Kulturmiljöanalys

Den gamla brandstationen med det gamla stadshuset i bakgrunden.

Eftersom stadsomvandlingen påverkar kulturmiljön är arbetet med bevarandefrågor viktigt. Därför har en kulturmiljöanalys gjorts.

Kirunas kulturarv har värderats och beskrivits med hjälp av en så kallad DIVE-analys. Kulturmiljöanalysens övergripande mål var att ta fram underlag och redskap för att säkerställa att Kirunas kulturarv blir en resurs i det framtida Kiruna. Analysen kan till exempel användas för arbete med placering av de byggnader som ska flyttas. 

DIVE-analysen baseras på fyra grundläggande frågor:

  • Vad berättar dagens landskap och miljö om områdets ursprung och utveckling?
  • Varför har vissa karaktärsdrag haft speciell samhällsmässig betydelse i förhållande till ortens utveckling?
  • Vilka historiska karaktärsdrag har speciellt värde, kan de utvecklas och var går gränserna för vad de tål?
  • Hur kan utpekade historiska karaktärsdrag och resurser i området förvaltas och utvecklas?

Kulturmiljöanalys från 2008 och 2014

Arbetet med kulturmiljöanalysen gjordes i två etapper, den första var klar 2008 och den andra hösten 2014. Under fliken Relaterat hittar du kulturmiljöanalysen i fullversion och även i en populärversion.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark