Taxor och avgifter

Plan- och GIS-taxan uppdateras och beslutas en gång per år av kommunfullmäktige

Upprättande av detaljplan är förknippat med avgifter. Planbesked delas in i tre olika kategorier utifrån hur komplex åtgärden är och har därför också tre olika avgiftsnivåer.

För själva arbetet med framtagande av en detaljplan tas en timkostnad ut. I planarbetet tillkommer kostnader för grundkarta, fastighetsförteckning, annons- och tryckkostnader och eventuella utredningar förutom handläggarens timkostnad.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi