Dricksvatten

Ett barn i baddräkt, på en brygga vid vatten

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, det kanske inte man tänker på alla gånger.

I Kiruna kommun varierar vattentillgången och på en del platser är det begränsad tillgång till exempel på skidorterna under högsäsong. Det borde uppmana alla och envar att vara försiktiga så att vårt vatten fortsätter att vara rent. Det är lättare hänt att vatten förorenas än man tror, som exempel kan en liter olja förorena tusentals kubikmeter vatten.

Genom att ta vattenprov i den egna brunnen kan du kontrollera om vattnet är av god kvalitet. Kontakta laboratoriet och beställ ett provtagningspaket med instruktioner om hur du ska göra. Laboratorier som utför dricksvattenanalyser finns på gula sidorna i telefonkatalogen eller på internet, exempel på laboratorier är Eurofins och Alcontrol

Eurofins Länk till annan webbplats.

Alcontrol Länk till annan webbplats.

I Kiruna kommun har nästan alla orter kommunalt dricksvatten, ett par turistanläggningar och Esrange har egna större anläggningar.
Sammanlagt finns 21 vattenverk och Tekniska verken i Kiruna AB, TVAB, är ansvarig för produktionen av det kommunala dricksvattnet. I deras egenkontroll finns rutiner för hur lokaler, utrustning, provtagning m.m. ska skötas så kvaliten på dricksvattnet säkerställs.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Tekniska Verken i Kiruna Länk till annan webbplats.

Sveriges riksdag och EU ställer krav på att våra vatten ska skyddas. Bland de viktigaste vattnen att skydda är de vi använder för dricksvattenproduktion. Målet är att vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten.

Vattenskyddsområden

Ett sätt att skydda vattentillgångar är att inrätta vattenskyddsområden runt våra dricksvattentäkter. Ett vattenskyddsområde är ett område som har stor betydelse för den vattentäkt som skyddas. Området kan vara indelat i olika zoner beroende på vattentäktens sårbarhet och vattnets transporttid till vattentäkten. För vattenskyddsområdet finns föreskrifter fastställda som kan vara olika för olika zoner inom vattenskyddsområdet. Tanken med zonindelningen är att anpassa skyddet så att vattentäkten får ett bra skydd utan att skyddsföreskrifterna blir hårdare än nödvändigt.

Vilken roll har kommunen i vattenskyddet?

Rent vatten i naturen behövs för att vi ska ha ett hälsosamt dricksvatten i våra vattenkranar. Kiruna kommun har ansvar för att det dricksvatten som kommunen erbjuder är rent. Vatten saknar ägare och det finns många hot som kan leda till att vatten förorenas. Att skydda det vatten som når dricksvattentäkterna är därför ett ansvar som vilar på alla medborgare.

Kommunalt dricksvatten

Det dricksvatten som levereras från kommunen tas från sjöar eller vattendrag, så kallade ytvattentäkter eller ur brunnar i jord eller berg, så kallade grundvattentäkter. Placeringarna av vattentäkterna styrs ofta av hur mycket vatten som kan tas ut ur brunnar i jord eller berg och vattnets kvalitet. Avståndet till det område som ska försörjas med dricksvatten är också viktigt. När en ny vattentäkt anläggs tas även hänsyn till vilka möjliga föroreningskällor som finns i området. Tillsammans innebär detta ofta att endast ett fåtal platser är lämpliga för dricksvattenuttag i ett särskilt område. Kommunala vattenförsörjningsanläggningar är stora investeringar och att flytta en vattentäkt kostar mycket pengar. Dessutom kostar det pengar att behandla vatten så att det blir drickbart. Investeringskostnader och driftskostnader betalas inte med skattemedel utan med VA-taxan. Ökade kostnader för investeringar och drift påverkar därför även VA-taxan. Genom att skydda de naturliga dricksvattenresurserna så att vattnet är så rent som möjligt kan även kostnaderna för vattenförsörjningen hållas låga.

Hur påverkas riskfyllda verksamheter?

Inom områden med viktiga dricksvattentillgångar bedrivs eller planeras ofta verksamheter som inte passar ihop med en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Dessa verksamheter måste därför styras i olika grad. I vissa fall bedöms en verksamhet utgöra en låg risk för vattentäkten och då räcker det med att anmäla verksamheten till kommunen.

Krav på tillstånd för en verksamhet ger kommunen möjlighet att påverka hur denna verksamhet bedrivs, på detta sätt kan vattentäkten få ett bra skydd samtidigt som verksamheten kan tillåtas inom vissa ramar. I tillstånden anges ofta villkor för hur verksamheten ska bedrivas och kontrolleras. Vissa verksamheter bedöms innebära så stor risk för vattentäkten att de inte kan tillåtas inom hela eller delar av vattenskyddsområdet. För sådana verksamheter införs därför förbud inom vattenskyddsområdet.

Exempel på verksamheter som påverkas av vattenskyddsområden är anläggande av avloppsanläggningar, spridning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, schaktning och utförande av energibrunnar. Om du vill veta vilka vattenskyddsområden som finns inom Kiruna kommun kan du se under respektive ort enligt länkarna alternativt kontakta Kiruna kommun eller Tekniska Verken i Kiruna AB.

Du kan där också få reda på avgränsningen för vattenskyddsområdena, vilka föreskrifter som gäller inom respektive vattenskyddsområde samt hur långt arbetet med nya vattenskyddsområden har kommit.

Vad innebär det att bo eller verka i ett vattenskyddsområde?

För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. I grunden är det ganska enkla saker. Du måste vara försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att du inte ser det längre, utan kommer tillbaka förr eller senare på något sätt. Om en olycka inträffar och en förorening t.ex. bensin riskerar att infiltrera ned i marken till grundvattnet måste det förhindras genom omedelbar sanering och borttagande av föroreningen.

Du måste tänka på:
• Att inte överdosera växtnäringsämnen i trädgården.
• Att när du byter olja på bilen hemma så måste all olja samlas upp så att inga oljeprodukter kan leta sig ner till grundvattnet eller ut i bäckar, sjöar och vattendrag.
• Att inte använda bekämpningsmedel som innehåller gifter eller kemikalier som kan förorena grundvattnet.
• Att helst undvika salt för halkbekämpning av din uppfart eller väg under vintern. Sand är ett bättre alternativ.
• Att vid användning av arbetsfordon eller motordrivna arbetsmaskiner ha omedelbar tillgång till saneringsutrustning (absorberande material t.ex. duk eller granulat).

Vissa saker är förbjudna eller kräver tillstånd från miljönämnden. Kraven styrs av vilken skyddszon verksamheten ska bedrivas inom. Exempel på sådana verksamheter är:
• Förvaring och tankning av större mängder petroleumprodukter (t.ex. olja eller bensin).
• Hantera kemiska bekämpningsmedel.
• Anlägga infiltrationsanläggning för avloppsvatten.
• Sprida slam från enskild reningsanläggning.
• Ha upplag av eller deponera avfall eller förorenade massor.
• Ha upplag av asfalt eller oljegrus.
• Ha upplag av vägsalt utan tät täckning.
• Ha upplag av bark, flis, spån och timmer (gäller inte brännved för husbehov).
• Installera berg- eller jordvärme.
• Borra brunn för grundvattenuttag.
• Syssla med miljöfarlig verksamhet*

*Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten med risk för människors hälsa och miljö. Fler verksamheter än de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken kan behöva söka tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna, t.ex. åkerier, bilverkstäder, stall, parkeringar och lagerlokaler.

Andra verksamheter kräver tillstånd från eller anmälan till miljönämnden beroende på skyddszon. Exempel på sådana verksamheter är att:
• Tvätta fordon med avfettningsmedel.
• Bedriva djurhållning av en djurenhet eller mer. En djurenhet motsvarar t.ex. en häst eller tio får. Hållande av hund eller katt räknas inte som djurhållning i detta fall. För hållande av ren inom arbetshage eller stängsel inom den primära skyddszonen krävs anmälan till miljönämnden.
• Lagra eller sprida gödsel.
• Sprida vägsalt för halkbekämpning eller dammbindning.
• Genomföra större grävarbeten.
• Utföra husbehovstäkt av jordmassor.

Anmälan om olyckshändelse:
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas till Räddningstjänsten, tfn 112. Har du möjlighet påbörja själv sanering så fort som möjligt.

Länsstyrelsens information om vattenskyddsområden Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Camilla Furvall