Kvalitet, synpunkter och klagomål

Dator på bord

Socialförvaltningen är intresserad av dina synpunkter, förslag, tips och idéer samt klagomål. Med hjälp av dina åsikter vill vi utveckla kvalitén i våra verksamheter. Om du lämnar namn och kontaktuppgifter kan vi återkoppla vilka åtgärder som vidtagits utifrån dina synpunkter eller klagomål. Du kan också föra fram dina åsikter anonymt.

Du kan lämna synpunkter och klagomål muntligen direkt till någon medarbetare, via telefon, sms, e-post eller via ett vanligt brev. Använd gärna blanketten "Synpunkter och Klagomål" eller formuläret nedan.

Blankett

Under kontaktuppgifter hittar du adresserna dit du kan skicka uppgifterna via brev eller e-post. Märk gärna kuvertet eller ämnesraden i e-posten med "Synpunkter/Klagomål".

När du skriver synpunkt/klagomål obeservera att det blir en allmän handling som kan läsas av andra. Överväg därför hur du formulerar synpunkt/klagomål.
Synpunkt/Klagomål
Synpunkt/Klagomål

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Ansvaret innebär bl a att det ska finnas rutiner så att:

  • Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen.
  • Patienten får den vård och behandling som en läkare ordinerat och att vården är av god kvalitet..
  • Läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande.
  • Delegering av medicinska arbetsuppgifter är förenat med säkerhet för patienten.
  • Kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

Den socialt ansvariga samordnaren (SAS) har till uppgift att säkerställa att kraven på god kvalitet enligt gällande lagstiftningar tillgodoses inom sektor vård och omsorg.

SAS har utifrån detta ansvar för kvalitet och säkerhet inom det sociala arbetet inom äldreomsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsvariationer.

SAS ansvarar för att säkerställa god kvalitet och följsamhet till lagar som socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt andra styrdokument genom bland annat:

  • Information och utbildningar.
  • Social dokumentation.
  • Granskning av verksamheter genom verksamhetsbesök och granskning av dokument.
  • Att lyfta fram, tydliggöra och synliggöra det sociala innehållet inom sektorns verksamhetsområde.
  • Avvikelsehantering utifrån SoL och LSS, samt rapporter utifrån lex Sarah.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall