Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter, kommuner och vissa privata organ, till exempel kommunala bolag.

Offentlighetsprincipen är huvudregeln enligt vilken myndigheter och kommuner normalt ska arbeta med öppna dörrar och fri insyn från allmänheten och massmedia.

Offentlighetsprincipen betyder bland annat att:

  • Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar
  • Tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän med flera)
  • Domstolsförhandlingar är offentliga, liksom beslutande församlingars sammanträden (kommunfullmäktige, kommunstyrelse mfl).

Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild. En handling är allmän och den förvaras hos myndighet och är inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett pappersdokument men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Vill man ta del av den allmänna handlingen vänder man sig till den kommun, det kommunala bolaget eller den aktuella myndigheten där handlingen förvaras.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson