Jämställdhetsarbete i Kiruna kommun

Kiruna kommun antog 2013 CEMR- deklarationen för jämställdhet. CEMR står för Council of European Municipalities and Regions, Europeiska kommunförbundet.

CEMR innebär en förbindelse att jämställdhetsintegrera kommunens ansvarsområden. Deklarationen innehåller 31 artiklar vilka spänner över kommunens alla verksamhetsområden och utgår ifrån det demokratiska ansvaret, den politiska rollen, arbetsgivarrollen samt rollen som tjänsteleverantör.

En handlingsplan för år 2015-2016 har antagits. Den innebär bland annat att alla förvaltningar ska formulera jämställdhets mål kopplat till sina verksamheter. Utbildning ska ske på både lednings- och verksamhetsnivå.

Arbetet med jämställdhetsintegrering kopplas även ihop med den kommunövergripande handlingsplanen mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Handlingsplanen föregåtts av en kartläggning av kommunens mångfalds- och jämställdhetsarbete, den bygger på en 3R-kartläggning (resurser, realia och representation) av kommunkoncernen samt rekommendationer från Norrbottens Kommuner.

Nytt om jämställdhetsarbete i Kiruna kommun

Socialförvaltningen har under 2016/2017 gjort en 3R-kartläggning av beviljat bistånd för hjälp i hemmet, vård- och omsorgsboende, städ, dusch, ledsagning, tillfällig ledsagning, ekonomiskt bistånd och öppenvårdsinsatser. Januari 2018 antog socialnämnden en checklista jämställda beslut som ska användas av förtroendevalda och handläggare i förvaltningen för att få stöd att fatta jämställda beslut. Checklistan är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Hjälp oss bli bättre

Har du tips på hur vi kan förbättra bemötande och service kopplat till jämställdhet och likabehandling kan du ta kontakt med oss.

Kontakt

  • Heidi Kari

    Folkhälsostrateg, kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari