Dina rättigheter

Kiruna kommun kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som Kiruna kommun behandlar om dig. Detta gör du genom att skriftligen begära att få ett registerutdrag, i vilket det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar. Kiruna kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia per år av dina personuppgifter. 

Du har rätt att få information om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • Varför vi behandlar dem
  • Vilka personuppgifter som vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt sådana belägna utanför EU/EES)
  • Hur länge personuppgifterna behandlas
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Kiruna kommun har du rätt att när som helst göra invändningar mot den behandling som sker. Du vänder dig då till den nämnd som behandlar ditt ärende och dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar, till exempel när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften, till exempel under tiden då utredning pågår om uppgifternas korrekthet eller om du har rätt till radering.

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst. Den som behandlar personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari