Folkhälsomål

Folkhälsorådet i Kiruna kommun arbetar utifrån kommunens folkhälsopolicy med egna specificerade mål. Folkhälsopolicyn är knuten till Sveriges folkhälsopolitik och dess målområden samt till Norrbottens folkhälsopolitiska strategi.

Kiruna kommuns folkhälsopolicy är under revidering med syfte att infoga sociala hållbarhetsperspektiv/Agenda 2030 i policyn.

De nationella folkhälsomålen

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från målområden som fokuserar på hälsofrämjande faktorer i samhället som påverkar hälsa hos befolkningen. Det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret för målen är fördelade mellan olika aktörer och nivåer i samhället.
Det övergripande målet för det nationella folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.


Mer information om Sveriges nationella folkhälsomål finner du på under relaterat innehåll och länken till Folkhälsomyndigheten.

Norrbottens folkhälsostrategi

Norrbottens folkhälsostrategi antogs av Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen i Norrbottens län i februari 2018.
Strategin har tagits fram av Norrbottens folkhälsopolitiska råd 2015-2017 i samarbete med tjänstemän och politiker i kommuner, regionala och statliga organisationer, näringsliv och idéburen sektor. Nu ser rådet fram emot ett lika gott samarbete i genomförandefasen för att nå målet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa år 2026.

Kontakt

  • Heidi Kari

    Folkhälsostrateg, kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Heidi Kari