Parkering

Kiruna centrum sett från luften mot väster.
Kiruna centrum sommaren 2023. Foto: Åke Jönsson

På Kiruna kommuns allmänna parkeringar gäller avgiftsfri parkering med p-skiva.

P-skiva kan hämtas ut avgiftsfritt på turistinformationen, stadshuset och vissa bensinstationer. P-skivan anger ankomsttiden och ska synas tydligt i fordonets framruta. Om du inte har någon p-skiva kan du skriva klockslaget på en papperslapp och placera den på samma sätt som p-skivan. Papperslappar kan du finna i brevlådor som är utplacerade på parkeringsplatserna.

Stannande och parkering regleras i trafikförordningens tredje kapitel. Exempel på generella regler är att fordon inte får stanna eller parkera inom ett avstånd av 10 meter från korsning, 10 meter före korsande gång- eller cykelbana, i backkrön eller kurva där sikten är skymd.

Fordon får inte stanna inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning, på en väg framför infarten till en fastighet, på en huvudled och bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans kant.

För allas säkerhet och trevnad vill vi påminna om vad som gäller vid parkering i anslutning till din bostad.

Följ alltid de parkeringsskyltar som finns uppsatta, och glöm inte att hela Kiruna tätort är datumparkeringszon.

Parkering på kommunal mark är inte tillåten. På många villaområden finns en remsa mark mellan fastighetsgräns och gata, denna är ofta kommunal mark. Det är inte tillåtet att parkera där, då det försvårar snöröjningen och försämrar sikten på gatan.

Är du osäker på om du har kommunal mark vid din bostad? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

För att underlätta för snöröjningen och framkomligheten för sopbilar m.m. gäller datumparkering i Kiruna tätort och Tuolluvaara från 1 oktober till 30 juni.

Under perioden gäller datumparkering varje dygn mellan klockan 00.00-08.00. Detta innebär att från midnatt till klockan 08.00 på morgonen är det förbjudet att parkera på den sida av gatan som har udda adressnummer under udda datum och på jämn sida under jämnt datum.

Tips: Om du parkerar före midnatt, ställ bilen på samma sida som aktuellt datum. Är det till exempel den 13 oktober när du parkerar bilen så ställer du bilen på den sida av gatan som har udda adressnummer (så hamnar den rätt mellan midnatt och klockan 08.00).

Glöm inte att kontrollera så att det inte är parkeringsförbud på den sida av gatan där du parkerar bilen. Om så är fallet kan du bara parkera där varannan natt.

Inom hela Kiruna kommun gäller samma felparkeringsavgifter. Parkeringsavgifterna är fastställda av Kommunfullmäktige 2015-06-01 § 52. Om du anser att en felparkeringsavgift är felaktigt ställd kontakta Polisen i Kiruna för eventuell makulering eller överklagan.

Området innanför Hjalmar Lundbohmsvägen – Gruvvägen – Adolf Hedinsvägen ligger inom en zon med förbud att parkera fordon. Parkeringsförbud innebär att du bara får stanna för lastning/lossning eller på-/avstigning. De platser eller områden där man får parkera är markerade med vägmärke.

OBS! På grund av nuvarande arbeten så behöver man använda Midnattsolsvägen för att nå parkeringarna vid polishuset.

Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vägarna säkra och framkomliga.

Kiruna kommun ansvarar för följande rastplatser och parkeringar utanför Kiruna C:

Norrut från Kiruna C sett

 • Truckstop E10 Kiruna C, öppen året runt.
 • Parkering Järnvägsstation (kommunens del) Kiruna C tillfälliga station, öppet året runt.
 • Parkering Ednavaara, öppen året runt.
 • Parkering och länsbusshållplats Krokvik, öppen året runt.
 • Naturrastplats Rautas Östra, öppen året runt och parkering vårtid från och med 1 februari.
 • Parkering Rautas Västra, öppen vårtid från och med 1 februari.
 • Rensjön parkering, vårtid från och med 1 februari.
 • Bergfors Östra parkering – öppen sommartid.
 • Bergfors Västra, naturrastplats, öppen året runt.
 • Torneträsk: Parkering och naturrastplats, öppen vårtid från och med 1 februari till och med 31 oktober.
 • Torneträsk: Väg nr 13014 till båtbrygga och båtupptagningsramp, öppen sommartid samt plogas året runt fram till garagen halvvägs ned.
 • Stenbacken, naturrastplats Nuissajokk efter Stenbacken, öppen vårtid från och med 1 februari.
 • Vassijaure parkering (halva) samt infartsväg, öppen vårtid från och med 1 februari.
 • Katterjåkk parkeringar, öppen vårtid från och med 1 februari.
 • Tornehamn naturrastplats samt parkering, öppen vårtid från och med 1 februari.

Västerut

 • Puoltsa, parkering, öppen vårtid från och med 1 februari.
 • Laukuuluspa, parkering, öppen vårtid från och med 1 februari.
 • Pirtivuopio, parkering, öppen vårtid från och med 1 februari.
 • Vistasdalen, parkering, öppen sommartid.

Söderut

 • Svappavaara, knutpunkt E10 & E45, öppen sommartid.
 • Jukkasjärvi naturrastplats Laxforsen, öppen sommartid.

Österut

 • Vittangi, naturrastplats Kokajärvi, öppen vårtid från och med 1 februari.
 • Idivuoma, naturrastplats Mertajärvi, öppen vårtid från och med 1 februari.
 • Saivumuotka, naturrastplats Kelojoki, öppen sommartid.

Kiruna kommun kan utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för dig som har en funktionsvariation. Du ansöker om parkeringstillstånd via e-tjänsten Parkeringstillstånd för rörelsehindade Länk till annan webbplats.. Läkarintyg samt ett fotografi ska bifogas i ansökan.

För mer information, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningens trafikavdelning på 0980‑701 40 eller via e‑post: trafik@kiruna.se.

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut från kommunen.
Vill du anmäla ett felaktigt uppställt fordon, kontakta oss i första hand via formuläret här: Anmälan, felaktigt uppställt fordon, eller på e-post: trafik@kiruna.se. I andra hand på telefon 0980-701 40 under våra telefontider.

Vid trafikfarliga parkeringar och andra akuta situationer ska polisen alltid kontaktas direkt. Ring 112 för att larma polisen vid nödläge. Ring 114 14 för övriga ärenden som gäller polisanmälan, tips och upplysningar.

Mer information om hur vi hanterar felaktigt uppställda fordon hittar du här:

Kiruna kommuns parkeringsprogram är antaget i kommunfullmäktige 2016-05-30 och senast reviderat 2019-02-18.

Parkeringsprogrammet innehåller regler för hur många parkeringsplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om och tillbyggnad.
Mängden parkeringsplatser som behövs hänger samman med verksamhetens art och bebyggelsens area.
Miljö- och byggnämnden fastställer parkeringsbehovet i samband med bygglovsprövning och kommunstyrelsen i samband med detaljplaneläggning.

Kontakt

 • Trafikavdelningen

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00-12.00
  Tisdag kl. 09.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-14.00
  Torsdag kl. 13.00-16.00
  Fredag kl. 08.00-11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-14.00
  Fredag kl. 08.00-11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joel Rosing