Tomt och mark

Vy från Karesuando
Vy från Karesuando.

Kiruna kommun med sina 20 000 kvadratkilometer är Sveriges största kommun till ytan. Av denna mark äger kommunen mindre än en procent. Störst markägare är svenska staten med cirka 80 procent av markytan.

Tillväxt- och exploateringsenheten ansvarar för mark- och exploateringsfrågor i kommunen. Detta innebär att enheten förhandlar, upprättar och genomför avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, tomträtter samt även nyttjandrätter. Vi har även samordningsansvar för genomförandet av exploateringsprojekt.

Det är till oss du vänder dig om du vill ha markupplåtelse för ett markområde, köpa en tomt för fritidshus, bostadshus, ditt företag eller mark för annat ändamål.

Det råder stor efterfrågan på småhustomter i kommunen, framför allt i Kiruna tätort. Kommunen arbetar kontinuerligt med att ta fram mark för olika ändamål. När ett nytt område är byggklart erbjuds tomterna till aktuell tomtkö.

Priset för småhustomter i Kiruna tätort, Jukkasjärvi, Svappavaara och Vittangi är fastställd till 500 kr per kvadratmeter (KF 2021-05-24). På övriga orter bestäms tomtpriset för varje objekt (KF 2019-11-25—26).

Utöver kostnaden för tomten tillkommer kostnader för lagfart, bygglov, VA-anslutning med mera.

Kommunen arbetar med utveckling av småhustomter bland annat i Jukkasjärvi och Tuolluvaara och dessa bedöms kunna släppas till tomtkön inom en femårsperiod.

Det råder stor efterfrågan på fritidshustomter och kommunen arbetar med att ta fram nya tomter för fritidshus. När ett nytt område är byggklart erbjuds tomterna i aktuell tomtkö.

Försäljningspris för fritidshustomter beräknas i samband med att tomterna tas fram.

Tomträtt är en form av nyttjanderätt, alltså rätt att använda ett markområde. Som tomträttsinnehavare har du ungefär samma rätt att nytttja marken som en ägare till en fastighet. Skillnaden är att du inte äger fastigheten, utan du hyr den genom tomträttsavtal. Regler kring tomträtt finns i Jordabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kapitel 13.

Tomträttsinnehavaren betalar en årlig avgift till fastighetsägaren, kommunen. Avgiften kallas tomträttsavgäld och bestäms utifrån markens taxeringsvärde. Avgälden justeras normalt vart 10:e år.

  • För friliggande småhus är avgälden 1,5 % av marktaxeringsvärdet, med ett maxtak på 1 530 kr/år.
  • För kedjehus är avgälden 1,5 % av marktaxeringsvärdet, med ett maxtak på 1 350 kr/år.
  • För parhus är avgälden 1,5 % av marktaxeringsvärdet, med ett maxtak på 900 kr/år.
  • För fritidshus är avgälden 1,75 % av marktaxeringsvärdet.
  • För flerbostadshus är avgälden 1,5 % av marktaxeringsvärdet.

En tomträtt värderas på samma sätt som en fastighet och du kan belåna den. Tomträttsinnehavaren kan inte säga upp tomträtten, men man kan sälja den om man vill.

Överlåts tomträtten genom t.ex. försäljning, bodelning eller att någon avlider, ska en kopia på överlåtelsehandlingen skickas till kommunens tillväxt- och exploateringsenhet:
Kiruna kommun
Tillväxt- och exploateringsenheten
981 85 Kiruna
eller på e-post: mex@kiruna.se

Taxor för friköp av tomträtt

Det finns möjlighet att friköpa en tomträtt. Kiruna kommuns regler för friköp av tomträtter (KF 2021-06-07--08) avseende småhus och fritidshus innebär att försäljningspriset uppgår till 50 % av marktaxeringsvärdet vid försäljningstillfället för privatpersoner och dödsbon. För fritidshus är lägsta pris 0,8 prisbasbelopp och maximalt 500 kronor per kvadratmeter. För småhus är priset maximalt 500 kronor per kvadratmeter.
För övriga juridiska personer uppgår priset till 100 procent av marktaxeringsvärdet. För industritomter gäller annan taxa. För fastigheter avsedda för handel görs en värdering för att bestämma friköpspriset.

Är du intresserad av att friköpa eller har frågor gällande din tomträtt kan du kontakta någon av oss på tillväxt- och exploateringsenheten (mex@kiruna.se).

Via tomtkön kan du anmäla intresse för bostads- eller fritidshustomter som förmedlas av kommunen. När ett nytt område är byggklart erbjuds tomterna i aktuell tomtkö. Fördelning sker efter kötid.

Kiruna kommun har följande tomtköer:

Småhustomter

  • Inom hela kommunen

Fritidshustomter

  • Krokvik-Abisko
  • Björkliden-Riksgränsen
  • Nikkaluokta-Kalix älvdal
  • Övriga kommunen

Köavgiften är 1 000 kr per tomtkö. Vill du t.ex. stå i kö för småhustomter men också för fritidshus i Nikkaluokta, så blir avgiften totalt 2 000 kr. Tomtköavgiften är en engångsavgift som inte återbetalas om du väljer att gå ur tomtkön.

Anmälan till tomtkö gör du genom att fylla i och skicka in aktuell blankett samt betala avgiften enligt information på blanketten. Din anmälan till tomtkön registreras när anmälan är inkommen och avgiften är betald.

När det gäller mark för verksamheter (som t.ex. industri, handel och kontor) har vi ingen tomtkö. Den mark som finns tillgänglig erbjuds till intressenter, så hör av dig om du har behov av mark för din verksamhet.

Ledig mark

För tillfället har kommunen inga lediga industritomter. Är du intresserad av att anmäla intresse för industritomt eller vill ha mera information om kommunens industritomter kan du kontakta oss på tillväxt- och exploateringsenheten (mex@kiruna.se).

Markupplåtelser kan ske genom nyttjanderätt eller servitut. Arrende är expempel på en nyttjanderätt.
Kommunen har många avtal om markupplåtelser för bland annat bostäder, båthus, skotergarage och ledningar.

Nyttjanderätt avser upplåtelse av jord till nyttjande och innebär att man har rätt att nyttja någons fastighet för visst ändamål. Grundregeln är att nyttjanderättsavtal alltid ska vara skriftliga samt att skriftliga avtalsvillkor ska anges i avtalet. I vissa fall, framför allt när det gäller avtal tecknade för länge sedan, finns inte skriftliga avtal.

Servitut upplåts mellan fastigheter på obestämd tid. Fastigheten som äger rätt att nyttja annans mark kallas för den härskande fastigheten och den belastade fastigheten för den tjänande. Ett servitut kan bildas genom myndighetsbeslut eller genom avtal mellan parterna.

Avtalsservitut är när du som fastighetsägare och exempelvis ägaren till grannfastigheten ingått ett privat avtal fastigheter emellan. Ett skriftligt avtal är att rekommendera i händelse av att tvist skulle uppstå. Även dessa typer av avtal kan skrivas in fastigheten, du vänder dig då till Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Officialservitut bildas genom ett beslut hos Lantmäteriet. Det är vanligt att officialservitut bildas i samband med någon annan åtgärd, exempelvis avstyckning, då rätt till väg, avlopp, vattenledning o.s.v. inte alltid kan lösas inom den egna fastigheten. Officialservitut skrivs in i fastigheten och de flesta finns redovisade i fastighetsregistret.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari