Bidrag

Bidrag som stöttar fritids- och kulturföreningar i Kiruna kommun handläggs både på kultur- och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Föreningar i Kiruna kommun ansöker från och med januari 2021 om bidrag via bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook för föreningar. Föreningsinloggning krävs. De bidrag som föreningen är berättigad att ansöka om finns synliga under den perioden som bidragen är öppna för ansökan. Alla föreningar som fanns i det gamla föreningsregistret är överflyttade och upplagda i Actor Smartbook. Är ni en ny förening eller inte hittar er förening i föreningsregistret kontakta handläggaren. Alla föreningar behöver en kontaktperson knuten till föreningen, har er förening inte uppgett en kontaktperson behöver förenignen fylla i samtyckesblanketten nedan och skicka in.

Föreningar kan ansöka om bidrag för att själva anställa ungdomar för feriearbete. Kiruna kommun ersätter föreningarna för kostnad för lön och uppkomna arbetsgivaravgifter.

Arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret åligger föreningen. Föreningen ansvarar för att annonsera och hantera ansökningar samt att fördela ferieplatser.

Föreningarna betalar ut lönen direkt till ungdomarna och fakturerar kommunen för utgifterna i efterhand tillsammans med efterfrågad redovisning.

Ansökningar kan göras i perioden 1/1-31/3 via bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook för föreningar. Föreningsinloggning krävs.

Beslut om riktad bidragsmöjlighet till föreningar tas på delegation av enhetschef för arbetsmarknad och anmäls till kommunstyrelsen.

Ansökningarna om riktat bidrag för ferielöner bedöms utifrån följande kriterier:

 • Arbetets meningsfullhet och likvärdighet med ett riktigt arbete.
 • Samhällsnytta med feriejobbet.
 • Arbetsuppgifter som är förenliga med nuvarande arbetsmiljölagstiftning.

Beslut om riktat bidrag till ferielöner kan överklagas till kommunstyrelsen.

Ansök via Actor Smartbook Länk till annan webbplats.

Kontakta Handläggare

Riktlinjer för feriearbeten , 309.8 kB.

Bidragen ska i huvudsak stödja det ideella föreningslivet i Kiruna kommun. Målet är att skapa förutsättningar för att Kiruna kommun ska vara en attraktiv plats att bo på, där ideella krafter möjliggör verksamhet och aktivieter i hela kommunen. Ambitionen med bidragen är att möjliggöra möten mellan människor, uppmuntra till kreativitet, folkbildning, folkhälsa och skapa en känsla av samhörighet.

Bidragen ska gynna samtliga kommuninvånare, barn och unga är främsta prioritet.

Gemensamma regler, den sökande ska:

 • Utgår från demokratiska principer.
 • Erbjuda verksamhet som är öppen för alla (undantag projektbidrag kultur, se separata regler).
 • Ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Kiruna kommun (undantag projektbidrag kultur, se separata regler).
 • Bedriva verksamhet utan visntsyfte.
 • Vara partipolitikst och religöst obunden (undantag studieförbunden, se separata regler),

Föreningar ska utöver de gemensama reglerna:

 • Ha antagna stadgar, vald styrelse och organisationsnummer.
 • Ha minst en revisor som granskar föreningens ekonomiska redovisning.
 • Lämna in en årlig redovisning till Kiruna kommun.

Alla föreningsaktvieter i Kiruna kommun ska kännetecknas av:

 • Respektfullt bemötande mot varandra i både ord och handling.
 • Delaktighet och gemenskap.

De generella bidragsreglerna och bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet hittar ni via länken:

Bidragsregler för Fritids- och kulturverksamhet , 576 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens hanterar föreningsbidrag till ideella föreningar som verkar för personer med funktionsnedsättning och ideella organisationer som verkar för socialt stöd- och hjälp med säte och verksamhet i Kiruna kommun.

Föreningens verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret utgör beslutsunderlag för årsanslagets storlek. Kommunen granskar även föreningens årsredovisning från föregående år. Om föreningen är relativt nystartad och vid ansökningstillfället inte har någon verksamhetsberättelse att presentera så kan föreningen komplettera dessa handlingar senare, så snart första årsmötet är genomfört.

Syfte med bidragen är att stödja organisationer som kompletterar, stödjer socialnämndens verksamhetsområden och bedriver utåtriktade aktiviteter.

Sökande förening måste uppfylla de generella bidragsregler som gäller för föreningar. Föreningen ansöker om ett belopp och presenterar en verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

Ansök ska inkomma senast 31 mars under bidragsåret.

Årsanslagens storlek beslutas av socialnämnden.

Innan beviljade årsanslag betalas ut ska föreningarna inkomma med verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse avseende det verksamhetsår som avslutats föregående kalenderår.

Socialnämndens Riktlinjer för föreningsbidrag , 423 kB.

Ansök via Actor smartbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Kiruna kommuns aktivitetsstöd ges till ideella föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget syftar till att uppmuntra föreningar till att bedriva verksamhet och aktiviteter som uppmuntrar till lek och rörelse och en aktiv och stimulerande fritid för barn och unga i Kiruna kommun. Sökande förening måste uppfylla de generella bidragsreglerna som gäller för föreningar. Om en förening får deltagarstöd från ett studieförbund för en ungdomsaktivitet kan de inte ansöka om kommunalt aktivitetsstöd för samma aktivitet.

Ansökan är öppen 1 januari - sista mars och 1 juni - sista september.

​Regler

 • 12 kr per deltagartillfälle.
 • Sammankomsten måste vara planerad, ledarledd och pågå i minst 60 minuter.
 • Bidrag kan erhållas för minst 3 deltagare och högst 30 deltagare per sammankomst.
 • Deltagarna måste vara i åldern 5-20 år.
 • Deltagare beviljas bidrag 1 gång/dag, max 5 dagar/vecka, enligt närvaroregistrering.
 • Ledare, oavsett ålder, får inte medräknas i närvaromarkeringarna.
 • Bidrag kan erhållas av förening/organisation med minst 10 medlemmar i åldern 5-20 år. Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och erlagt fastställd medlemsavgift med minst 25 kr.
 • Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. En aktivitet med rekryteringssyfte (t.ex. lovverksamhet och prova-på-tillfällen) kräver inte medlemskap.

Alla föreningar som ansöker om kommunalt aktivitetsstöd måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt.

Sök bidraget via Actor smartbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Information om statligt LOK-stöd via RF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningslönebidrag är ett kommunalt bidrag till lönebidragsanställningar, såväl en arbetsmarknadsåtgärd som ett föreningsstöd.

Kan sökas av ideella föreningar om de uppfyller Kiruna kommuns generella bidragsregler. Den anställde måste ha ett lönebidragsbeslut från arbetsförmedlingen och kan bara sökas för en anställd per förening.

 • Föreningen måste ha konkreta arbetsuppgifter att erbjuda.
 • Upp till 80 % statsbidrag ger 45 000 kr/år i kommunalt bidrag. Därefter minskas kommunala bidraget med 2 000 kr/år för varje procentenhet som statsbidraget överstiger 80 %. Det kommunala bidraget är vid 90 % statsbidrag 25 000 kr/år. Tjänster med över 90 % statsbidrag får inget kommunalt bidrag.
 • Vid halvtidstjänst reduceras bidraget med 50 %. Vid deltidstjänst reduceras det kommunala bidraget med den procentsats som tjänsten är reducerad.
 • Om den anställde redovisar frånvaro så påverkas bidraget negativt.

Alla föreningar som ansöker om kommunalt föreningslönebidrag måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Mer information om handläggning och utbetlaning ges vid ansökning.

Sök bidraget via Actor smartbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Generella krav

Bidrag som söks ska vara av verksamhetsinriktad karaktär och av väsentlig betydelse för att föreningsverksamheten skall kunna bedrivas. Åtgärder och aktiviteter som avser ungdomsverksamhet prioriteras.

Bidragen kan lämnas till förening som är allmännyttig och utan vinstsyfte enligt de grundläggande kraven på bidragstagaren som är beslutade av kultur- och utbildningsnämndens bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet.

1. Investeringsbidrag

Bidrag kan utgå till ungdomsföreningar för nybyggnation, ombyggnation och dylikt. Föreningen ska själv äga sin anläggning eller har längre (10 åriga) hyres-/arrendeavtal och förutsätter att anläggningen huvudsakligen används för föreningens verksamhet. 

2. Särskilt anläggningsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som bedriver föreningsverksamhet som inte är belägen i en kommunal anläggning.Bidraget avser kostnader för återkommande driftskostnader som inte faller inom ramen för ordinarie lokalbidrag.

Anläggningen och föreningsverksamheten ska vara öppen för allmänheten. Verksamheten bedrivs i en alternativ driftsform och utgör ett komplement till kommunens anläggningar.

3. Stimulansbidrag

Bidrag lämnas för projekt och materialinköp som främjar utvecklings- och försöksverksamhet bland fritids- och idrottsföreningar.

Målgruppen är ideella föreningar med verksamhet inom Kiruna kommun. Materialinköp ska gynna ungdomsverksamhet.

Läs mer om de olika bidragen och vad som krävs för att söka dem i dokumnetet Riktlinger för bidrag till fritids- och idrottsföreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningarna behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott och det kan dröja 1-2 månader för beslut. Bifoga även årsredovisning av föregående verksamhetsår.

Ansökningarna skickas in till kommunledningskansliet som hanterar bidragsansökningar löpande under året. E-posta ansökan till diabas@kiruna.se alternativt skicka via post till Kiruna kommun, kommunledningskansliet, 981 85 KIRUNA

Bidraget syfte är att möjliggöra att det finns en tillgänglig samlingslokal i varje by. Lokalbidrag för samlingslokal kan ansökas av föreningar som tillhandahåller samlingslokal i sin by ansöka om. Sökande föreningen måste uppfylla de generella bidragsregler som gäller för föreningar.

Kriterier för samlingslokal:

 • Lokalen ska vara tillgänglig för allmänheten. Privatpersoner, föreningar och organisationer kan hyra lokalen för möten, studieverksamhet, fritidssysselsättning, arrangemang eller liknande verksamhet. Tillgängligheten innebär att lokalen hålls i sådant skick att den är tillgänglig på kort varsel under större delen av året.
 • Lokalen ägs av en förening som uppfyller de generella reglerna eller en förening som har ett nyttjanderätts-/hyresavtal på lokalen.
 • Om byns befolkning och föreningsliv har tillgång till andra lämpliga samlingslokaler (till exempel skollokaler) så utgår inget lokalbidrag.
 • Lokalen ska vara inventerad av Kiruna kommun.
 • Utöver dessa kriterier bör lokalen vara handikappanpassad (till exempel med ramp och handikapptoalett).

I de fall där flera föreningar i samma by söker lokalbidrag för samlingslokal ska Kiruna kommun vid valet av lokal ta hänsyn till följande faktorer:

 • tillgänglighet
 • nyttjandegrad

Bidragets storlek är max 80 % av driftskostnaderna eller 35 000 kr/ by och år. Överstiger beviljade bidrag bidragspotten görs en generell neddragning för alla beviljade beslut.

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla föreningar som ansöker om lokalbidrag för samlingslokal i sin by måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Ansökan ska lämnas senast 30 april. 

Sök bidraget via Actor smartbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Bidraget finns för att möjliggöra och tillgängliggöra för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet, handikappidrott samt pensionärsorganisationer att utöva sina aktiviteter. Sökande förening måste uppfylla de generella bidragsregler som gäller för föreningar. 

Lokalbidrag för verksamhetslokal kan sökas av

 • Föreningar med ungdomsverksamhet som ej har tillgång till kommunal verksamhetslokal för sin kärnverksamhet.
 • Pensionärsorganisationer
 • Föreningar för personer med olika funktionsvariationer

​Bidragets storlek är max 60 % av driftskostnaderna upp till 30 000 kr/år. Om bidragsbudgeten för lokalbidrag överskrids införs en procentuell justering över alla godkända ansökningar.

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla föreningar som ansöker om lokalbidrag för verksamhetslokal måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Ansökan ska lämnas senast 30 april. 

Sök bidraget via Actor smartbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Bidrag till projekt och arrangemang för att berika kulturlivet samt att främja utvecklings-och försöksverksamhet inom kutlurområdet i Kiruna kommun.

Projektbidrag kultur kan ansökas utav:

Ideella föreningar, andra organisationer, grupperingar eller enskilda sökande.


Riktlinjer- vägledande för beslut:

 • Arrangemanget/projektet ska berika Kirunas kulturutbud.
 • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten.
 • Verksamheten ska bedrivas inom Kiruna kommun.

Ansökan avslås om

 • projektet genomförs i kommunala förvaltningars regi.
 • projektet har ett tydligt vinstsyfte.
 • den gäller middagar och utmärkelser i samband med jubileum.


Ansökan

Ansökan sker i kommunportalen Actor SmarBook. Ansökningsperioden sker löpande över hela året och ska vara kultur- och utbildningsförvaltningen tillhanda före planerat arrangemang/projekt.

Handläggningstid

 • För ansökningar om max 15 000 kr är handläggninstiden ca 1-2 veckor från att registrerad ansökan är inkommen till förvaltningen.
 • För ansökningar över 15 000 kr är handläggningstiden ca 1-3 månader från registrerad ansökan är inkommen till förvaltningen.

Mer information om ansökningsförfarande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook

Sök bidraget via Actor smartbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKTA HANDLÄGGARE

Syfte och Mål

Stärka föreningarna förutsättningar att inom ramen av det aktuella verksamhetsåret genomföra planerade aktivieteter som bidrar till att berika Kiruna kommuns kulturutbud.

Målgrupper

Ansöks av föreningar med i huvudsak kulturell verksamhet.

Regler

Sökande förening måste uppfylla de generella bidragsregler som gäller för föreningar. Föreningen ansöker om ett belopp och presenterar en verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

Ansökan

Ansökan sker i kommunportalen Actor SmartBook, en föreningsinloggning krävs. Ansökan inför kommande verksamhetår sker i slutet av innevarande verksamhetsår, december månad.

Mer information om ansökan, regler, handläggningstider och utbetalning av beviljade anslag finns att läsa inom bidrag- och bokningsportalen Actor SmartBook.

Sök bidraget via Actor smartbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKTA HANDLÄGGARE

Kiruna kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska, som utgör tre av fem nationella minoritetsspråk.

Planerar er förening/organisation en minoritetsspråksrelaterad aktivitet? Då finns det möjlighet att ansöka om minoritetsspråksmedel hos Kiruna kommun.

Som mångkulturell kommun och förvaltningskommun för tre nationella minoritetsspråk är Kiruna kommuns målsättning att uppfylla minoritetsspråklagarna, stärka och synliggöra de lokala kulturerna, aktivt arbeta för språken och stimulera användningen av finska, meänkieli och samiska.

I och med uppdraget som förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska, erhåller Kiruna kommun årligen ett statsbidrag.

Detta fördelas bland annat på interna verksamheter som ska se till att kommunens arbete sker i linje med gällande lagstiftning, men även externa parter har möjlighet att ansöka om medel för planerade insatser och projekt.

Bidragen till studieförbundens fria folkbildningsarbete avser att främja och fördjupa ett demokratiskt samhällsliv.

Bidraget beviljas till studieorganisationer som har stadigvarande verksamhet i Kiruna kommun, utifrån redovisad statistik till Folkbildningsrådet. Bidraget baseras på grundbidrag, volymbidrag och målgruppsbidrag.

Regler och ansökningsförafande finns i bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook. Alla studieförbund som ansöker om grundbidrag måste finnas upplagda i Actor Smartbook och ansöka via systemt. Ansökan ska lämnas senast 30 april. 

Sök bidraget via Actor smartbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

För att erhålla bidrag för aktuellt år måste föreningen ladda upp sin redovisning för föregående år på föreningens sida i Actor smartbook under fliken dokumnet. Be er handläggare om hjälp om det uppstår svårigheter.

Ett tips: Vänta inte så länge med årsmötet!

Redovisningens tre delar:

1. Verksamhetsberättelse
En beskrivning av föreningen och dess verksamhet det senaste året. Vad har ni genomfört för aktiviteter, arrangemang och tävlingar? Hur har era aktiviteter och arrangemang blivit bemötta? Hur många medlemmar har ni? Vilka sitter i styrelsen?

2. Årsbokslut
Balansräkning - En redovisning av föreningens tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut.
Resultaträkning - En redovisning av föreningens intäkter och kostnader under det senaste räkenskapsåret. Denna visar om föreningen har gått med vinst eller förlust.

3. Revisionsberättelse
Kultur- och utbildningsförvaltningen rekommenderar att föreningen har två revisorer som godkänner föreningens räkenskaper. Det är speciellt viktigt med två revisorer då föreningen har personalkostnader eller stor omsättning. Tänk på att en revisor ska vara en utomstående person som inte har några nära band till styrelseledamöterna.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund