Kartor och geografisk information

Kirunas stadsplan ritades av PO Hallman och anpassades till naturen och terrängen

Geografisk information är ett viktigt underlag för beslut och planering inom olika delar av den kommunala verksamheten.

GIS-enheten arbetar med insamling, lagring och tillhandahållande av geografisk information. Enhetens uppdrag är att tillgodose kommunen med grundläggande geografiska data som primärkarta, ortofoton och belägenhetsadresser samt följdprodukter från dessa.

Kart- och mättjänster

Kiruna kommuns kart- och mättjänster utförs på kommunens uppdrag av Metria. Metrias uppdrag är att i första hand svara för underhåll och ajourhållning av kommunens primärkarta. Ur denna produceras kartor som behövs i förvaltningarnas olika verksamheter, till exempel nybyggnadskartor och grundkartor. Kommunen äger upphovsrätten till alla kartor som produceras.

Koordinatsystem

För att vi ska kunna hitta vår plats på jorden använder vi oss av olika koordinatsystem för att visa var en punkt ligger i x- och y-led. Kiruna kommun använder sig av SWEREF 99TM men vid uttag av primärkarta, nybyggnadskarta och grundkarta används de lokala SWEREF 99-systemen t.ex. 99 20 15 i Kiruna C.

Eftersom Kiruna är en stor kommun har vi fem olika lokala koordinatsystem, se nedan under "Relaterad information"

Nyttjanderätt och taxor

De kartor som finns på Kiruna kommuns webbplats får användas fritt för personligt bruk.
Företag och organisationer som vill använda sig av kommunens kartmaterial kan få nyttjanderätt mot en avgift. Tillfälliga användare betalar en engångsavgift, med permanenta användare upprättas nyttjanderättsavtal.

Kontakt

  • GIS-enheten

    GIS-enhet, kommunledningsförvaltningen
    Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Stina Heikki