Tomt och mark

Vy från Karesuando
Vy från Karesuando.

Kiruna kommun med sina 20 000 kvadratkilometer är Sveriges största kommun till ytan. Av denna mark äger kommunen mindre än en procent. Störst markägare är svenska staten med cirka 80 procent av markytan.

Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för mark- och exploateringsfrågor i kommunen. Detta innebär att mark- och exploateringsenheten förhandlar, upprättar och genomför avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, tomträtter samt även nyttjanderätter. Vi har även samordningsansvar för genomförandet av exploateringsprojekt.

Det är till oss du vänder dig om du vill ha markupplåtelse för ett markområde, köpa en tomt för fritidshus, bostadshus, ditt företag eller mark för annat ändamål.

Det råder stor efterfrågan på småhustomter i kommunen, framför allt i Kiruna tätort. Kommunen arbetar kontinuerligt med att ta fram mark för olika ändamål. När ett nytt område är byggklart erbjuds tomterna till aktuell tomtkö.

Priset för småhustomter i Kiruna tätort och Jukkasjärvi är fastställd till 500 kr per kvadratmeter (KF 2021-05-24). I Svappavaara och Vittangi 100 kr per kvadratmeter (KF 2022-12-19). På övriga orter bestäms tomtpriset för varje objekt (KF 2019-11-25—26).

Utöver kostnaden för tomten tillkommer kostnader för lagfart, bygglov, VA-anslutning med mera.

Kommunen arbetar med utveckling av småhustomter bland annat i Jukkasjärvi och Tuolluvaara och dessa bedöms kunna släppas till tomtkön inom en femårsperiod.

Det råder stor efterfrågan på fritidshustomter och kommunen arbetar med att ta fram nya tomter för fritidshus. När ett nytt område är byggklart erbjuds tomterna i aktuell tomtkö.

Försäljningspris för fritidshustomter beräknas i samband med att tomterna tas fram.

Tomträtt är en form av nyttjanderätt, alltså rätt att använda ett markområde. Som tomträttsinnehavare har du ungefär samma rätt att nytttja marken som en ägare till en fastighet. Skillnaden är att du inte äger fastigheten, utan du hyr den genom tomträttsavtal. Regler kring tomträtt finns i Jordabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kapitel 13.

Tomträttsinnehavaren betalar en årlig avgift till fastighetsägaren, kommunen. Avgiften kallas tomträttsavgäld och bestäms utifrån markens taxeringsvärde. Avgälden justeras normalt vart 10:e år.

2023-11-13 § 170 beslutade kommunfullmäktige om ny beräkningsmodell enligt nedan:

Friliggande småhus, parhus/kedjehus och radhus:

 • Underlag för avgäld är 75 % av gällande marktaxeringsvärde.
 • Avgäldsränta 1,5 % av underlaget

Fritidshus:

 • Underlag för avgäld är 100 % av gällande marktaxeringsvärde.
 • Avgäldsränta 2,25 %

Industrifastigheter i Kiruna

 • Underlag för avgäld är 75 % av gällande marktaxeringsvärde.
 • Avgäldsränta 3 %

Industrifastigheter i Jukkasjärvi, Vittangi, Svappavaara och i övriga kommunens glesbygd

 • Underlag för avgäld är 100 % av gällande marktaxeringsvärde.
 • Avgäldsränta 3 %.

Hyreshus med lokaler

 • Underlag för avgäld är 75 % av gällande marktaxeringsvärde.
 • Avgäldsränta 3 %

Hyreshus med bostäder/flerbostadshus

 • Underlag för avgäld är 75 % av gällande marktaxeringsvärde.
 • Avgäldsränta 2 %

En tomträtt värderas på samma sätt som en fastighet och du kan belåna den. Tomträttsinnehavaren kan inte säga upp tomträtten, men man kan sälja den om man vill.

Överlåts tomträtten genom t.ex. försäljning, bodelning eller att någon avlider, ska en kopia på överlåtelsehandlingen skickas till kommunens mark- och exploateringsenhet:
Kiruna kommun
Projekt- och verksamhet, Mark- och exploatering
981 85 Kiruna
eller på e-post: mex@kiruna.se

Taxor för friköp av tomträtt

Det finns möjlighet att friköpa en tomträtt. Kiruna kommuns regler för friköp av tomträtter kvarstår enligt kommunfullmäktigebeslut 2023-11-13 § 170 (KF 2021-06-07--08) avseende småhus och fritidshus och innebär att försäljningspriset uppgår till 50 % av marktaxeringsvärdet vid försäljningstillfället för privatpersoner och dödsbon. För fritidshus är lägsta pris 0,8 prisbasbelopp och maximalt 500 kronor per kvadratmeter. För småhus är priset maximalt 500 kronor per kvadratmeter.
För övriga juridiska personer uppgår priset till 100 procent av marktaxeringsvärdet.

För industritomter och hyreshus för lokaler och bostad görs värdering i varje enskilt fall enligt kommunfullmäktigebeslut
2023-11-13 § 170. För fastigheter avsedda för handel görs en värdering för att bestämma friköpspriset.

Är du intresserad av att friköpa eller har frågor gällande din tomträtt kan du kontakta mark- och exploateringsenheten (mex@kiruna.se).

Via tomtkön kan du anmäla intresse för bostads- eller fritidshustomter som förmedlas av kommunen. När ett nytt område är byggklart erbjuds tomterna i aktuell tomtkö. Fördelning sker efter kötid.

Kiruna kommun har följande tomtköer:

Småhustomter

 • Inom hela kommunen

Fritidshustomter

 • Torneträskområdet (längs E10 från Krokvik till Abisko)
 • Torneträskområdet (längs E10 från Björkliden till Riksgränsen)
 • Kalix älvdal (från Kalixfors till Nikkaluokta)
 • Övriga kommunen

Reglerna för tomtkö för småhus är gällande även för tomtkö för fritidshus.

Köavgiften är 1 000 kr per tomtkö. Vill du till exempel stå i kö för småhustomter men också för fritidshus i Nikkaluokta, så blir avgiften totalt 2 000 kr. Tomtköavgiften är en engångsavgift som inte återbetalas om du väljer att gå ur tomtkön.

Anmälan till tomtkö sker via kommunens e-tjänst:
Anmälan till tomtkö Länk till annan webbplats.

Du registreras i respektive tomtkö när du har anmält dig och engångsavgiften är betald i e-tjänsten.

När det gäller mark för verksamheter (som t.ex. industri, handel och kontor) har vi ingen tomtkö. Den mark som finns tillgänglig erbjuds till intressenter, så hör av dig om du har behov av mark för din verksamhet.

Använd denna blankett , 72.3 kB. för att anmäla ditt behov av mark.

Ledig mark

För tillfället har kommunen inga lediga industritomter. Är du intresserad av att anmäla intresse för industritomt eller vill ha mera information om kommunens industritomter kan du kontakta oss på mark- och exploateringsenheten (mex@kiruna.se).

Markupplåtelser kan ske genom nyttjanderätt eller servitut. Arrende är expempel på en nyttjanderätt.
Kommunen har många avtal om markupplåtelser för bland annat bostäder, båthus, skotergarage och ledningar.

Nyttjanderätt avser upplåtelse av jord till nyttjande och innebär att man har rätt att nyttja någons fastighet för visst ändamål. Grundregeln är att nyttjanderättsavtal alltid ska vara skriftliga samt att skriftliga avtalsvillkor ska anges i avtalet. I vissa fall, framför allt när det gäller avtal tecknade för länge sedan, finns inte skriftliga avtal.

Servitut upplåts mellan fastigheter på obestämd tid. Fastigheten som äger rätt att nyttja annans mark kallas för den härskande fastigheten och den belastade fastigheten för den tjänande. Ett servitut kan bildas genom myndighetsbeslut eller genom avtal mellan parterna.

Avtalsservitut är när du som fastighetsägare och exempelvis ägaren till grannfastigheten ingått ett privat avtal fastigheter emellan. Ett skriftligt avtal är att rekommendera i händelse av att tvist skulle uppstå. Även dessa typer av avtal kan skrivas in fastigheten, du vänder dig då till Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Officialservitut bildas genom ett beslut hos Lantmäteriet. Det är vanligt att officialservitut bildas i samband med någon annan åtgärd, exempelvis avstyckning, då rätt till väg, avlopp, vattenledning o.s.v. inte alltid kan lösas inom den egna fastigheten. Officialservitut skrivs in i fastigheten och de flesta finns redovisade i fastighetsregistret.

Avgift för markupplåtelser för byggetablering, parkering och upplag med mera inom Kiruna centrum

Från och med den 1 mars 2023 gäller för alla nya byggetableringar att markupplåtelseavtal tecknas mellan Kiruna Kommun och byggherren som avtalspart.

Avgifter för byggetablering, faktureras avtalsparten

Avgift för byggetablering inom Kiruna centrum på kvartersmark och på allmän platsmark som ej tagits i bruk ännu för allmänt nyttjande: 10 kr/m²/påbörjad månad.

Avgift för byggetablering inom Kiruna centrum på allmän platsmark som nyttjas: 30 kr/m²/påbörjad månad.

Kortare upplåtelser än en månad beräknas per dag (månad = 30 dagar), dock lägst 2000 kr.

Avgifter för överträdelse, faktureras avtalsparten

Påbörjad uppställning utan markupplåtelseavtal: 10 000 kr samt omedelbar avetablering av arbetsplats.

Ej avetablerad uppställning efter avtalets upphörande: 10 000 kr.

Avgift för återställning, faktureras avtalsparten

Upplåtet område ska återställas och vara i städat skick efter upplåtelsetidens utgång. Om det vid efterbesiktning inte är tillfredsställande återställt tillkommer kostnad för återställning om 5000 kr. Överstiger kostnad för återställning 5000 kr faktureras faktisk kostnad.

Avgift utanför Kiruna centrum
Avgift för Byggetablering utanför Kiruna centrum men i tätort i Allmän platsmark 15 kr/m²/påbörjad månad

Avgift för Byggetablering utanför tätort i Allmän platsmark
8 kr/ m²/påbörjad månad

Kortare upplåtelser än en månad beräknas per dag (månad = 30 dagar), dock lägst 2000 kr.

Nyttjanderättsavtal för byggetableringar, upplag och parkeringar

Vid byggande inom Kiruna kommun finns möjlighet att ansöka om nyttjanderättsavtal för byggetableringar och upplag. Kiruna kommun tar ut en avgift för nyttjande av mark, avgiften varierar mellan 10 kronor per kvadratmeter per påbörjad månad till 30 kronor per kvadratmeter per påbörjad månad, beroende på om det avser allmän platsmark eller ej. Mer information finns i Kiruna kommuns beslut om taxa, se länken nedan. Avtalen skrivs för bestämd tidsperiod och upphör därefter utan uppsägning. Om förlängning behövs ska nytt avtal skrivas.

Inom området för nya Kiruna centrum är marktillgången för etableringar och upplag liten. Av denna anledning behöver upplag och etableringar i största möjliga mån hanteras inom kvartersmark, arbetsområdena inom respektive kvarter behöver därav planeras noga. Kvarter inom det nya centrumområdet tas i bruk löpande varför skydd av tredje man är av största vikt, arbetsområdena behöver stängslas in samt skyltas och in- och utfarter för byggtrafik behöver planeras. Även områden för etableringar och upplag behöver hägnas in och skyltas.

Inom övriga områden i Kiruna kommun hanteras förfrågningar om nyttjanderättsavtal från fall till fall. Säkerheten är viktig även utanför NKC-området, byggherren ansvarar för att arbetsområden och etableringsområden avgränsas och att det finns skydd för tredje man.

Observera att det i vissa fall även kan krävas en TA-plan, vilket söks separat hos bygglovskontorets trafikhandläggare.

En förfrågan om nyttjanderättsavtal ska innehålla:

 • Vem som söker
 • Syfte, vilket kvarter som byggs
 • Uppskattat ytbehov i kvm samt för vad (upplag, etablering, parkering etc)
 • Tidplan för byggarbetet samt hur länge behov finns av nyttjanderättsavtal
 • Skiss över arbetsområdet/APD-plan
 • Om önskemål finns om specifik yta

Förfrågan om nyttjanderättsavtal inom Kirunas nya centrumområde skickas till Kiruna kommun, samordningnkc@kiruna.se. Förfrågningar om nyttjanderättsavtal inom övriga delar av kommunen skickas till mex@kiruna.se.

Avgifter för byggetableringar, upplag och parkeringar inom Kiruna centrum , 687.2 kB.

Avgifter för byggetableringar, upplag och parkeringar utanför Kiruna centrum , 359.2 kB.

Kartbild Kiruna centrum , 862.9 kB.

Aktuella markanvisningar hittar du här:

Kiruna kommun har sedan 2022 antagna riktlinjer för Markanvisning och Exploateringsavtal.  Kiruna kommuns riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal syftar till att tydliggöra kommunens ambitioner i samband med försäljning av kommunal mark för byggande samt vid annan fastighetsägares
exploatering inom egen mark. Riktlinjerna behandlar fastighetsrättsliga och civilrättsliga frågor vid
överlåtelser av mark för byggande av såväl bostäder som lokaler och anläggningar för verksamheter.

Du hittar riktlinjerna för markanvisningar här: Riktlinjer markanvisning och exploateringsavtal.pdf (kiruna.se) Länk till annan webbplats.


Kommunen arbetar med att bekämpa invasiva, främmande arter på sina egna marker enligt ett föreläggande från Länsstyrelsen.

Föreläggandet innebär att kommunerna ska bekämpa de tre invasiva, främmande växtarterna Jättebalsamin, Tromsöloka och Jätteloka på egen mark.

Invasiva arter kan orsaka stor skada på miljön, på ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket kan medföra stora kostnader för samhälle och enskilda. Den biologiska mångfalden hotas av främmande arter. Därför jobbar kommunen med att bekämpa de invasiva arterna.

Vi behöver allmänhetens hjälp för att hindra spridning och bekämpning av arterna genom att dels bekämpa arterna på sina egna marker och genom att rapportera in fynd.

Alla markägare är enligt lag skyldiga att på egen mark bekämpa de växtarter som omfattas av EU:s lagstiftning. Läs mer om arterna och hur dessa bekämpas på: Invasiva arter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats..

Dessa arter får inte komposteras och därför finns en särskild anvisad plats på återvinningscentralen där man kan lämna invasiva arter för förbränning.

Rapportera till Tekniska Verken på telefon 0980-707 23 eller felanmalan@tvab.kiruna.se om du hittar arterna på kommunal mark.

Läs mer på:

Invasiva arter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Invasiva främmande arter | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

De flesta villor eller flerbostadshus i våra tätorter gränser till mark där kommunen är fastighetsägare. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har kommunen som granne.

Information om olovliga anläggningar på allmän platsmark

Många invånare har tomt som gränsar till allmän platsmark, det vill säga områden som ska vara tillgängliga för alla, såsom parker, skog och gator. Det är därför inte tillåtet att använda allmän platsmark som en förlängning av den egna tomten för exempelvis studsmatta, byggställning eller anlägga komposter eller vedupplag.

Du får heller inte plantera växter, sätta upp staket eller på annat sätt markera marken så att andra uppfattar det som en del av din tomt. Man får heller inte nyttja den för uppställning av några fordon eller byggnader. Alla dessa saker klassas som olovliga anläggningar. Marken är som sagt till för alla och ska vara tillgänglig för alla. Behöver du tillfälligt få använda mark söker du tillstånd av allmän platsmark hos Polisen. 

Vad säger lagen?

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning så som ett vedupplag, kompost eller båt på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med plan- och bygglagen kan skydd ges för allmän platsmark i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Den allmänna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse.

Hur agerar kommunen?

När olovliga anläggningar upptäcks på kommunal mark (via anmälan eller vid annat arbete i området) skickas först informationsbrev ut till tänkbar ägare. Kommunen informerar då om gällande lagstiftning. Om den olovliga anläggningen inte tas bort kan den tänkbara ägaren komma att få ett föreläggande från kommunen om att anläggningen ska tas bort. Det kan även bli aktuellt med en polisanmälan om åtgärd vägras. Vid olovlig placering av fordon på allmän platsmark kan bötfällning ske direkt samt att bilen kan komma att flyttas enligt lagen om flyttning av fordon ifall ägaren inte själv vidtar åtgärd.

Hur ska du som fastighetsägare agera?

 • Respektera lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark.
 • Vid nybyggnation eller annat tidsbegränsat behov kan tillstånd ges för en anläggning. Kontakta kommunen för mer information.
 • Avlägsna eventuella anläggningar som du har utanför din egen tomt snarast möjligt.

Vem kan svara på frågor?

Genom kartverktyget Plansök - Kiruna kommun (plansok.se) Länk till annan webbplats. kan du ta reda på vilken markanvändning som gäller och hur den får användas. Mejla mex@kiruna.se för frågor eller ring växeln för att bli kopplad till en handläggare, tel 0980-70 000

Kontakt

 • Projekt och verksamhet/Mark och exploatering

  Stadshustorget 1
  981 85 Kiruna
  Telefontider

  Måndag kl. 14.00–16.00
  Onsdag kl. 10.00–11.00
  Fredag kl. 09.00–11.00

   

  Avvikande öppettider:

  Helgdagar (röda dagar) och klämdagar stängt.

  Avvikande öppettider kan också förekomma pga. möten eller annan frånvaro.

 • Sigrid Vestling

  Enhetschef projekt- och verksamhet, mark- och exploatering
  Stadshustorget 1
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Christian Holmberg