joka päättää jos holhoojaa tarttee.

Yliholhoojakontturi
Telefooni 0980-79621 

Telefooni- och käyntiaijat:
Maanantai-keskiviikko kl 9.30–11.30
Tuorestai kl 14.00–16.00
Perjantai kl 9.30-11.30
Sähköposti
Käyntiosote: Stadshuset, Stadshustorget 1

Onkos sulla omhainen/likhiinen joka oon sinun tuen tarpheessa? Se saattaa olla perheenjäsen, sukulainen, kranni elikkä kaveri.
Sie saatat kääntyä omhaistukian työ jos sie halvaat neuvoa, tukea, informasuunia, opastusta elikkä vain jonku ulkopuolisen kansa praatia.

Sen saattaa tehhä telefoonin kautta, sinun tykönä kotona elikkä omhaistukian huohneessa.
Kaikista mistä puhuthaan ei saa kukhaan muu tietää ja se tapahtuu salhaisuusvelvolisuuen alla. Kontakti oon maksoton.

Omhaiskonsylentti
Viola Tiensuu
Telefooni: 0980-756 62
Sähköposti

Kontakt

  • Avustuskäsitteliä

    Sie saatat soittaa joka arkipäivä 09.00-14.30 (kiini päiväruan aikana 12.00-13.00)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Borttagen användare