Trygg och säker

Enligt 2 kap 2 § Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Att bedriva ett systematiskt och kontinuerligt brandsskyddsarbete anses uppfylla kravet om att i skälig omfattning hålla utrustning och vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

För en del ägare av byggnader eller anläggningar där hänsyn har tagits till risken för brand och konsekvenserna av en brand, ska dessutom lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavaren ska ge ägaren de uppgifter den behöver för att kunna lämna in den skritliga redogörelsen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson