Färdtjänst, sjukbesök och parkeringstillstånd

Färdtjänst ersätter kollektivtrafik för personer med funktionshinder av längre varaktighet och vilket gör att de inte kan åka buss. RKM (Norrbottens regionala kollektivtrafikmyndighet) har tagit över Kiruna kommuns färdtjänst, både myndighetsutövning och verkställighet enligt lag.

Den som på grund av sin funktionsvariation har väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationer skall så långt som möjligt få motsvarande transport genom färdtjänsten.
Vid bedömningen är det den sökandes funktionsvariation och förmåga att genomföra resan som är avgörande. Kan man, även med vissa svårigheter, åka med de kollektiva färdmedlen, föreligger ingen rätt till färdtjänst.
Avsaknad av allmänna kommunikationer är enligt lagen ingen grund för att bevilja tillstånd till färdtjänst, eftersom det innebär svårigheter att resa också för andra än för personer med funktionsvariation. Skulle den sökande kunnat åka buss om det hade funnits någon kollektivtrafik kan ansökan avslås.
Funktionsvariationen skall bestå i minst tre månader för att färdtjänst skall erhållas. För att ansöka om färtjänst eller beställa en färdtjänstresa ska du kontakta RKM.

För att beställa färdtjänst hos Länstrafikens Länsservice ring:
Telefon: 0926-756 77

Frågor om ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kontakta:
Telefon: 0926-752 77
e-post

Telefontid: Måndag-fredag 10:00-12:00.

Du som är färdtjänstberättigad kan åka gratis med lokal- och länstrafikens linjer enligt tidtabell inom Kiruna kommun. Du behöver då kunna visa upp Kirunakortet för busschaufförerna. Kirunakortet kan du hämta mot uppvisande av giltigt färdtjänstbevis eller intyg/beslut som visar att du har färdtjänst samt legitimation. Kirunakortet gäller inom lokal- och länstrafikens linjer enligt tidtabell inom Kiruna kommun och på efterfrågestyrda servicelinjer. Kortet gäller inte på flygbussen. För att Kirunakortet ska gälla måste bussturen både påbörjas och avslutas inom Kiruna kommun.

Riksfärdtjänst är till för personer som till följd av ett stort och varaktig funktionsvariation måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
Tillstånd skall meddelas om

  • Resan till följd av den sökandes funktionsvariation inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare
  • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet
  • Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun
  • Resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare
  • Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, skall tillståndet gälla även ledsagaren.
Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

För att beställa resa hos Länstrafikens Länsservice ring:
Telefon: 0926-756 77

Frågor om ansäkan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kontakta:
Telefon: 0926-752 77
e-post

Telefontid: Måndag-fredag 10:00-12:00.

Regionen ger bidrag för sjukresor både till Regionens vårdgivare och till privata vårdgivare som har avtal med Regionen. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag. De vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast

Kiruna kommun kan utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för dig som har en funktionsvariation. Du ansöker om parkeringstillstånd via e-tjänsten Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Länk till annan webbplats.. Läkarintyg samt ett fotografi ska bifogas i ansökan.

För mer information, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningens trafikavdelning på 0980‑701 40 eller via e‑post: trafik@kiruna.se.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joel Rosing