Lotteriregistrering

Vill ni kunna sälja lotter till allmänheten? Till exempel utanför Coop eller genom dörrknackning. Då behöver din förening ansöka om en lotteriregistrering.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som

 • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
 • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
 • inte vägrar någon inträde som medlem,
 • för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

En sökande som uppfyller de angivna kriterierna och är verksam inom en kommun, får efter registrering hos kommunen, tillhandahålla lotterier. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

 •  lotteriet tillhandahålls bara inom den kommunen där den sökande är verksam,
 • lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,
 • vinstandelen anges på lottsedlarna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och
 • det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett prisbasbelopp (57 300 kr, år 2024). Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet (lottpris x antalet lotter). Föreningar med lotterier som överstiger detta belopp ska ansöka om tillstånd  från spelinspektionen.

Värdet på varuvinstern får ej överstiga 50 % av insatsernas värde.

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp, eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning.

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 av (år 2022 motsvarar det 12,32 kr/lott)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 av prisbasbelopp (för år 2022 är det värdet 8 216 kr)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
 • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

Kultur- och utbildningsnämnden genom handläggaren på kultur- och utbildningsförvaltningen utfärdar lotteriregistreringar åt ideella förenignar i Kiruna kommun.

Spelinspektionen ger tillstånd om lotteriet skall bedrivas i flera kommuner eller via Internet och för lotterier med kontant vinst högre än ett prisbasbelopp eller där värdet av insatserna i ett sådant lotteri överstiger 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.

OBS! Gällande Bingospel är det spelinspektionen som utfärdar tillstånd. Läs mer om vad som gäller för bingospel på spelinspektionens hemsida. Länk till annan webbplats.

Ansök om lotteriregistrering , 210.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Tillståndsavgift 300 kr. Kommunen fakturerar när lotteriregistreringen är godkänd.
 • Kontrollantarvode 3 % (max 3 000 kr) av lotteriets omsättning. Kommunen fakturerar föreningen när lotteriet är redovisat.

Vid beviljande av registrering för lotterier förordar kommunen en kontrollant. Den som beviljas registrering och tillhandahåller lotterier ska senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår. Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna kommunen uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har tillhandahållits under perioden. Kontrollanten skall tillse att bestämmelserna ovan iakttas samt att hänsyn tas till Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Kontrollanten ska tillse

 • Lotteriernas start och avslutning
 • Vinsterna
 • Lotterna
 • Dragning. Dragningen sker i samråd mellan lotteriföreståndare och lotterikontrollant, kan ske digitalt eller med justering på plats. Detta bestäms när plan för lotteriet upprättas.
 • Redovisning. Redovisningen sker helst efter varje lotteri eller senast 15 februari årligen.

Blankett för lotteriredovisning , 79.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Varning
 • Återkallelse av tillstånd
 • Förekäggande och förbud, kan förenas med vite
 • Polisanmälan
 • Böter eller fängelse

 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofia Lagerlöf Määttä