Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Lediga tomter

Lediga tomter i Kiruna kommun.

Kiruna kommun har 10 lediga fritidshustomter cirka 5 km öster om Vittangi, längs med Torne älv. Det finns ingen bilväg utan promenad eller/och båtfärd krävs för att ta sig till tomterna. Tomterna är uppdelade i två områden; ett område med 7 tomter norr om Torneälv och ett med 3 tomter söder om Torneälv.

Tomterna säljs som friköpta tomter i befintligt skick. Tomternas areal är mellan 2 000-2 500 kvm.

För tomterna gäller detaljplan för del av Vittangi 35:4, fritidsbebyggelse. Detaljplanen finns för påseende hos planenheten.

Tillåten byggnadsyta per tomt är 130 kvm, varav högsta byggnadsyta för huvudbyggnad är 80 kvm och för varje enskild komplementbyggnad 30 kvm.

Huvudbyggnad får vara en våning med byggnadshöjd max 3 meter. Komplementbyggnad får vara max 2,5 meter.

Samtliga bestämmelser om byggrätt finns i den aktuella detaljplanen.

Kiruna kommun har fem lediga fritidshustomter i Kallovaara, cirka 25 km bilväg från Kiruna C.

Åk E10 söderut från Kiruna C, ta av mot Jukkasjärvi. Vid Laxforsen sväng av vänster cirka 700 m efter bron till Vuolosjärvivägen. Efter cirka 11 km kommer området på vänster sida.

Priset för en tomt är 90 000 kronor. Tomtytan varierar mellan 2 000 - 2 300 kvadratmeter och framgår av karta till höger. Tomterna säljs som friköpta tomter i befintlig skick.

Förutom själva priset för tomten tillkommer kostnader för bygglov, lagfart, drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar med mera.

Detaljplan
För tomterna gäller detaljplan för Kurravaara 6:1.länk till annan webbplats Detaljplanen styr hur tomterna får bebyggas.

Tomterna får bebyggas med byggnadsarea på 10% av tomterns storlek, dock max 200 kvm. Komplementbyggnad får vara max 50 kvm.

Byggnad får vara en våning med byggnadshöjd för huvudbyggnad 3,7 m och för komplementbyggnad 3 m. Byggnaderna skall placeras minst 4 m från fastighetsgränsen.

Samtliga bestämmelser framgår av gällande detaljplan.

Teknisk försörjning
Vid anläggande av avlopp för disk och tvättvatten måste tillstånd sökas hos miljökontoret.
Elektricitet inom området sköts av Jukkasjärvi sockens belysningsförening.
Hushållsavfall hämtas av Tekniska Verken AB från utplacerade områden för sopkärl.

Gemensamhetsanläggningar
Tomterna ingår i gemensamhetsanläggningar för väg, parkering, vattentäkt, grönområden samt brygg- och båtplatsområden.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari