Hantering av felaktigt uppställda fordon

En lastbil lyfter upp en skrotbil som ska forslas bort

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av kommunen.

Fordonsägaren är alltid ansvarig för sitt fordon. Om ett fordon är uppställt på fel sätt och stör ordning, säkerhet eller miljö har kommunen möjlighet att flytta fordonet från platsen med hjälp av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet flyttas till en särskild uppställningsplats och polisen underrättas om fordonsflytten. Kommunen kan i vissa fall även besluta att fordonet ska skrotas.

Vad händer när vi får kännedom om ett felaktigt uppställt fordon?

Står fordonet så illa att det räknas som trafikfarligt, flyttas fordonet omgående till uppställningsplats. Fordonets ägare kontaktas per telefon och/eller rekommenderat brev med information om hur de ska gå tillväga för att lösa ut sitt fordon. Om fordonsägaren inte går att nå, skrotas fordonet efter 3 månader.

Om fordonet står felaktigt, men ej trafikfarligt, under en längre tid, förses det med en röd lapp där det står att fordonet måste flyttas innan ett visst datum och att om detta inte görs så kommer fordonet att flyttas av kommunen. När ett fordon förses med röd lapp skickas också rekommenderat brev till den registrerade ägaren. I brevet ombeds ägaren kontakta kommunen och meddela att de själva har flyttat sitt fordon, detta måste ske inom en vecka efter mottaget brev. Om så inte sker, tvångsflyttas fordonet av kommunen. Beroende på fordonets skick förs det antingen till uppställningsplats eller direkt till auktoriserad skrotningsfirma.

När ett fordon omhändertas kungörs det på kommunens digitala anslagstavla. Kungörelsen skickas också till polisen och till kronofogdemyndigheten.

Om ett felaktigt uppställt fordon saknar registreringsskylt så förses det med röd lapp där det framgår vilket datum fordonet kommer att tvångsflyttas. I sådana fall förs fordonet direkt till auktoriserad skrotningsfirma där fordonet och därmed också fordonsägaren kan identifieras.

Om ett fordon tvångsflyttas kommer kostnaderna för flyttning, uppställning och eventuell skrotning att debiteras fordonsägaren. Kostnader och avgifter framgår av Kiruna kommuns trafiktaxa.

För allas säkerhet och trevnad, ta hand om de fordon du inte längre använder! Låt dem inte stå så att snöröjning och vägdrift påverkas, eller så att de blockerar parkeringsplatser som andra kan använda.

Anmälan, felaktigt uppställt fordon

Här kan du meddela oss om du ser ett fordon som är felaktigt uppställt på ett sätt så att det stör trafik och/eller miljö.

* Obligatorisk uppgift


Du har rätt att vara anonym, men då kan du inte få någon återkoppling i ärendet

Din e-postadress används för att skicka en bekräftelse på mottagen anmälan


Beskriv så noggrant som möjligt var fordonet står uppställt.

Om möjligt, bifoga gärna foto eller annan dokumentation

Kontakt

 • Trafikavdelningen

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00-12.00
  Tisdag kl. 09.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-14.00
  Torsdag kl. 13.00-16.00
  Fredag kl. 08.00-11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-14.00
  Fredag kl. 08.00-11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari