Gator

En man arbetar med att byta ut gatubelysning längs en kvartersväg
Byte av gatubelysning. Foto: Kjell Törmä

Tekniska Verken i Kiruna AB ansvarar, på uppdrag av Kiruna kommun, för skötsel av gator, vägar och parker och lekparker. I det uppdraget ingår allt från beläggningsarbeten och gräsklippning till gatubelysningar och snöröjning.

En viktig del inom trafikplanering är att skapa en trygg och säker trafikmiljö för alla trafikanter som rör sig inom vägområdet. En stor fråga som diskuteras är fartdämpande åtgärder. Det finns många olika sätt att åstadkomma lägre hastigheter.

Cirkulationsplats är en plats där vägar möts, det finns en rondell i mitten. Runt rondellen finns en väg där fordonen cirkulerar motsols.

Fartgupp är en större upphöjning eller ett gupp som är formad som en "puckel" på vägen. Syftet är att få fordonstrafiken att sänka farten och där igenom minska risken för till exempel dem som korsar vägen till fots eller på cykel.

Riktlinjer fartgupp
På vägar runt om i kommunen har fartgupp byggts för att dämpa hastigheten. För att en vägsträcka ska klassas som lämplig för vägbulor ska sex riktlinjer beaktas:

 • Fartgupp bör inte byggas längs bussgata
 • Det ska finnas gång- och cykelbana invid vägen
 • Trafikmängd bör understiga 1 000 fordon/dygn
 • Stor mängd oskyddade trafikanter längs vägen
 • Närhet till skola, daghem eller särskilt boende
 • Raksträcka längre än 150 meter

Avsmalningar av körbanan fungerar så att endast ett fordon kan köra genom avsmalningen samtidigt och det ger en hastighetsdämpande effekt. En kort avsmalning av körbanan används för att sänka fordonens hastighet och underlätta för gång- och cykeltrafikanter att korsa en gata. Passagen över körbanan blir kortare och man både ser och syns bättre.

Siodförskjutning/chikan kan både fungera som en avsmalning och med två körfält. Är sidoförflyttningen avsmalnad kan endast ett fordon i taget passera. Sidoförskjutning verkar hastighetsdämpande för att fordonen inte kan köra rakt fram på vägen.

Upphöjd gång- och cykelpassage liksom förhöjda korsningar gör det säkrare för gående och cyklister att passera korsande gator på grund av att fordon som närmar sig förhöjningen måste bromsa in för att passera hindret.

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator kan man få tillstånd att placera ut blomlådor på gator i Kiruna kommun under perioden 4 juli‑30 september.

Det är de boende själva som bygger lådorna efter en ritning som kommunen tagit fram. Tillstånd för att få sätta ut blomlådor skall sökas varje år.

Sista ansökningsdag för att ställa ut blomlådor under säsongen 2024 är den 23 april 2024.

Hur gör man?

 1. Prata med dina närmaste grannar och dela med dig av informationen. Grannarna måste ge sitt godkännande eftersom blomlådor kan innebära visst hinder vid in- och utfart från fastigheterna.
 2. Du ansöker sedan via e-tjänsten Utplacering av blomlådor Länk till annan webbplats..
  OBS! Ny ansökan ska skickas in varje år innan blomlåda kan ställas ut.
 3. Bygg lådorna själv eller tillsammans med dina grannar
 4. Ring trafikavdelningen när blomlådorna är klara att placeras ut.
 5. Tekniska Verken markerar var lådorna skall stå och ger er reflexer.
 6. Placera ut lådorna. De skall hållas hela och pyntas med blommor eller gröna växter. Kontaktpersonen ansvarar för lådorna.

Om reglerna inte följs dras rätten för utplacering av blomlådor in omgående. Eventuella kostnader för att ta bort blomlådor faktureras kontaktperson.


Kontaktuppgifter till trafikavdelningen

E-post: trafik@kiruna.se.
Telefonnummer: 0980-701 40

I Kiruna kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter föreskrivs att gatunamn ska skyltas. Kommunens riktlinjer för gatunamnskyltning ska användas vid utförande av ny skyltning eller vid komplettering av befintlig skylt.

Gatunamnskyltar med gatans eller den allmänna platsens namn ska alltid finnas där gata korsar gata eller där gata utmynnar i gata, allmän väg eller i annan allmän plats. Detta gäller även där kvarter eller tomt gränsar mot allmän plats vid gata. Gatunamnskylt ska sättas upp på byggnad. Om byggnaden ligger mer än åtta meter från gränslinje mot gata eller allmän plats, ska gatunamnskylt sättas upp på en stolpe.

Gatunamnskylten ska vara tillverkad av metall eller annat väderbeständigt material och ska vara vit med svarta bokstäver. Skylten skall vara placerad på ett från gata eller väg väl synligt ställe samt hållas i sådant skick att den lätt kan avläsas. Placering förslagsvis nära korsningen på byggnadens närmsta hörn ca 2-2,5 meter från mark.

Utförande

I en fyrvägs vägkorsning skyltar man med gatunamnskyltar i två dubbla riktningar och i trevägs vägkorsning i två riktningar.

I så stor skala som möjligt bör skyltarna placeras med minimalt utnyttjande av stolpar. Husväggar bör användas i första hand, befintliga belysningsstolpar i andra hand och som sista utväg en egen stolpe för gatunamnskylten.

Gatunamnskyltarna i en och samma korsning skall sitta på samma höjd från marken.

Saknas en skylt eller har du en skadad skylt? Kontakta felanmälan, telefon: 0980-707 23.

Gatubelysningen i kommunen är tänd från den 15 augusti till den 30 april.

Arbete pågår med att byta ut de belysningsarmaturer som har kvicksilverglödlampor för att uppfylla lagkrav som säger att inga nya kvicksilverlampor får introduceras på marknaden sedan 2015, endast kvarvarande lager får säljas. I samband med detta görs också en översyn av den kommunala gatubelysningen i tätorter och på landsbygden.

På vissa platser i kommunen är Trafikverket ägare och ansvarig för gatubelysningen, helt eller delvis, men kommunen sköter om dem på uppdrag. Dessa platser är i Jukkasjärvi, Karesuando, Kurravaara, Masugnsbyn, Paksuniemi, Svappavaara och Vittangi.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin