Översiktsplaner

Vy över Kiruna på avstånd

Varje kommun måste ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska utgöra en långsiktig grund för den fysiska planeringen i kommunen.

Översiktsplanen visar grunddragen för hur kommunen ska använda mark och vattenområden, hur kommunen vill att den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tänkt sig att tillvarata de så kallade riksintressena enligt miljöbalkens kapitel 3 och 4. Dessutom tar planen upp de miljö- och riskfaktorer som kommunen bör ta hänsyn till vid beslut som rör användning av mark och vatten.

Kommunfullmäktige kan göra mindre avsteg från planen, men om de vill göra större avsteg så måste planen skrivas om och då krävs ett nytt revideringsarbete med remisser och utställning. Invånarna i kommunen ska kunna lita på att planen följs, och om det blir större förändringar ska alla kunna få en chans att säga sitt innan nytt beslut fattas. Översiktsplanen kan kompletteras med tillägg som omfattar hela kommunen och även fördjupningar över orter eller särskilda områden.

Förutom Översiktsplan 2018, den kommunövergripande planen, finns tre fördjupade översiktsplaner:

  • Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet (2014)
  • Fördjupad översiktsplan för Svappavaara (2015)
  • Fördjupad översiktsplan för Kiruna C (2014).

Dispositionsplan för Rovasuanto, Torne älvdal, från 1979 gäller fortfarande.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Sara Thelin