Energi och uppvärmning

Upplysta istappar
Foto: Åke Jönsson

Anmälningsplikt gäller vid installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur marken, yt- eller grundvattnet. Det är till miljö- och byggnämnden som du ska lämna in din anmälan.

Vid installation av värmepumpsanläggning finns en risk för att grundvattnet kan förorenas. Borrhålet kan bli en transportväg för föroreningar till grundvatten och köldbärarvätska kan läcka ut. Vattentäkter som ligger i närområdet kan påverkas vid själva borrningen.
Anmälningspliktens syfte är att ge miljö- och byggnadsnämnden kännedom om var anläggningarna finns, för att sedan kunna bedöma eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder tas.​ Om platsen där värmepumpsanläggningen planeras ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla.

Din anmälan
Din anmälan kan du skicka via e-post, brev eller komma in med till miljökontoret. Bifoga en situationsplan till din anmälningsblankett. Situationsplanen ska visa fastigheten och vara utformad i lämplig skala.

Din situationsplan ska innehålla:

 • borrhålets placering på fastigheten
 • avstånd från borrhål till fastighetsgränsen
 • placering av eventuella dricksvattenbrunnar (egna och grannars)
 • placering av eventuell avloppsanläggning (egna och grannars)
 • placering av eventuella energibrunnar hos grannarna

Anmälan för installation av värmepumpsanläggning finns som en pdf-blankett nedan.

När din anmälan om installation av värmepumpsanläggning inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen påbörjas handläggningen av ärendet. Anmälan kontrolleras och skickas sedan för grannyttrande. Lämna därför din anmälan/ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid innan arbetet planeras att påbörjas. Du måste sedan få ett skriftligt beslut innan du börjar inrätta din värmepumpsanläggning. För handläggningen av din anmälan tas en avgift ut, vilken är beslutad i kommunfullmäktige.

Placering av anläggningen och krav på brunsborraren
För att effekten av din värmepump ska bli så god som möjligt krävs att placeringen av borrhålet inte är beläget för nära andra eventuella borrhål i närområdet. Borrhålet bör inte placeras närmare än 20 meter från närliggande borrhål för värmepump. Det bör inte heller placeras närmare än 30 meter från närliggande dricksvattenbrunnar eller avloppsanläggningar.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer krav på att brunnsborraren ska vara certifierad. En certifierad brunnsborrare ska följa Normbrunn -16, som är en vägledning vilken beskriver hur borrning av brunnar ska ske. Kraven är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med branschen.

Blankett - värmepump , 338.7 kB.

Normbrunn 16 Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen

  Under perioden 4/7 - 19/8 gäller följande telefontider:

  Måndag            kl. 10-12
  Tisdag               kl. 10-12
  Onsdag             kl. 12-14
  Torsdag             kl. 13-15
  Fredag               kl.   9-11 

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun, 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari