MOSAIK

Innovation kreativitet

MOSAIK är benämningen på en samling kompetenser som behövs hos individen för en innovativ verksamhet - Mod, Osäkerhetstolerans, Samverkansförmåga, Ansvarstagande, Initiativförmåga och Kreativitet.

Om ett dynamiskt mindset är grunden för att arbeta innovativt, kan de innovativa kompetenserna ses som det vi arbetar med i processen. Genom att ständigt träna dessa kompetenser kan vi utveckla vår innovativa förmåga. Nedan följer definitioner på vad som menas med de olika komponenterna i MOSAIK kopplat mot arbetslivet.

För att kunna vara innovativ behöver en medarbetare träna och utveckla:

Att ha mod betyder att våga vara på gränsen till sin trygghetszon, och där göra det som (ännu) inte känns bekvämt.

Mod har i forskningen koppling till ”risktagande”. Risken kan vara ekonomisk, psykologisk eller social. Att ha mod handlar om att vara beredd att ta risker för att få en utökad handlingskraft.

Att ha osäkerhetstolerans betyder att du inte blir ställd av att läget är osäkert och att kunna lösa uppgifter trots att situationen är oklar och inte kan förstås fullt ut. Det är naturligt att känna osäkerhet i en kreativ process. I processen blir du oftast mer tolerant för att arbetet kan ändras under resans gång.

Osäkerhet kan komma från det som är nytt, komplext eller som inte har en entydig lösning. Att ha osäkerhetstolerans betyder att ha en tendens att gilla situationer som har dessa drag och motsatsen (osäkerhetsintolerans) är en tendens att se sådana situationer som hotande.

Osäkerhetstolerans är en viktig nyckel till att kunna agera då möjligheter uppstår. I arbetslivet möter medarbetaren hela tiden dessa situationer (till exempel genom nya typer av uppgifter som är komplexa och utan givet svar). Här kan det handla om att man med en mer utvecklad osäkerhetstolerans bättre kan förstå uppgiften och hitta strategier som leder fram mot en lösning.

Att ha samverkansförmåga betyder att både kunna dela med sig av det du kan och tänker, att kunna lyssna och ta till sig av vad andra kan och tänker och att baserat på detta kunna arbeta tillsammans.

Samverkansförmåga är en viktig förmåga för de som vill vara innovativa. Kommunikation och att kunna samarbeta är viktigt för att kunna agera i föränderliga situationer. För att få till en bra samverkan behövs ett balanserat utbyte i form av att alla ger och tar och att ha förmågan att bygga närverk som innefattar intern kommunikation, att känna till sina partners styrkor och omrdåen de vill utveckla, att etablera och vidmakthålla relationer samt bygga konkreta samverkansprojekt. Dessa aspekter är också centrala för att kunna samverka inom och mellan organisationer där medarbetare kan bidra till varandras lärande och utveckling genom samverkan.

Att vara ansvarstagande betyder att kunna ta ansvar för både sitt eget och sina kamraters lärande genom att vara drivande, ha tålamod och inte ge upp trots motgångar.

Ansvar handlar om att vara självdriven för att ta sig an möjligheter och inte låta organisatoriska strukturer hindra.

Initiativförmåga betyder att kunna vara proaktiv och agera utan att ledare säger till, och därmed inte vara beroende av att
ledare sätter agendan.

Det betyder också att kunna agera för att förekomma framtida problem, behov och förändringar. Det handlar mycket om att vara tidig med nyheter kopplade till verksamheten och att ständigt vara öppen för att undersöka och förverkliga nya möjligheter. Initiativförmåga behövs i innovativa processer och att kunna agera på möjligheter istället för att känna sig fångad av omständigheter.

Att vara kreativ betyder i det här sammanhanget att kunna bidra till att hitta nya lösningar på problem.

Kreativitet bidrar till att förnya och förbättra verksamheter. Idag är hela samhället involverat i kreativa processer genom att sociala innovationer fått allt större utrymme, eftersom att kreativiteten då används för att lösa samhällets utmaningar. Att träna på kreativitet kräver dock inte att man måste lösa samhällsutmaningar, utan kan ske i de flesta roller genom att möjliggöra att medarbetares idéer tillvaratas och utvecklas löpande.


Alla dessa kompetenser ger i sig själv nycklar för medarbetaren att bli en självständig aktör som tillsammans med andra kan verka i en osäker miljö i framtiden. Men de ger också verktyg för att bli en bättre, mer motiverad och lärande individ här och nu.

Exempelvis erbjuder mod och osäkerhetstolerans medarbetaren att kunna arbeta med mer utmanade uppgifter som har större potential att skapa ett meningsfullt arbete. Ansvar och initiativ ger medarbetaren större möjlighet att agera autonomt utan att vara styrd av ledare i varje moment och istället för att fundera på vad ledaren är ute efter, hitta egna vägar som stärker det organisatoriska lärandet och skapar värden för både individ, grupp och omgivande samhälle.

Samverkan hjälper medarbetaren att se sig själv som en allt mer kompetent aktör som både kan bidra till andra och lära sig av andra. Slutligen öppnar kreativitet upp arbetsuppgifter hos organisationen som kan erbjuda mer lärande för medarbetarna samtidigt som organisationen som aktör kan erbjuda nya värden till omgivande samhälle.

MOSAIK är utvecklad av Mats Westerberg Länk till annan webbplats., professor Luleå tekniska universitet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson