Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård och rehabilitering upp till sjuksköterskenivå samt hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, personlig assistans och dig som får hjälp via socialpsykiatrin.

Du som är hemsjukvårdspatient debiteras en avgift om 250 kr/mån. Om du inte är hemsjukvårdspatient, betalar du 250 kr/hembesök. Vid behov av flera hembesök inom ett dygn, debiteras du 250 kr, oavsett vem som bokar hembesöket. Avgiften för hembesöken betalas av alla oavsett din ålder, enligt Kommunfullmäktiges beslut. Maxtaxan gäller, vilket även omfattar egenavgiften för inkontinenshjälpmedel. Vid förskrivning av övriga hjälpmedel debiteras du en egenavgift motsvarande Regionens taxa. Maxtaxan gäller inte för egenavgiften på dessa hjälpmedel.

Du som är i behov av hälso- och sjukvård ska i första hand vända dig till din Hälsocentral. När du inte på egen hand eller med stöd kan ta dig till hälsocentralen kan du få hemsjukvård.

Hemsjukvård är sjukvård som ges i hemmet till personer som är 18 år och äldre.

När du inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till sin hälsocentral kan du få hjälp av hemsjukvården. Kommunen ansvarar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Regionen ansvarar som tidigare för läkarinsatser och övriga insatser av specialistfunktioner. Hälsocentraler och jourcentraler har öppet som vanligt och tar emot patienter för besök och behandling.

Kommunen har ansvar för rehabilitering, habilitering samt förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsvariation i ordinärt boende.

Kommunen har ansvaret för att skapa förutsättningar för att en person med en funktionsvariation på grund av skada, sjukdom eller ålder som kan påverka hennes/hans möjligheter att utföra dagliga aktiviteter, ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt utifrån personens egna önskemål.

Stödet kan innebära

  • Praktiska råd om lämpligt tillvägagångssätt
  • Anpassning av hemmiljön
  • Förskrivning, utprovning eller anpassning av de personliga
    hjälpmedel som förutsätter ett hembesök för vuxna
  • Individuellt anpassad träning

Hjälpmedelsförskrivning

Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del i hälso- och sjukvårdens processer, där hjälpmedlet ska kompensera för en persons aktivitetsbegränsningar, underlätta behandling eller förebygga komplikationer.

Vid ett hembesök gör en arbetsterapeut och eller en fysioterapeut i ditt område en bedöming samt planerar insatserna. Avgiften för hembesök följer hemsjukvårdens avgiftspolicy.

Egenavgiften för vissa hjälpmedel följer motsvarande riktlinjerna inom Region Norrbotten.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård t.o.m. sjuksköterskenivå, för de personer som bor i särskild boendeform samt vistas på dagliga verksamheter.

Inom ramen för sitt hälso- och sjukvårdsansvar skall kommunen även tillhandahålla habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionsvarierade.

Inom kommunen har medicinskt ansvarig sjuksköterska ett lagstadgat ansvar för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att kvaliteten inom verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras, samt för de rutiner och anmälningsskyldigheter som finns föreskrivna i lagen.

Inom kommunal verksamhet finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samlade. Dessa yrkesgrupper är verksamma på särskilda boenden och i dagliga verksamheter.

Arbetsterapeut och fysioterapeut har en specifik kompetens inom rehabiliteringsområdet.

Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska omvårdnaden.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall