Planbesked

Urklipp ur en plankarta

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan eller områdesbestämmelse behöver upprättas, upphävas eller förändras ska begära ett planbesked av kommunen.

Din begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med åtgärden och ett kartunderlag som visar det område som berörs.

Du kan också ansöka vi kommunens e-tjänst:

Vad ska finnas med?

- Situationsplan skala 1:500 eller 1:1 000 med det berörda området och befintliga och eventuellt tänkta tomtplatser markerade

- Om området ligger utanför tätort vill vi också att du anger en ungefärlig centrumkoordinat i koordinatsystemet Sweref 99TM samt en bifogar översiktskarta skala 1:50 000 eller 1:100 000 med det berörda området markerat.

Kommunstyrelsen ska ge beskedet om huruvida ett planarbete kommer att påbörjas eller inte inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in. Om kommunstyrelsen avser att påbörja ett planarbete ska det av planbeskedet framgå ungefär vid vilken tidpunkt ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske.

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skälen anges i planbeskedet.

Själva planbeskedet går inte att överklaga.

Du får betala för kommunens handläggning av din begäran enligt gällande taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi