Mottagningsenheten

Triangelskoan

Mottagande av nyanlända elever i årskurs F-9 i grundskolan.

Mottagningsenheten arbetar med att välkomna, introducera, undervisa, handleda, kartlägga och stötta nyanlända elever och vårdnadshavare i en åtta veckors introduktionsperiod. Mottagningsenheten fungerar även som en flexibel resurs för nyanlända elever och mottagande lärare.

Information om inskrivning

När Språkcentrum får information om att en nyanländ elev anlänt till Kiruna centralort och vill börja i grundskolan, kallar samordnare vid mottagningsenheten elev och vårdnadshavare till ett introduktionsmöte på mottagningsenheten.

Under mötet undersöker samordnaren om eleven tidigare gått skola i Sverige. Om det framkommer att eleven tidigare gått skola i Sverige kontaktar samordnaren den tidigare skolan för överlämning av relevant information såsom tidigare kartläggningar, betygsdokument och annat som kan ge underlag för att planera elevens undervisning på bästa sätt.

Oavsett om en elev tidigare har gått i den svenska skolan eller inte får vårdnadshavare och elev muntlig information angående det svenska skolsystemet och om skolan i Kiruna kommun. De får även skriftlig information översatt till elevens modersmål. Information ges om det fria skolvalet som råder i Sverige. Elev och vårdnadshavare får information om att vid svårigheter med att ta emot nya elever på önskad skola på grund av exempelvis elevantal, så kommer annan skola erbjudas i närheten.

Vid introduktionsmötet hjälper samordnaren vårdnadshavaren att fylla i viktiga dokument som är kopplade till elevens skolgång som till exempel anmälan om specialkost Länk till annan webbplats. och ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats.. Vårdnadshavare och elev får även information om att skolsköterskan kommer att utföra ett hälsosamtal med eleven och att en inledande bedömning genom bland annat kartläggning av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter kommer att göras samt att vårdnadshavare förväntas delta i delar av detta.

Rektor på mottagande skola får skyndsamt information om att en ny elev är på väg utifrån närhetsprincipen eller fria skolvalet. Rektor skriver in eleven vid sin skola. Efter detta påbörjar eleven sin introducerande skolgång på Mottagningsenheten.

Den inledande bedömningen görs skyndsamt och en årskursrekommendation lämnas till rektor. Den inledande bedömningen blir sammantaget ett underlag för rektor och skolans planering av elevens utbildning och årskursplacering. Rektor beslutar om årskursplacering.

Den introducerande skolgången på Mottagningsenheten är maximalt åtta veckor lång och under denna tid besöker eleven sin ordinarie skola och slussas successivt in i sin ordinarie undervisningsgrupp på skolan.

Nyanlända elever som mottas i år 7-9 har rätt att få en individuella studieplan upprättad inom en tvåmånadersperiod från det att utbildningen inletts. Elevens ordinarie skola upprättar denna plan i samverkan med mottagningsenheten.

Kontakt

 • Per-Åke Hultstedt

  Rektor Triangelskolan samt Språkcentrum
  Besöksadress: Thulegatan 16, 981 85 Kiruna
  Postadress: Triangelskolan, 981 85 Kiruna
 • Mottagningsenheten

  Besöksadress: Thulegatan 16, 981 85 Kiruna
  Postadress: Triangelskolan, Mottagningsenheten, 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joanna Kauppi