Tillfälliga snöskoterförbudsområden

Enligt 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:5949) kan kommunen meddela förbud för körning inom ett visst område om körningen kan medföra olägenhet ur naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

Förbudet får inte innebära något onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål.

Huvudregeln är att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om tillfälliga snöskoterförbudsområden, men kommunstyrelsens ordförande kan fatta beslut om tillfälliga snöskoterförbudsområden om ansökan avser ett mindre område under en period om maximalt 3 veckor. Ordförande kan även fatta beslut om att upphäva fastställda tillfälliga snöskoterförbudsområden.

Snöskoterförbudsområden i fjällanläggningarna Riksgränsen/Katterjåkk, Björkliden och Låktatjåkko fjällstation

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-01 §58 och 2021-04-19 §118 att bevilja tillfälliga skoterförbudsområden under perioden:
2021-03-01--05-31, 2022-02-01--05-31, 2023-02-01--05-31, 2024-02-01--05-31.

Karta över Björkliden , 235.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta över Riksgränsen/Katterjåkk , 503.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-04-30 att bevilja tillfälligt snöskoterförbudsområde enligt karta, under perioden 2021-05-01 till och med 2021-05-21.

Karta över Gabnas sameby , 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta Laevas och Gabna samebyar , 2.2 MB.

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-05-06 att bevilja tillfälligt snöskoterförbudsområde i område L9 enligt karta, förbudet gäller under perioden 2021-05-07 till och med 2021-05-28.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-04-22 att bevilja tillfälligt snöskoterförbud i områdena L10 och L12 enligt karta, förbudet gäller under perioden 2021-04-23 till och med 2021-05-13.

Karta över förbudsområde L9. , 3.3 MB.
Karta över förbudsområde L10 och L12. , 2.6 MB.

Översiktskarta Laevas och Gabna samebyar , 2.2 MB.

Vem som helst kan ansöka om dispens för terrängkörning med motorfordon inom snöskoterförbudsområde, om denne har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet.

Exempel på särskilda skäl kan vara medicinska skäl (funktionsnedsättning), transport av tungt material eller utrustning och särskild rätt. I regel krävs flera skäl som tillsammans utgör grund för dispens. Varje ansökan bedöms individuellt utifrån det enskilda fallet.

Sökande kan vara ett företag, en privatperson eller en grupp. Om det är fler än en förare ska namn och personnummer för samtliga framgå av ansökan, om det är möjligt. Om det inte är möjligt att uppge ska skäl därtill uppges. Blanketten hittar du till höger, under relaterat innehåll.

Om grunden för ansökan är medicinska skäl ska ett läkarintyg bifogas och intyget ska vara högst ett år gammalt. Av läkarintyget ska det framgå om funktionsnedsättningen är tillfällig eller permanent. Om funktionsnedsättningen är permanent behöver läkarintyg endast bifogas vid ett tillfälle, förutsatt att detta framgår av intyget.

Till ansökan ska en karta bifogas som visar område och önskad färdväg. Vid körning till flera mål ska samtliga mål och färdvägar finnas med. Kartan ska vara av bra kvalitet att det går att bedöma om önskade färdvägen är lämplig och om det finns alternativa färdvägar. Området beskrivs lämpligast med uppgifter om fastighetsbeteckning eller namn på samebyn.

Fordon som ska användas ska helst beskrivas med både fordonstyp och registreringsnummer. Om ansökan gäller flera fordon ska samtliga beskrivas. Antalet turer ska helst vara uppskattat och tidpunkten/perioden.

"Lägg in blankett"

En ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde ska hanteras skyndsamt och målet är att handläggningstiden ska vara maximalt 3 veckor från dagen då ansökan kom in till kommunen. Kommunen har två alternativa handläggnings- och beslutsprocesser, en snabbare och en längre process.

Den längre processen blir aktuell om ansökan avser stora områden under längre tid än 3 veckor och kommunstyrelsens arbetsutskott är beslutsinstans. 

Den snabbare handläggnings- och beslutsprocessen blir aktuell om en sökande lämnar in en ansökan för ett mindre område och en kortare period om max 3 veckor. Beslutet kan då fattas av kommunstyrelsens ordförande, oftast inom 3 dagar. Sökande har möjlighet att söka flera gånger efter varandra och kan anpassa sina ansökningar efter behov som till exempel renarnas rörelsemönster.  

Kommunledningsförvaltningen ska bedöma vilket område och vilka som kan komma att påverkas av ansökan om skoterförbud, exempelvis

  • Näringsliv inklusive rennäringen
  • Markägare
  • Nyttjanderättshavare
  • Rörligt friluftsliv
  • Kommunala skoterleder och vedertagna färdstråk

Kommunen ska göra en proportionalitetsbedömning mellan olika individuella och allmänna intressen. Kommunen kan vid behov besöka ansökta skoterförbudsområden.

Ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde eller meddelande om att förbudsområde kan upphävas ska ske skriftligen. En karta med aktuellt förbudsområde markerat ska alltid lämnas med ansökan.  

Ansökan ska skrivas på kommunens ansökningsblankett "Ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde" och kan kompletteras med bilagor, se blankett.

Här kan du läsa mer om snöskotertrafik

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofi Unga Jernelöf