Tomtkö, regler och anmälan

Här hittar du information om Kiruna kommuns tomtköer för småhus och fritidshus. Du anmäler dig till köerna via en e-tjänst.

1. För privatpersoner och för permanent boende

Genom tomtkön förmedlar Kiruna kommun tomter till privatpersoner avsedda för permanent bostad. Endast sökanden som fyllt 18 år och som själv avser att bebo tilldelad tomt äger rätt att anmäla sig till kommunens tomtkö.

2. Anmälan

Anmälan till tomtkön sker via kommunens e-tjänst:
Anmälan till tomtkö Länk till annan webbplats.

3. Avgift

Anmälningsavgiften är 1 000 kr som betalas med betalningsfunktionen i e‑tjänsten. Avgiften är en engångsavgift och återbetalas inte.

4. Registrering

Ansökan registreras i e-tjänsten när anmälningsavgiften betalats till kommunen.

5. Personlig plats – kan inte överlåtas

Platsen i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan, med undantag för vad som sägs under punkt 6.

6. Äkta makar, sambor, partnerskap

Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande former får endast inge en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör äger sökanden rätt att överlåta platsen i tomtkön till den andra parten.

7. Fördelning

Fördelning av tomter sker i turordning efter kötid.

8. Kontaktuppgifter

Sökande ansvarar själv för ajourhållning av kontaktuppgifter i e‑tjänsten.

9. Ny registrering efter tilldelning

Nyregistrering i tomtkön får ske tidigast 5 år efter förvärv av tilldelad tomt, om inte särskilda skäl föranleder annat.

10. Äkta makar, sambor, partnerskap nyregistrering

Den under punkt 9 ovan fastställda femårsregeln får inte kringgås genom att person som är make/maka eller sammanbor under äktenskapsliknande former med någon som förvärvat tomt genom tomtkön registreras som sökande.

11. Avregistrering

Avregistrering sker när sökanden förvärvat tomt genom den kommunala tomtkön eller om sökanden själv väljer att gå ut ur kön i e‑tjänsten.

12. Tomtkö för fritidshus

Reglerna som framgår av punkt 1–11 gäller även för tomtkö för fritidshus.

1. Områdesindelning

  • Torneträskområdet (längs E10 från Krokvik till Abisko)
  • Torneträskområdet (längs E10 från Björkliden till Riksgränsen)
  • Kalix älvdal (från Kalixfors till Nikkaluokta)
  • Övriga kommunen

2. Övrigt

Reglerna för tomtkö för småhus är gällande även för tomtkö för fritidshus.

Anmälan till tomtkö via e-tjänst

Du behöver e‑legitimation för att använda tjänsten.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin