Vyökaamera

Kaikki ihmiset halvaavat perustheelisesti olla ittenhäiset, osalistuvat ja turvaliset. Aukenhaisuuela tikitaaliselle tekniikalla perintheelinen palvelu vyövalvonalle oon muuttunu pohjasta saakka.

Tikitaalinen tuki kotipalvelussa tekkee maholiseksi ette asua jäljelä pitemphään omassa asunossa lissäintynheelä turvalisuuela ja ittenhäisyyelä.

Arvo käyttäjälle oon ensinki intekriteetti ja ettei häntä häiritettä. Vyöpatrylli saattaa häiritä omhaisia ja kranniaki äänilä piilistä, portista ja trapuista. Monet käyttäjät kuvvaavat ette henkilökunnan käyminen saattaa häiritteä heän unta ko ovia aukasthaan ja lamppuja sytytethään.

Henkilökunta tuntee epäturvalisuutta ja sen takia monet vyötehtävät tehhään ka-helta henkilöltä vaikka työtehtävä ei ittesthään vaai sitä. Tikitaalisitten ratkasuitten avula valvontakäynit vyön aikana mennee tehhä efektiivisti ja milööystävälisesti. Sitä paitti käyntiä mennee useamasti jos tarve vaatii.

INFORMASUUNI/SUOSTUMINEN , 94.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  VYÖKAamera sopimus         , 38.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Mikäs vyövalvonta kaameran kautta oon?
Vyövalvonta kaameran kautta merkittee ette yks kaamera panthaan SINUN työ, tavalisesti nukkumahuohneessa ja joka "näkkee pimeässä". Henkilökunta saattaa tietokonheen ja kaameran kautta nähhä liikkuvan kuvan sängystä ja nukkumahuohneesta. Äänikomynikasuuni ei ole maholinen, se oon vain yhentien-komynikasuuni tarkotettu vyönaikana. Varmuuentaso oon korkea ja vain valtuutettu henkilökunta saattaa käyttää kaamerraa. Sisälepellaamista ei tehhä ja valvontaa ei tehhä ko etukätheisesti päätetyilä aijoila ja kuvia ei säästetä. Vyökaamera oon näyttäny olevan hyvin toimiva usseimilla paikoila Ruottissa jossako se oon pruuattu, riippumatta preetpantiulosrakentamista.

Kukas tätä tarjousta saattaa saaja?
Tämä tarjous lähätethään sulle jollako oon vyövalvonta. Yhessä asihaankuuluvan henkilökunnan kansa tet sovitta minä aikoina valvontaa pittää tehhä ja kunka use-asti.

Ootetut tulokset

  • Turvalisuus vyölä ilman häiritteviä fyysisiä käyntiä
  • Miljöö- ja resyriseffektiivi 

Kysymyksiä
Jos oon kysymyksiä vyökaameran valvonasta ota yhtheyttä tutkimusosaston kansa elikkä vastuulisen johtajan kansa sinun kotipalvelualuheela elikkä asumisessa.


Kontakt

  • Avustuskäsitteliä

    Sie saatat soittaa joka arkipäivä 09.00-14.30 (kiini päiväruan aikana 12.00-13.00)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson