Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Bidrag

Bidrag som stöttar fritids- och kulturföreningar i Kiruna kommun handläggs både på kultur- och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Föreningar i Kiruna kommun ansöker från och med januari 2021 om bidrag via bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook för föreningar. Föreningsinloggning krävs. De bidrag som föreningen är berättigad att ansöka om finns synliga under den perioden som bidragen är öppna för ansökan. Alla föreningar som fanns i det gamla föreningsregistret är överflyttade och upplagda i Actor Smartbook. Är ni en ny förening eller inte hittar er förening i föreningsregistret kontakta handläggaren. Alla föreningar behöver en kontaktperson knuten till föreningen, har er förening inte uppgett en kontaktperson behöver förenignen fylla i samtyckesblanketten nedan och skicka in.

Logga in i Actor samrtbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtyckesmall för föreningarnas kontaktpersoner

Kontakta handläggare

Bidragen ska i huvudsak stödja det ideella föreningslivet i Kiruna kommun. Målet är att skapa förutsättningar för att Kiruna kommun ska vara en attraktiv plats att bo på, där ideella krafter möjliggör verksamhet och aktivieter i hela kommunen. Ambitionen med bidragen är att möjliggöra möten mellan människor, uppmuntra till kreativitet, folkbildning, folkhälsa och skapa en känsla av samhörighet.

Bidragen ska gynna samtliga kommuninvånare, barn och unga är främsta prioritet.

Gemensamma regler, den sökande ska:

 • Utgår från demokratiska principer.
 • Erbjuda verksamhet som är öppen för alla (undantag projektbidrag kultur, se separata regler).
 • Ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Kiruna kommun (undantag projektbidrag kultur, se separata regler).
 • Bedriva verksamhet utan visntsyfte.
 • Vara partipolitikst och religöst obunden (undantag studieförbunden, se separata regler),

Föreningar ska utöver de gemensama reglerna:

 • Ha antagna stadgar, vald styrelse och organisationsnummer.
 • Ha minst en revisor som granskar föreningens ekonomiska redovisning.
 • Lämna in en årlig redovisning till Kiruna kommun.

Alla föreningsaktvieter i Kiruna kommun ska kännetecknas av:

 • Respektfullt bemötande mot varandra i både ord och handling.
 • Delaktighet och gemenskap.

De generella bidragsreglerna och bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet hittar ni via länken:

Bidragsregler för Fritids- och kulturverksamhet

Kultur - och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-17 att kommunalt aktivitetsstöd utbetalas till föreningar som ansöker om bidraget och att de inte kan beviljas mindre aktivitetsstöd än motsvarande summa föreningen fick utbetalt för aktivitetsstöd hösten 2019. Detta till följd av rådande covid-19 pandemi.

Kiruna kommuns aktivitetsstöd ges till ideella föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget syftar till att uppmuntra föreningar till att bedriva verksamhet och aktiviteter som uppmuntrar till lek och rörelse och en aktiv och stimulerande fritid för barn och unga i Kiruna kommun. Sökande förening måste uppfylla de generella bidragsreglerna som gäller för föreningar. Om en förening får deltagarstöd från ett studieförbund för en ungdomsaktivitet kan de inte ansöka om kommunalt aktivitetsstöd för samma aktivitet.

Regler

 • 12 kr per deltagartillfälle.
 • Sammankomsten måste vara planerad, ledarledd och pågå i minst 60 minuter.
 • Bidrag kan erhållas för minst 3 deltagare och högst 30 deltagare per sammankomst.
 • Deltagarna måste vara i åldern 5-20 år.
 • Deltagare beviljas bidrag 1 gång/dag, max 5 dagar/vecka, enligt närvaroregistrering.
 • Ledare, oavsett ålder, får inte medräknas i närvaromarkeringarna.
 • Bidrag kan erhållas av förening/organisation med minst 10 medlemmar i åldern 5-20 år. Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och erlagt fastställd medlemsavgift med minst 25 kr.
 • Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. En aktivitet med rekryteringssyfte (t.ex. lovverksamhet och prova-på-tillfällen) kräver inte medlemskap.

Alla föreningar som ansöker om kommunalt aktivitetsstöd måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt.

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Information om statligt LOK-stöd via RF.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningslönebidrag är ett kommunalt bidrag till lönebidragsanställningar, såväl en arbetsmarknadsåtgärd som ett föreningsstöd.

Kan sökas av ideella föreningar om de uppfyller Kiruna kommuns generella bidragsregler. Den anställde måste ha ett lönebidragsbeslut från arbetsförmedlingen och kan bara sökas för en anställd per förening.

 • Föreningen måste ha konkreta arbetsuppgifter att erbjuda.
 • Upp till 80 % statsbidrag ger 45 000 kr/år i kommunalt bidrag. Därefter minskas kommunala bidraget med 2 000 kr/år för varje procentenhet som statsbidraget överstiger 80 %. Det kommunala bidraget är vid 90 % statsbidrag 25 000 kr/år. Tjänster med över 90 % statsbidrag får inget kommunalt bidrag.
 • Vid halvtidstjänst reduceras bidraget med 50 %. Vid deltidstjänst reduceras det kommunala bidraget med den procentsats som tjänsten är reducerad.
 • Om den anställde redovisar frånvaro så påverkas bidraget negativt.

Alla föreningar som ansöker om kommunalt föreningslönebidrag måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Mer information om handläggning och utbetlaning ges vid ansökning.

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Generella krav

Bidrag som söks ska vara av verksamhetsinriktad karaktär och av väsentlig betydelse för att föreningsverksamheten skall kunna bedrivas. Åtgärder och aktiviteter som avser ungdomsverksamhet prioriteras.

Bidragen kan lämnas till förening som är allmännyttig och utan vinstsyfte enligt de grundläggande kraven på bidragstagaren som är beslutade av kultur- och utbildningsnämndens bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet.

1. Investeringsbidrag

Bidrag kan utgå till ungdomsföreningar för nybyggnation, ombyggnation och dylikt. Föreningen ska själv äga sin anläggning eller har längre (10 åriga) hyres-/arrendeavtal och förutsätter att anläggningen huvudsakligen används för föreningens verksamhet. 

2. Särskilt anläggningsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som bedriver föreningsverksamhet som inte är belägen i en kommunal anläggning.Bidraget avser kostnader för återkommande driftskostnader som inte faller inom ramen för ordinarie lokalbidrag.

Anläggningen och föreningsverksamheten ska vara öppen för allmänheten. Verksamheten bedrivs i en alternativ driftsform och utgör ett komplement till kommunens anläggningar.

3. Stimulansbidrag

Bidrag lämnas för projekt och materialinköp som främjar utvecklings- och försöksverksamhet bland fritids- och idrottsföreningar.

Målgruppen är ideella föreningar med verksamhet inom Kiruna kommun. Materialinköp ska gynna ungdomsverksamhet.

Läs mer om de olika bidragen och vad som krävs för att söka dem i dokumnetet "Riktlinger för bidrag till fritids- och idrottsföreningar"

Ansökningarna behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott och det kan dröja 1-2 månader för beslut. Bifoga även årsredovisning av föregående verksamhetsår.

Ansökningarna skickas in till kommunledningskansliet som hanterar bidragsansökningar löpande under året. E-posta ansökan till diabas@kiruna.se alternativt skicka via post till Kiruna kommun, kommunledningskansliet, 981 85 KIRUNA

Bidraget syfte är att möjliggöra att det finns en tillgänglig samlingslokal i varje by. Lokalbidrag för samlingslokal kan ansökas av föreningar som tillhandahåller samlingslokal i sin by ansöka om. Sökande föreningen måste uppfylla de generella bidragsregler som gäller för föreningar.

I de fall där flera föreningar i samma by söker lokalbidrag för samlingslokal ska Kiruna kommun vid valet av lokal ta hänsyn till följande faktorer:

 • mängd ungdomsverksamhet
 • lokalens lämplighet för arrangemang och tillställningar
 • tillgänglighet
 • nyttjandegrad

Bidragets storlek är max 80 % av driftskostnaderna eller 35 000 kr/ by och år. Överstiger beviljade bidrag bidragspotten görs en generell neddragning för alla beviljade beslut.

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla föreningar som ansöker om lokalbidrag för samlingslokal i sin by måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Ansökan ska lämnas senast 30 april. 

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Bidraget finns för att möjliggöra och tillgängliggöra för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet, handikappidrott samt pensionärsorganisationer att utöva sina aktiviteter. Sökande förening måste uppfylla de generella bidragsregler som gäller för föreningar. 

Lokalbidrag för verksamhetslokal kan sökas av

 • Föreningar med ungdomsverksamhet som ej har tillgång till kommunal verksamhetslokal för sin kärnverksamhet.
 • Pensionärsorganisationer
 • Föreningar för personer med olika funktionsvariationer

​Bidragets storlek är max 60 % av driftskostnaderna upp till 30 000 kr/år. Om bidragsbudgeten för lokalbidrag överskrids införs en procentuell justering över alla godkända ansökningar.

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla föreningar som ansöker om lokalbidrag för verksamhetslokal måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Ansökan ska lämnas senast 30 april. 

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Bidrag för projekt, arrangemang och materialinköp för att främja utvecklings- och försöksverksamhet inom fritids- och kulturområdet i Kiruna kommun. Målgruppen är ideella föreningar, andra organisationer, grupperingar eller enskilda.

Regler

 • Arrangemanget/projektet ska berika Kirunas fritids- och kulturutbud
 • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten
 • Verksamheten ska bedrivas inom Kiruna kommun
 • Bidrag till materialinköp ska gynna ungdomsverksamhet

Ansökan avslås om

 • projektet genomförs i kommunala förvaltningars regi
 • projektet har ett tydligt vinstsyfte
 • den gäller investeringar i anläggningar
 • den gäller resor (till exempel studieresor och resekostnader för tävlingar)
 • den gäller middagar och utmärkelser i samband med jubileum
 • projektet får annan typ av bidrag från Kiruna kommun

Ansökning

Komplettera ansökan med en mer utförlig projektbeskrivning om behovet finns. Ansökan skickas med e-post till diabas@kiruna.se som registrerar ärendet. Det går även att posta till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, 981 85  KIRUNA.

Handläggning

Ansökningen behandlas först av tjänstemän på kultur- och utbildningsförvaltningen. Kulturchefen Conny Persson har delegation att bevilja projektbidrag enligt följande:

 • Grunden för beslut är enligt kommunens intentioner och bygger på praxis vad som är vanligt att bevilja eller avslå.
 • Maxsumma 30 tkr (högre belopp i samråd med ovanstående utskott eller nämnd)
 • Sökande kan vid avslag pröva frågan hos kultur- och utbildningsnämnden. 

Krav vid marknadsföring

Vid beviljat bidrag ska Kiruna kommuns logotype finnas med i bidragstagarens marknadsföring av projektet/arrangemanget/ inköpet.


Utbetalning och redovisning

 • bidrag utbetalas enligt beslut
 • bidragstagaren ska inlämna redovisning inom en månad efter avslutat projekt/arrangemang/inköp
 • redovisningens riktighet skall styrkas av sökandens ordförande eller en revisor

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidragen till studieförbundens fria folkbildningsarbete avser att främja och fördjupa ett demokratiskt samhällsliv.

Bidraget beviljas till studieorganisationer som har stadigvarande verksamhet i Kiruna kommun, utifrån redovisad statistik till Folkbildningsrådet. Bidraget baseras på grundbidrag, volymbidrag och målgruppsbidrag.

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla studieförbund som ansöker om grundbidrag måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Ansökan ska lämnas senast 30 april. 

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Kultur- och utbildningsnämnden stöttar kommunens kulturföreningars verksamhet genom att ge ett årsanslag (verksamhetsbidrag). Det finns 432 000 kronor som ska fördelas bland Kiruna kommuns kulturorganisationer! Bidragets storlek brukar variera mellan 5 000 och 65 000 kronor.

Ansökning

Komplettera ansökan med en separat verksamhetsplan eller budget om ni vill beskriva verksamheten mer utförligt. 
Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret utgör beslutsunderlag för årsanslagets storlek. Dessutom granskas de berörda föreningarnas verksamhetsberättelser, resultaträkningar, balansräkningar och revisionsberättelser i samband med beredningen av årsanslagen.

Ansökningen för kommande år ska vara inne senast 15 januari 2021! Ansök via kommunportalen Actor smartbook, föreningsinlogg krävs.

Årsanslagens storlek beslutas av kultur- och utbildningsnämnden.

Utbetalning

Innan beviljade årsanslag betalas ut ska föreningarna inkomma med verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse avseende det verksamhetsår som avslutats föregående kalenderår

Sök bidraget via Actor smartbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

För att erhålla bidrag för aktuellt år måste föreningen ladda upp sin redovisning för föregående år på föreningens sida i Actor smartbook under fliken dokumnet. Be er handläggare om hjälp om det uppstår svårigheter.

Ett tips: Vänta inte så länge med årsmötet!

Redovisningens tre delar:

1. Verksamhetsberättelse
En beskrivning av föreningen och dess verksamhet det senaste året. Vad har ni genomfört för aktiviteter, arrangemang och tävlingar? Hur har era aktiviteter och arrangemang blivit bemötta? Hur många medlemmar har ni? Vilka sitter i styrelsen?

2. Årsbokslut
Balansräkning - En redovisning av föreningens tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut.
Resultaträkning - En redovisning av föreningens intäkter och kostnader under det senaste räkenskapsåret. Denna visar om föreningen har gått med vinst eller förlust.

3. Revisionsberättelse
Kultur- och utbildningsförvaltningen rekommenderar att föreningen har två revisorer som godkänner föreningens räkenskaper. Det är speciellt viktigt med två revisorer då föreningen har personalkostnader eller stor omsättning. Tänk på att en revisor ska vara en utomstående person som inte har några nära band till styrelseledamöterna.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofia Lagerlöf-Määttä