Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Bidrag

Bidrag som stöttar fritids- och kulturföreningar i Kiruna kommun handläggs både på kultur- och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

De flesta föreningsbidrag finns för ansökning i bidragssystemet Actor smartbook. Föreningsinloggning krävs. De bidrag som föreningen är berättigad att ansöka om finns synliga under den perioden som bidragen är öppna för ansökan. De förenignar som uppget en kontaktperson via samtyckesmall finns upplagda och kan prova logga in. De förenigar som inte uppgett kontaktperson behöver fylla i en samtyckesmall.

Logga in i Actor samrtbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtyckesmall för föreningarnas kontaktpersoner

Kiruna kommuns grundläggande krav på bidragstagaren och generella och övergripande regler för bidrag hittar ni via länken:

Bidragsregler Kiruna kommun

Kommunalt aktivitetsstöd kan sökas av ideela föreningar med ungdomsverksamhet om de uppfyller Kiruna kommuns generella bidgarsregler. Får föreningen stöd från ett bildningsförbund kan de inte ansöka om kommunalt aktivitetsstöd.

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla föreningar som ansöker om kommunalt aktivitetsstöd måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt.

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Information om statligt LOK-stöd via RF.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningslönebidrag är ett kommunalt bidrag till lönebidragsanställningar, såväl en arbetsmarknadsåtgärd som ett föreningsstöd.

Kan sökas av ideella föreningar om de uppfyller Kiruna kommuns generella bidragsregler. Den anställde måste ha ett lönebidragsbeslut från arbetsförmedlingen och kan bara sökas för en anställd per förening.

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla föreningar som ansöker om kommunalt föreningslönebidrag måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt.

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Generella krav

Bidrag som söks ska vara av verksamhetsinriktad karaktär och av väsentlig betydelse för att föreningsverksamheten skall kunna bedrivas. Åtgärder och aktiviteter som avser ungdomsverksamhet prioriteras.

Bidragen kan lämnas till förening som är allmännyttig och utan vinstsyfte enligt de grundläggande kraven på bidragstagaren som är beslutade av kultur- och utbildningsnämndens bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet.

1. Investeringsbidrag

Bidrag kan utgå till ungdomsföreningar för nybyggnation, ombyggnation och dylikt. Föreningen ska själv äga sin anläggning eller har längre (10 åriga) hyres-/arrendeavtal och förutsätter att anläggningen huvudsakligen används för föreningens verksamhet. 

2. Särskilt anläggningsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som bedriver föreningsverksamhet som inte är belägen i en kommunal anläggning.Bidraget avser kostnader för återkommande driftskostnader som inte faller inom ramen för ordinarie lokalbidrag.

Anläggningen och föreningsverksamheten ska vara öppen för allmänheten. Verksamheten bedrivs i en alternativ driftsform och utgör ett komplement till kommunens anläggningar.

3. Stimulansbidrag

Bidrag lämnas för projekt och materialinköp som främjar utvecklings- och försöksverksamhet bland fritids- och idrottsföreningar.

Målgruppen är ideella föreningar med verksamhet inom Kiruna kommun. Materialinköp ska gynna ungdomsverksamhet.

Läs mer om de olika bidragen och vad som krävs för att söka dem i dokumnetet "Riktlinger för bidrag till fritids- och idrottsföreningar"

Ansökningarna behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott och det kan dröja 1-2 månader för beslut. Bifoga även årsredovisning av föregående verksamhetsår.

Ansökningarna skickas in till kommunledningskansliet som hanterar bidragsansökningar löpande under året. E-posta ansökan till diabas@kiruna.se alternativt skicka via post till Kiruna kommun, kommunledningskansliet, 981 85 KIRUNA

Kiruna kommun ger lokalbidrag till de föreningar som tillhandahåller en samlingslokal i sin by.

I de fall där flera föreningar i samma by söker lokalbidrag för samlingslokal ska Kiruna kommun vid valet av lokal ta hänsyn till följande faktorer:

 • mängd ungdomsverksamhet
 • lokalens lämplighet för arrangemang och tillställningar
 • tillgänglighet
 • nyttjandegrad

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla föreningar som ansöker om lokalbidrag för samlingslokal i sin by måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Ansökan ska lämnas senast 30 april. 

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Lokalbidrag för verksamhetslokal kan sökas av

 • Föreningar med ungdomsverksamhet som ej har tillgång till kommunal verksamhetslokal för sin kärnverksamhet.
 • Pensionärsorganisationer
 • Kiruna Handikappidrottsförening

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla föreningar som ansöker om lokalbidrag för verksamhetslokal måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Ansökan ska lämnas senast 30 april. 

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Bidrag för projekt, arrangemang och materialinköp för att främja utvecklings- och försöksverksamhet inom fritids- och kulturområdet i Kiruna kommun. Målgruppen är ideella föreningar, andra organisationer, grupperingar eller enskilda.

Regler

 • Arrangemanget/projektet ska berika Kirunas fritids- och kulturutbud
 • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten
 • Verksamheten ska bedrivas inom Kiruna kommun
 • Bidrag till materialinköp ska gynna ungdomsverksamhet

Ansökan avslås om

 • projektet genomförs i kommunala förvaltningars regi
 • projektet har ett tydligt vinstsyfte
 • den gäller investeringar i anläggningar
 • den gäller resor (till exempel studieresor och resekostnader för tävlingar)
 • den gäller middagar och utmärkelser i samband med jubileum
 • projektet får annan typ av bidrag från Kiruna kommun

Ansökning

Komplettera ansökan med en mer utförlig projektbeskrivning om behovet finns. Ansökan skickas med e-post till diabas@kiruna.se som registrerar ärendet. Det går även att posta till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, 981 85  KIRUNA.

Handläggning

Ansökningen behandlas först av tjänstemän på kultur- och utbildningsförvaltningen. Kulturchefen Conny Persson har delegation att bevilja projektbidrag enligt följande:

 • Grunden för beslut är enligt kommunens intentioner och bygger på praxis vad som är vanligt att bevilja eller avslå.
 • Maxsumma 30 tkr (högre belopp i samråd med ovanstående utskott eller nämnd)
 • Sökande kan vid avslag pröva frågan hos kultur- och utbildningsnämnden. 

Krav vid marknadsföring

Vid beviljat bidrag ska Kiruna kommuns logotype finnas med i bidragstagarens marknadsföring av projektet/arrangemanget/ inköpet.


Utbetalning och redovisning

 • bidrag utbetalas enligt beslut
 • bidragstagaren ska inlämna redovisning inom en månad efter avslutat projekt/arrangemang/inköp
 • redovisningens riktighet skall styrkas av sökandens ordförande eller en revisor

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidragen till studieförbundens fria folkbildningsarbete avser att främja och fördjupa ett demokratiskt samhällsliv.

Bidraget beviljas till studieorganisationer som har stadigvarande verksamhet i Kiruna kommun, utifrån redovisad statistik till Folkbildningsrådet. Bidraget baseras på grundbidrag, volymbidrag och målgruppsbidrag.

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla studieförbund som ansöker om grundbidrag måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Ansökan ska lämnas senast 30 april. 

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Kultur- och utbildningsnämnden stöttar kommunens kulturföreningars verksamhet genom att ge ett årsanslag (verksamhetsbidrag). Det finns 432 000 kronor som ska fördelas bland Kiruna kommuns kulturorganisationer! Bidragets storlek brukar variera mellan 5 000 och 65 000 kronor.

Ansökning

Komplettera ansökan med en separat verksamhetsplan eller budget om ni vill beskriva verksamheten mer utförligt. 
Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret utgör beslutsunderlag för årsanslagets storlek. Dessutom granskas de berörda föreningarnas verksamhetsberättelser, resultaträkningar, balansräkningar och revisionsberättelser i samband med beredningen av årsanslagen.

Ansökningen för kommande år ska vara inne senast 31 december! Ansök via kommunportalen Actor smartbook, föreningsinlogg krävs.

Årsanslagens storlek beslutas av kultur- och utbildningsnämnden.

Utbetalning

Innan beviljade årsanslag betalas ut ska föreningarna inkomma med verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse avseende det verksamhetsår som avslutats föregående kalenderår.

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att erhålla bidrag för aktuellt år måste föreningen ladda upp sin redovisning för föregående år på föreningens sida i Actor smartbook under fliken dokumnet. Be er handläggare om hjälp om det uppstår svårigheter.

Ett tips: Vänta inte så länge med årsmötet!

Redovisningens tre delar:

1. Verksamhetsberättelse
En beskrivning av föreningen och dess verksamhet det senaste året. Vad har ni genomfört för aktiviteter, arrangemang och tävlingar? Hur har era aktiviteter och arrangemang blivit bemötta? Hur många medlemmar har ni? Vilka sitter i styrelsen?

2. Årsbokslut
Balansräkning - En redovisning av föreningens tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut.
Resultaträkning - En redovisning av föreningens intäkter och kostnader under det senaste räkenskapsåret. Denna visar om föreningen har gått med vinst eller förlust.

3. Revisionsberättelse
Kultur- och utbildningsförvaltningen rekommenderar att föreningen har två revisorer som godkänner föreningens räkenskaper. Det är speciellt viktigt med två revisorer då föreningen har personalkostnader eller stor omsättning. Tänk på att en revisor ska vara en utomstående person som inte har några nära band till styrelseledamöterna.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson