Tomtkö, regler och anmälan

Anmälan till tomtkö görs genom att du fyller i och skickar in aktuell anmälningsblankett samt betalar anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften är 1 000 kr per tomtkö och återbetalas inte om du går ur kön.

1. Genom tomtkön förmedlar Kiruna kommun tomter till privatpersoner för permanent bostad. Endast sökanden som fyllt 18 år och som själv avser att bebo tilldelad tomt äger rätt att anmäla sig till kommunens tomtkö.

2. Anmälan till tomtkön skall ske på avsedd ansökningsblankett.

3. Anmälningsavgiften är 1 000 kr och inbetalas till kommunens bg 991-1199. Inbetalningen skall märkas med "Tomtköavgift". Avgiften är en engångsavgift och återbetalas inte.

4. Ansökan registreras när anmälningsavgiften inbetalas till kommunen.

5. Sökanden registreras i den turordning som fullständig ansökan kommer kommunen tillhanda och köavgiften betalts. Erbjudande om tomt följer den registrerade turordningen.

6. Platsen i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan, med undantag för vad som sägs under punkt 7.

7. Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande former får endast inge en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör äger sökanden rätt att överlåta platsen i tomtkön till den andra parten.

8. Fördelning av tomter sker i turordning efter kötid.

9. Sökanden måste själv anmäla adressändring vid flyttning. Detta meddelas direkt till mark- och exploateringsenheten.

10. Mark- och exploateringsenheten ansvarar inte för att postförsändelser som utsänds till den av sökande uppgivna adressen når adressaten.

11. Nyregistrering i tomtkön får ske tidigast 5 år efter förvärv av tilldelad tomt, om inte särskilda skäl föranleder annat.

12. Den under punkt 11 ovan fastställda femårsregeln får inte kringgås genom att person som är make/maka eller sammanbor under äktenskapsliknande former med någon som förvärvat tomt genom tomtkön registreras som sökande.

13. Avregistrering sker när sökanden förvärvat tomt genom den kommunala tomtkön eller om den sökande begär att bli avregistrerad.

1. Områdesindelning

 • Torneträskområdet (Längs E10 från Krokvik till Abisko)
 • Torneträskområdet (Längs E10 från Björkliden till Riksgränsen)
 • Kalix älvdal (från Kalixfors till Nikkaluokta)
 • Övriga kommunen

2. Registrering

 • Registrering skall ske på avsedd ansökningsblankett, brev eller e-post.
 • Sökanden skall ha fyllt 18 år.
 • Köplatsen är personlig och kan inte överlåtas till annan.
 • Anmälningsavgiften är 1 000 kr. Anmälningsavgiften är en engångsavgift och betalas inte tillbaka.
 • Registrering för respektive område sker när anmälningsavgiften inbetalts.

3. Turordning

 • Erbjudande och fördelning av tomt följer den registrerade köordningen.

4. Upplåtelse

 • Upplåtelse av tomt sker enligt vad som beslutats för varje enskilt område.

5. Avregistrering

 • Den sökande som erhållit upplåtelse av tomt genom kommunen har därefter inte rätt att återkomma till kön.
 • Den sökande har rätt att tacka nej till fyra erbjudanden, men har rätt att återkomma till kön som nyregistrerad mot ny avgift.
 • Avregistrering sker om den sökande begär det.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sara Andersson