Parker och grönområden

Järnvägsparken finns i centrala Kiruna. Foto: Ulrika Hannu
Järnvägsparken finns i centrala Kiruna. Foto: Ulrika Hannu

I Kiruna finns 15 parker.

Gatuavdelningen ansvarar för skötseln av gräsmattor, rensar blomrabatter och sköter om träd och buskar. Planteringen av blommor, träd och buskar sköts av en entreprenör. Varje år kring den 10 juni påbörjas plantering av cirka 20 000 plantor.

En av dessa 15 parker finns på Kyrkogatan 32 och det är en hundrastpark. Där finns ett inhägnat område med lekställningar i form av stora däck för hundar och designade lyktstolpar.

Kiruna kommun har år 1990 upprättat en grönplan för stadens centrala parker, grönområden och gaturum. En grönplan behandlar samhällets grönstruktur, det vill säga de parker, grönområden, sport- och friluftsområden samt skogsområden som finns tillgängliga för invånarna.

Den grönplan som är gjord är inte en hel grönplan - det är en grönplan för delar av grönstrukturen i Kiruna. De viktigaste parkerna, grönområdena och stråken, framförallt i centrum, har avgränsats. Avgränsningen och urvalet av områden gör att frågor om samband och struktur diskuteras mindre. Tyngdpunkten ligger istället på beskrivning av de avgränsade områdena och på förslag till deras framtida utformning och på skötseln och hanteringen av växter och mark.

Kommunen ansvarar för att hålla sina grönytor i ett representativt skick. För att säkerställa det ansvaret har Kiruna kommun upprättat en kvalitetsdeklaration.

Kvalitetsdeklarationen behandlar bland annat hur ofta klippning av gräsmattor, rondeller och refuger ska ske samt hur ofta det ska rensas runt träd, buskar och stolpar.

Tidsperioden för sommarsäsongens arbete sträcker sig mellan 1 juni och 15 september.

I kvalitetsdeklarationen är Kiruna tätort samt Tuolluvaara uppdelat i tre områden: prioriteringsområde 1 och 2 samt övriga områden.

Skötsel av grönytor längs med vägar, gång- och cykelbanor tillhörande Trafikverket ansvarar Trafikverket för.

Kiruna kommun har tagit fram röjningsplaner för Kiruna C samt för Svappavaara, Vittangi och Karesuando.

Röjningsplanerna behandlar skötseln av kommunens allmänna grönytor. De används som planeringsunderlag för var och hur kommunen skall röja och på vilka områden. 

I dagsläget har Kiruna kommun tagit fram två röjningsplaner. En som behandlar planlagd parkmark/skydd/natur i Kiruna tätort och en som behandlar den kommunägda marken i Svappavaara, Vittangi och Karesuando. Marken har delats upp i skötselzoner och för varje zon har det satts upp generella målbilder. Utifrån målbilderna har skötselåtgärder för att uppnå dessa tagits fram. 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson