Socialnämndens föreningsbidrag

Riktlinjer och ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde

Föreningsbidrag från socialnämnden söks som verksamhetsbidrag.

För att godkännas som bidragsberättigad organisation skall föreningen fylla en viktig social funktion, stimulera till samhällsengagemang och bedriva verksamhet på en demokratisk grund. Föreningen skall anses göra samhällsnytta och verka inom socialnämndens prioriterade verksamhetsområden inom Kiruna kommun.

Bidrag beviljas endast för utåtriktad verksamhet/aktivitet riktad direkt mot socialnämndens prioriterade målgrupper. För att erhålla bidrag skall föreningen dessutom ha vald styrelse samt antagna stadgar.

Utifrån särskild ansökan beslutar socialnämnden om föreningen skall bedömas vara bidragsberättigad. Socialnämnden kan i vissa fall, efter särskild prövning, bevilja undantag från kraven på vald styrelse och stadgar om sammanslutningen i övrigt uppfyller kraven.

Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp under juni månad det år ansökan avser.

Eventuella frågor besvaras av föreningsbidragshandläggare.

Bidrag utgår för att främja utåtriktad verksamhet/aktivitet riktad till den prioriterade målgruppen. Bedömningsgrunden för bidragets storlek är planerad verksamhet, det vill säga verksamhetsplanen samt i vilken omfattning föreningen kan påvisa att man nått ut till den prioriterade målgruppen, säga föregående års verksamhetsberättelse.

Hänsyn tas till skäliga lokalkostnader, dock kan inga garantier lämnas om att bidraget täcker hela lokalhyran. Lokalens storlek beaktas i förhållande till den verksamhet, direkt riktad mot den prioriterade målgruppen som bedrivs i lokalen.

Samverkan med andra föreningar och/eller myndigheter i olika former bedöms positivt. Samverkan kring gemensam lokal bedöms som ett viktigt samverkansområde.

Ansökan ska inkomma senast 31 mars under bidragsåret.

Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

 1. Föreningens namn, adress, telefon och kontonummer.
 2. Kontaktperson och telefonnummer dagtid.
 3. Eventuell huvudorganisation, underorganisation.
 4. Redovisad hyreskostnad, samt verksamhet som bedrivs i lokalen.
 5. Ansökt belopp för verksamhetsbidrag.
 6. Redogörelse över samverkan med andra föreningar och/eller myndigheter.
 7. Förteckning över samtliga styrelseledamöter.
 8. Stadgar, vid förstgångsansökan och därefter vid stagdeförändringar.
 9. Budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret.
 10. Vilken typ av verksamhet som bedrivs inom Kiruna kommun.
 11. Verksamhetsberättelse, vilken ska innehålla relevant statistik, exempelvis:
  Antal möten och genomsnittligt antal besökare per år.
  Antal övernattningsdygn och antal kvinnor.
  Andra stödinsatser för målgruppen, antal berörda personer i målgruppen.
  Tillgänglighet för målgruppen, exempelvis öppettider, tillgänglighet via telefon, mail och Internet.
  Utåtriktade aktiviteter, exempelvis informationer, utbildningar, luncher/middagar och annonser. Antal besökare.
  Interna aktiviteter, exempelvis utbildningar och informationer och övriga möten. Antal deltagande och syfte med aktiviteterna.
  Samarbetsaktiviteter. Antal träffar, typ av aktivitet, syfte.

  Redogör för alla ovanstående punkter, vilka aktiviteter som genomförs i den egna lokalen och vilka som genomförs på annan plats.
 12. Årsmötesprotokoll, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse för föregående år.

Om verksamhetsplan/verksamhetsberättelse/stadgar eller annan handling ej redogör för vilken typ av verksamhet som bedrivs inom Kiruna kommun, på vilket sätt demokratin utvecklats inom föreningen, på vilket sätt föreningen stimulerar till samhällsengagemang, samverkansformer med andra föreningar/myndigheter, tillgänglighet för målgruppen och i vilken mån uppsökande verksamhet bedrivs, skall detta göras separat.

De ansökningar som ej är fullständiga eller ej inkommit i tid kan ej beaktas.

Föreningar skall ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt socialnämnden beslutar.

Ansökningsblankett

Skicka ansökan till:
Kiruna Kommun
Socialförvaltningen
Föreningsbidrag
981 85 Kiruna

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Susanne Dahlberg