Jämställdhetsarbete i Kiruna kommun

Fotot visar en klubba i samband med att beslut tas på ett politiskt möte.
I februari 2024 undertecknade kommunstyrelsen i Kiruna de nya artiklarna i CEMR-deklarationen.

Den 26 februari 2024 beslutade kommunstyrelsen i Kiruna om undertecknande av de nya artiklarna i CEMR-deklarationen. Kiruna kommun har även vid tidigare tillfälle (år 2013) antagit CEMR-deklarationen. CEMR står för Council of European Municipalities and Regions, Europeiska kommunförbundet.

CEMR innebär en förbindelse att jämställdhetsintegrera kommunens ansvarsområden. Deklarationen innehåller artiklar vilka spänner över kommunens alla verksamhetsområden och utgår ifrån det demokratiska ansvaret, den politiska rollen, arbetsgivarrollen samt rollen som tjänsteleverantör.

Under åren 2015-2016 har en handlingsplan antagits. Den innebär bland annat att alla förvaltningar ska formulera jämställdhets mål kopplat till sina verksamheter. Utbildning ska ske på både lednings- och verksamhetsnivå.

Arbetet med jämställdhetsintegrering kopplas även ihop med den kommunövergripande handlingsplanen mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Handlingsplanen föregåtts av en kartläggning av kommunens mångfalds- och jämställdhetsarbete, den bygger på en 3R-kartläggning (resurser, realia och representation) av kommunkoncernen samt rekommendationer från Norrbottens Kommuner.

Nytt om jämställdhetsarbete i Kiruna kommun

Socialförvaltningen har under 2016/2017 gjort en 3R-kartläggning av beviljat bistånd för hjälp i hemmet, vård- och omsorgsboende, städ, dusch, ledsagning, tillfällig ledsagning, ekonomiskt bistånd och öppenvårdsinsatser. Januari 2018 antog socialnämnden en checklista jämställda beslut som ska användas av förtroendevalda och handläggare i förvaltningen för att få stöd att fatta jämställda beslut. Checklistan är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Hjälp oss bli bättre

Har du tips på hur vi kan förbättra bemötande och service kopplat till jämställdhet och likabehandling kan du ta kontakt med oss.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Heidi Kari