Bostadsförsörjningsprogram

Foto: Kjell Törmä

Bostadsförsörjningsprogrammet redogör för kommunens ställningstagande i frågor som rör bostadsförsörjning.

Kiruna genomgår en stadsomvandling på grund av gruvbrytningens påverkan på marken i Kiruna C. I stadsomvandlingen kommer bostäder att rivas och ett behov av bostadsproduktion uppstår. Samtidigt pågår en utveckling av gruvverksamheten i Svappavaara.

En väl fungerande bostadsmarknad

För tillväxten i Kiruna är det avgörande att det finns en fungerande bostadsmarknad. Det måste finnas attraktiva bostäder att erbjuda både för dem som flyttar till Kiruna och de som redan bor här. Kiruna är och ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och leva i.

Kiruna kommuns strategi för en god bostadsmarknad:

  • En grundläggande strävan är att främja mångfald i boendet. Detta betyder att det ska finnas en variation av olika lägenhetsstorlekar, hustyper, prisbilder och upplåtelseformer i olika stadsdelar och områden. Detta är en förutsättning för att människor med olika behov ska ha möjlighet att bo i alla delar av kommunen och staden. Behovet och efterfrågan från olika grupper ska beaktas i bostadsplaneringen.
  • Det är viktigt att kommunen, vid ny- och ombyggnad av bostäder samt övriga anläggningar, ställer höga krav på materialval, uppvärmning och utformning för att sträva mot ett långsiktigt hållbart byggande.
  • Både vid förvaltande av byggnader och vid ny- och ombyggnad ska kommunen, på olika sätt, stimulera till miljövänliga och energieffektiva lösningar särskilt anpassat till Kirunas kalla klimat. Detta kan t ex ske genom utbildning, seminarier och krav på byggande.
  • Kommunen ska, genom allmännyttan, sträva efter att det finns ett bestånd av bostäder med rimliga hyror/boendekostnader i attraktiva lägen.
  • Kommunen ska genom direktiv till allmännyttan verka för att allmännyttans bestånd hålls i ett bra skick. Kommunen vill att alla ska kunna bo i en trygg och stimulerande miljö till en rimlig kostnad.
  • De äldres behov ska särskilt beaktas i planering och byggande. Förutsättningar ska ges för ett bostadsutbud som passar äldre med avseende på lokalisering och tillgänglighet till vård och service.
  • Nya bostadsområden ska planeras så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Vid planering ska eftersträvas att skolor, service, arbetsplatser och bostäder finns nära varandra för att minska behovet av långa transporter.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari