Statiskt och dynamiskt mindset

Glödlampa hjärna

Alla kan lära nytt och utvecklas genom hela livet. Du kan lära dig saker även inom områden som du aldrig trodde att du skulle klara av.

Med mindset menas ett sätt att tänka och förhålla sig till något. Det är förändringsbart, men bara om man blir varse om sitt egna mindset. Den amerikanska psykologen Carol Dweck menar att det är viktigt att känna till statiskt och dynamiskt mindset för att kunna tillämpa ett innovativt förhållningssätt.

Med ett dynamiskt mindset ser vi oss själva och andra runt omkring oss ha en potential för att bli något mer än vi är idag. Vi kan lära oss och utvecklas av allt vi gör. Med ett statiskt mindset ser vi i stället oss själva som färdigutvecklade och möjligheten för ytterligare lärande är ytterst begränsad.

Ett dynamiskt mindset präglas av att:

 • Misstag är naturliga – de hjälper oss att lära nya saker.
 • Utmaningar välkomnas – de sätter förmågor på prov och triggar nytt lärande.
 • Ledare tror att medarbetare utvecklas som en del av jobbet.
 • Engagerat arbete uppmuntras – eftersom det är i arbete vi utvecklas och lär oss nytt.
 • Löpande återkoppling är central – den hjälper oss att bli bättre.
 • Andras framgång inspirerar oss att utveckla våra förmågor.

Ett statiskt mindset präglas av att:


 • Undvika misstag - och inte lära sig av dem.
 • Undvika utmaningar - eftersom de kan exponera dina svagheter.
 • Ledare inte tror att medarbetare utvecklas nämnvärt på jobbet.
 • Att hitta genvägar i arbetet uppmuntras – arbetet i sig har inte något värde.
 • Återkoppling tillför inte något värde – annat än att undvika det som inte går bra.
 • Andras framgångar påminner oss om våra egna bristande förmågor.

Innovation är starkt kopplad till utvecklingspotential eftersom det handlar om möjligheter som förverkligas. En viktig förutsättning för att kunna arbeta innovativt är ett dynamiskt mindset.

Forskningen kring mindset visar att alla bär på aspekter både från statiskt och dynamiskt mindset, men med olika tyngdpunkt. Det är omständigheterna i varje situation som styr oss att anta ett dynamiskt eller statiskt mindset. Till exempel kan en person som normalt har ett dynamiskt mindset triggas att agera mer statiskt om hen känner sig utsatt och inte tror att omgivningen kommer att acceptera misstag. I arbetslivet kan detta ske genom att alltför ofta ha avstämningar/utvärderingar som har avgörande inverkan på karriär- och löneutveckling.

På motsvarande sätt kan en person som normalt lutar åt ett statiskt mindset påverkas mot ett dynamiskt mindset genom att situationen är trygg och karaktäriseras av förtroende och konstruktiv processbaserad återkoppling. I arbetslivet kan detta ske genom att man arbetar i längre processer med många framåtsyftande avstämningar som hjälper medarbetaren att hitta effektiva strategier för sitt arbete. Den miljö vi skapar för varandra är alltså central för hur utvecklingsorienterade vi väljer att vara.

Om ett dynamiskt mindset är grunden för att arbeta innovativt, kan de innovativa kompetenserna ses som det vi arbetar med i processen. Genom att ständigt träna dessa kompetenser kan vi utveckla vår innovativa förmåga. MOSAIK är benämningen på en samling kompetenser som behövs hos individen för en innovativ verksamhet - Mod, Osäkerhetstolerans, Samverkansförmåga, Ansvarstagande, Initiativförmåga och Kreativitet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson