Hälsa på lika villkor 2022

Folkhälsoenkäten 2022, informationsbild, motivation till deltagande

Under februari till maj 2022 skickades en inbjudan ut om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.
Under 2023 pågår sammanställning av enkäten. Sammanställningen gör Region Norrbotten utifrån svaren som inkommit.

I dagarna skickas en inbjudan ut till 350 000 utvalda invånare i Sverige om att delta i Hälsa på lika villkor 2022. I Kiruna kommun kommer ca 1000 personer att få inbjudan till deltagande och i Norrbottens län skickas 22 500 inbjudningar ut.

Syftet med enkäten är att få en bild av hur befolkningen mår, och varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för att förbättra folkhälsan.

Inbjudan om att delta i enkäten kommer att skickas ut till utvalda deltagare i landet under februari 2022, i digital och skriftlig version. Påminnelser till de som valts ut för att svara på undersökningen kommer att gå ut i mars och april.

Datainsamlingen avslutas 23 maj.

Svaren sammanställs under hösten 2022 och redovisas till kommunerna under 2023.

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Norrbottens Region ansvarar för samordningen i vårt län och enkäten skickas här ut vart fjärde år och föregående undersökningstillfälle var 2018.

Enkäten omfattar frågor om bland annat fysisk och psykisk hälsa, tandhälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning, trygghet och sociala relationer.

Frågeformuläret omfattar 66 frågor på sammanlagt 14 sidor. Många av frågorna har använts under flertalet år och kommer ursprungligen från tidigare landstingsenkäter och Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning om hälsa (ULF). I enkäten finns också några covid-relaterade frågor med anledning av den pågående coronapandemin och effekter av de två år som den i olika omfattning påverkat vardag samt hälsa.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för frågeställning, enkät och sammanställning på nationell nivå och uppdelat på redovisningsgrupper. Statistiska centralbyrån ansvarar för utskick och påminnelser. När det gäller nationella data redovisa sammanställda resultat från HLV i Folkhälsomyndighetens öppna databas ”Folkhälsodata”.

Region Norrbotten ansvarar för statistisk sammanställning på regional nivå och första sammanställning för länets kommuner. Regionen kommer regelbundet under våren informera hur många i kommunen som svarat på enkäten till kommunernas kontaktpersoner. De flesta kontaktpersonerna arbetar med folkhälso- eller samhällsplaneringsfrågor i sina kommuner.

Kontakt

  • Heidi Kari

    Folkhälsostrateg, kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Heidi Kari