Cykling och cykelvägar

Cykelparkering

Att cykla är roligt och enkelt men även ett hälsosamt och miljövänligt sätt att ta sig dit man vill. Detta transportsätt ska ses som ett bra alternativ till bilen när man färdas till arbetet, skolan eller annan aktivitet.

Gång- och cykeltrafikanter räknas som oskyddade trafikanter och det finns situationer då man måste passera en väg eller på annat sätt dela vägområde med andra fordonstrafikanter.

Både som cyklist och gående har man precis som alla andra trafikanter regler att förhålla sig till. Cykeln räknas som ett fordon och omfattas av trafikförordningens regler. Det finns även särskilda regler som berör cyklister vid framförande av fordonet.

Den gående är vägtrafikant och skall därför också följa trafikförordningens regler som gäller för all vägtrafik. Det finns också speciella regler för gångtrafikanten om hur han eller hon t.ex. skall beträda körbana eller cykelbana.

Cykelhjälm
Barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Bromsar
På en vanlig cykel ska det finnas färdbroms som ska kunna minska farten och få cykeln att stanna säkert och snabbt.

Ringklocka
Ringklocka är obligatorisk.

Skjutsning
På cykeln får inte färdas fler personer än vad cykeln är byggd för. Har cykeln lämpliga säten och effektiva ekerskydd får man när man fyllt 15 år skjutsa ett barn under 10 år. När man fyllt 18 år får man skjutsa två barn under 6 år.

Däck
Det finns inget lagkrav på vinterdäck vid vinterväglag. Dubbade däck gör dock vintercyklingen säkrare.

Väjningsplikt
Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. När du inte har väjningsplikt ska du ändå ta hänsyn till andra trafikanter. Om du däremot leder din cykel över vägen, gäller samma bestämmelser som för gående. En grundregel är att endast korsa vägen om det kan ske utan fara för dig själv eller andra trafikanter.

När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och du får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder.

Cykelpassage
En cykelpassage är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering”.

Ibland är cykelpassagen upphöjd men den kan också vara utformad på andra sätt. En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.

Cykelöverfart
En cykelöverfart är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke.

Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 km i timmen.

Övergångsställe
Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Gågata eller gångfartsområde
När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

Att svänga åt vänster
Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker, kan du göra ”den stora svängen”. Lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen.

Cykla på cykelbanan
Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.

Enligt trafikbrottslagen kan en gående, liksom en fordonsförare, dömas för vårdslöshet i trafik. En gångtrafikant som haft del i uppkomsten av en trafikolycka och avviker från olycksplatsen kan t.ex. dömas för smitning.

De regler som gäller för gående gäller också dem som förflyttar sig med skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande, t.ex. inlines, skateboard eller sparkcykel (kickbike). Samma regler gäller också när man leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande, cykel, moped, mc, barnvagn eller rullstol. Den som för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående, t.ex. en gräsklippare, och den som själv för sin rullstol i högst gångfart anses också vara gående.

Anvisningar
Som vägtrafikant skall den gående följa anvisning för trafik som meddelas genom vägmärke, vägmarkering eller trafiksignal. Du är också skyldig att följa polismans anvisning. Det är förbjudet, men inte straffbart, att korsa en gata/väg mot rött ljus. Men skulle t.ex. bilar kollidera som följd av att en gående korsat gatan mot rött kan den gående dömas för vårdslöshet i trafik.

Som gående har man även skyldigheten att lämna fri väg för t.ex. utryckningsfordon.

Var skall man gå?
Gående skall använda gångbana eller vägren. Finns det ingen gångbana eller vägren får gående använda cykelbana eller körbana.

Gående som använder körbana bör gå längst till vänster, så att de möter fordonstrafiken och underlättar ögonkontakt. (7 kap 1 § trafikförordningen)

På motorväg och motortrafikled är gångtrafik förbjuden. Detta innebär samtidigt att det är förbjudet att uppehålla sig där. Förbudet för gående gäller även påfarter och avfarter.

Korsande av körbana
Om den gående tänker korsa en körbana eller cykelbana skall det i första hand ske vid ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten skall körbanan eller cykelbanan korsas tvärs över och helst vid en vägkorsning. I närheten innebär att den gående skall kunna nå övergångsstället utan större olägenhet. Körbanan eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål, t.ex. en längre omväg.

Den gående bör inte gå ut på körbanan omedelbart framför eller bakom ett stillastående fordon, t.ex. en buss som man nyss stigit av. Det är då svårt att överblicka trafiken på körbanan och fordonsförarna får svårt att upptäcka dig i tid.
Den gående skall vara särskilt uppmärksam så att denne inte genom ovarsamt uppträdande tvingar fordonsförare att till en plötslig inbromsning. Fordons stoppsträckor varierar med väglag och hastighet.

Övergångsställe
Ett övergångsställe är den plats som är avsedd att användas av gående för att korsa körbana eller cykelbana. Övergångsstället är markerat på vägen och/eller utmärkt med vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av polisman. I annat fall är det obevakat. Ett övergångsställe betraktas som obevakat om trafiksignalerna är släckta eller visar enbart blinkande gult ljus. Vid passage av ett övergångsställe skall den gående alltid ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället.

Om det inte finns ett övergångsställe får den gående passera vägen om det kan ske utan fara eller olägenhet för andra trafikanter.

Detta innebär att den gående inte får gå ut på övergångsstället på ett sådant sätt att denne i onödan hindrar eller stör andra trafikanter trots att dessa kan ha väjningsplikt. Innan den gående passerar framför en bil som stannats vid ett övergångsställe måste den gående även säkerställa att det inte kommer ett omkörande fordon.

Det är förbjudet att köra om strax före eller på ett obevakat övergångsställe men det kan hända att en fordonsförare bryter mot den regeln.

Kontakt

 • Trafikavdelningen

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00-12.00
  Tisdag kl. 09.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-14.00
  Torsdag kl. 13.00-16.00
  Fredag kl. 08.00-11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-14.00
  Fredag kl. 08.00-11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg