Överklaga kommunala beslut

Många kommunala beslut går att överklaga, men det finns olika regler för olika typer av beslut. Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om kommunen hade rätt att fatta beslutet (laglighetsprövning), eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)
Som kommunmedlem kan du besvära dig när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Ett beslut ska, för att kunna överklagas, vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder. Beslutet får inte vara av rent förberedande eller rent verkställande art.
Ett kommunalbesvär ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet efter justering har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. Kommunens officiella anslagstavla finns här: Anslagstavla

Du kan läsa om laglighetsprövning i Kommunallagens 10 kapitel. I paragraf 8 anges grunderna för laglighetsprövning och att ett överklagat beslut skall upphävas om;

  1. det inte har tillkommit i laga ordning
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för
    kommunen eller landstinget
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning

Om ett överklagande bifalls i förvaltningsrätten kan domstolen inte sätta ett annat beslut i dess ställe utan hela beslutet ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär
Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Exempel på ett kommunalt beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutat hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.
Du har tre veckor på dig att besvära dig och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Det finns vissa undantag gällande vilken instans man överklagar till. Om du är osäker på vad som gäller för det beslut du vill klaga på är du alltid välkommen att ta kontakt med kommunen får att få hjälp. Du kan antingen kontakta den förvaltning som fattat beslutet, eller vända dig till kommunjuristen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari