Gatunamnskyltar

Gatunamnskylt Solstormsvägen
Solstormsvägen finns i Kurravaara. Namnet är hämtat från Åsa Larssons roman "Solstorm".

I Kiruna kommuns lokala ordningsföreskrifter föreskrivs att gatunamn ska skyltas.

Kiruna kommuns riktlinjer för gatunamnsskyltning ska följas vid utförande av ny gatunamnsskyltning eller vid komplettering av befintlig skylt.

Gatunamnsskyltar med gatans eller den allmänna platsens namn ska alltid finnas där gata korsar gata eller där gata utmynnar i gata, allmän väg eller i annan allmän plats. Detta gäller även där kvarter eller tomt gränsar mot allmän plats vid gata. Gatunamnskylt ska sättas upp på byggnad. Om byggnaden ligger mer än åtta meter från gränslinje mot gata eller allmän plats, ska gatunamnskylt sättas upp på en stolpe.

Gatunamnsskylten ska vara tillverkad av metall eller annat väderbeständigt material och ska vara vit med svarta bokstäver. Skylten skall vara placerad på ett från gata eller väg väl synligt ställe samt hållas i sådant skick att den lätt kan avläsas. Placering förslagsvis nära korsningen på byggnadens närmsta hörn ca 2-2,5 meter från mark.

Utförande

I fyrvägskorsning skyltar man med gatunamnsskyltar i två dubbla riktningar och i trevägskorsning skyltar man i två riktningar.

I möjligaste mån bör skyltarna placeras med minimalt utnyttjande av stolpar. Husväggar bör användas i första hand, befintliga belysningsstolpar i andra hand och som sista utväg en egen stolpe för gatunamnsskylten.

Gatunamnsskyltarna i en och samma korsning skall sitta på samma höjd från marken.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari