Värdefull bebyggelse

Hjalmar Lundbohmsgården
Hjalmar Lundbohmsgården

Byggnader och områden som anses vara kulturhistoriskt värdefulla, kan skyddas och bevaras på olika sätt.

Enligt plan- och bygglagen är man alltid skyldig att vara varsam när man förändrar en byggnad. Det gäller alla byggnader oavsett ålder.

Utöver detta kan det finnas byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, och som därför inte får förvanskas. Dessa är oftast utpekade i olika kulturmiljöprogram, men inte alltid.

I Kiruna kommun finns åtta stycken områden som är av riksintresse för kulturmiljövården.

Riksintressen i Kiruna kommun , 626 kB, öppnas i nytt fönster.

Du bör vara uppmärksam på att det kan finnas utökad bygglovsplikt eller förbud mot förvanskning för byggnader eller områden som är klassade som särskilt värdefulla.

Stilguide

För dig som ska renovera eller förändra en byggnad, eller bara vill veta mer, som inte omfattas av förvanskningsförbudet är det bra att veta vad som är tidstypiskt. Här finner du guider om olika årtiondens arkitektur, tidstypiska drag och bevarandevärden.

1920tal

Tempelgavlar, pilastrar och lunettfönster

1930tal

Funkis, rent & stramt

1940tal

Enkelt, smått & vänligt

1950tal

Design, pastell & puts

1960tal

Betong, tegel & fönsterband

1970tal

Plåt, brunt & vädringslucka

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari