Kulturmiljöprogram

Gamla brandstationen
Gamla brandstationen, byggd 1909.

Kiruna stad

För att kunna hantera kulturmiljöfrågorna i stadsomvandlingen så tog kommunen 2014 fram en kulturmiljöanalys. Denna används i frågor som rör hur kulturmiljön ska bevaras när staden påverkas, t.ex. inför flytt eller rivning medan vissa miljöer kanske inte alls påverkas. Kulturmiljöanalysen användes också som underlag för urvalet för vilka byggnader som skulle flyttas.

Kiruna har även en bevarandeplan från 1984.

KulturmiljöanalyS , 4.7 MB.Bevarandeplan , 3.3 MB.

Kulturmiljöanalys Kiruna etapp 2 med pilar som pekar på olika byggnader som påverkas av stadsomvandlingen

Skyddsvärda miljöer

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram ett gemensamt program för kulturmiljövården i länet som gäller 2010-2020. Programmet pekar ut ca 220 värdefulla kulturmiljöer varav 27 finns i Kiruna kommun. Programmet ger en bra inblick i den bredd av kulturmiljöer som finns inom kommunen.

Norrbottens kulturmiljöprograM , 5 MB.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari