Nedgrävning av animaliska biprodukter

Älg bland träd

Animaliska biprodukter (ABP) är det namn lagstiftningen använder på slaktrester, döda djur, gödsel och matavfall.

Statens jordbruksverk har beslutet att man inom hela Kiruna kommun får gräva ned följande animaliska biprodukter:

 • Kropp av sällskapsdjur och hästdjur.
 • Djur som har hållits av människa och som har dött eller avlivats.
 • Animaliska biprodukter från primärproduktion för användning inom det egna privathushållet, så kallad husbehovsslakt.
 • Animaliska biprodukter från slakt och styckning av ren.
 • Animaliska biprodukter som uppstått vid vilthanteringsanläggningar.
 • Bin och biprodukter från biodling får bortskaffas genom att brännas eller grävas ned på platsen.
 • Andra slaktbiprodukter får grävas ned efter särskilt tillstånd utfärdat av Jordbruksverket.

Viktigaste förutsättningen för att du ska få gräva ned ovanstående är att resterna och kropparna kommer från djur som inte burit på någon smitta. Nedgrävningen och transporten måste ske i enlighet med EU:s förordningar samt efter kommunens anvisningar. Mer om detta hittar du i dokumentet ”Bestämmelser om animaliska biprodukter (ABP)” längre ner på sidan. Där har du även blanketten som ska fyllas i och lämnas in till miljökontoret.

Tänk på att det är du som nedgrävare som bär ansvaret om det du gräver ned orsakar olägenheter eller skador för andra, till exempel genom att förorena en dricksvattenbrunn eller genom att vilda djur dras till en för ytlig grav. EU förordningen och kommunens anvisningar är till för att minimera dessa risker, högre krav kan ställas om det krävs, exempelvis om nedgrävningen avser många djur över en längre tid eller om markförhållandena kräver det. Därför är det viktigt att kontakta miljökontoret innan nedgrävningen sker.

Miljökontoret avser att skyndsamt handlägga denna typ av ärende av hälsoskyddsskäl och har förståelse för att ansökan inte alltid kan göras i god tid innan nedgrävningen behöver ske.

Enligt Jordbruksverket får slaktbiprodukter som uppstår vid jakt av vilt lämnas kvar i skogen, rekommenderat att tänka på är att:

 • Slaktrester kan orsaka olägenheter genom att lukta, se otäckt ut och dra till sig djur. Lämna därför inte slaktrester i närheten av bostäder, motionsspår och friluftsanläggningar (till exempel grillplatser eller vindskydd).

Även här gäller att slaktresterna inte får komma från djur som visat sig vara sjuka eller misstänks vara sjuka.

Varför kan jag inte lämna slaktavfall och döda djur på Kiruna ÅVC?

Tekniska verken i Kiruna AB har sen 2015-12-31 upphört med mottagandet av animaliska biprodukter. Anledningen till detta är att slaktgropen där slaktrester och döda djur har kunnat grävas ned finns i den gamla deponin som sluttäcks. När en deponi sluttäcks används täckdukar och olika konstruktionsmaterial för att få till bra täthet och god avrinning av regn- och smältvatten, detta för att undvika att skadliga ämnen lakar ur deponikroppen.

När deponin är sluttäckt går det inte längre att gräva ner djurkroppar och slaktavfall i den. Övriga deponier som Tekniska Verken i Kiruna AB har tillstånd till är deponi av inert avfall, icke-farligt avfall och farligt avfall. I dessa deponier får inte slaktavfall deponeras.

Miljökontoret kan inte kräva av Tekniska Verken i Kiruna AB att ta emot slaktavfall. De avfall som Kiruna kommun, med Tekniska Verken i Kiruna AB som genomförare, enligt lag måste ta emot är hushållsavfall och annat jämförligt avfall. Slaktavfall och döda djur räknas inte som hushållsavfall.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Åke Jönsson