Bostadsförsörjningsprogram

Lägenheter i faluröda tvåvåningshus med vita fönsterspröjs.

Kiruna kommun ska växa och för att göra det behöver vi fler bra bostäder. Därför arbetar Kiruna kommuns tillväxtenhet med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för att säkerställa att alla har en trygg och trivsam plats att bo på.

Det senaste bostadsförsörjningsprogrammet sträckte sig från 2012 till 2018 och nu är det dags för en uppdatering. Vi har nyligen genomfört en utvärdering av tidigare åtgärder och mål för att se vad som fungerat bra och vad som kan förbättras. Arbetet med det nya bostadsförsörjnings-programmet har pågått mellan 2021 och 2024, där tillväxtenheten har lett projektet med stöd från kommunledningen.

Varför behövs ett Bostadsförsörjningsprogram?

En väl fungerande bostadsmarknad är grunden för samhällsutveckling. Bostadsförsörjningsprogrammet ska skapa förutsättningar för alla i Kiruna kommun att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjningen behöver också se till invånares behov och möjlighet att byta bostad.

För att möta de utmaningar som finns inom bostadsförsörjningen idag och i framtiden krävs kunskap om Kiruna kommuns demografiska utveckling, bostadsbestånd, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Det behövs ett aktuellt kunskapsunderlag och ett kontinuerligt och långsiktigt strategiskt arbete kring bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett strategiskt och vägledande dokument vad gäller bostadsbyggande och utvecklingen av bostadsbeståndet i den kommunala planeringen.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska i sin tur utgöra underlag för planläggning när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Kommunfullmäktige ska anta Bostadsförsörjningsprogrammet under varje mandatperiod.

Remiss

Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun är ute på remiss. Remissvar skickas till diabas@kiruna.se

Sista svarsdag 2024-04-17

Förslag till Bostadsförsörjningsprogram

Läsanvisning

Bostadsförsörjningsprogrammet för Kiruna kommun utgörs av tre delar.

Del 1 innehåller mål för bostadsförsörjningen i Kiruna kommun. Målen grundar sig i en analys av Kiruna kommuns utmaningar och behov när det gäller bostadsförsörjning. Del 1 innehåller även nationella, regionala och lokala mål, planer och program med koppling till bostadsförsörjning.

Del 2 är en handlingsplan som innehåller åtgärder kopplade till målen för bostads-försörjningen. Del 2 innehåller också markanvändningskartor för olika utvecklingsområden i kommunen.

Del 3 utgörs av underlagsmaterialet till del 1 och del 2. Det är en bostadsmarknadsanalys som behandlar de tre temana befolkning, sysselsättning och bostäder.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Sara Thelin