Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Drogförebyggande arbete och missbruk

Kiruna kommun arbetar med att förbygga missbruk på ett övergripande plan. Uppdraget att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) finns hos kommunens folkhälsostrateg, som med hjälp av statistik och nulägesanalyser från olika undersökningar.

Drogförebyggande arbete kan bestå av enkäter som genomförs bland elever i skolan, bland unga på fritiden, genom elevhälsan eller andra myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten eller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Resultat från olika enkäter används som underlag till exempelvis utbildningsinsatser och informationsspridning.

Folkhälsostrategen arbetar tillsammans med kommunens alkoholhandläggare i utbildningar riktade mot näringsliv, tex krogmiljö.

I arbetet med att förebygga missbruk är arbetet med ungdomar prioriterat. Kiruna kommun har en samverkansgrupp med förebyggande inrikting för ungdomar. Gruppen består av polis, ungdomskonsulent, ungdomshandläggare på arbetsmarknadsenheten, skolkurator/skolrepresentant, alkoholhandläggare, representanter för socialtjänstens ungdomsgrupp och missbruksvården, rektorsrepresentanter från grundskola och gymnasier samt folkhälsostrateg.

Missbruk och beroende

När du känner en oro över att du själv eller någon du känner, har problem med ett beroende/ missbruk av droger kan du ta kontakta öppenvården i Kiruna kommun och Våga Fråga.

Våga Fråga

Det drogförebyggande arbetet utgör en del av en nationell och regional strategi där kommunen upprättar egna planer mot droger. Planerna ska omsättas i praktiken, med åtgärder och insatser, av kommunens olika förvaltningar i samverkan med andra aktörer i samhället och med metoder som stärker skyddet för och minskar riskerna att hamna i ett beroende.

Drogförebyggande arbete i Kiruna kommun

Kiruna kommun arbetar aktivt med tobak- och alkoholrelaterad hälsa. Samverkan sker med krögare, utbildning av personal i krogmiljö i modellen Ansvarsfull alkoholservering. Vid evenemang används metoden Blås Grönt för att uppmuntra unga att delta eller fira ett evenemang nykter, grundenten och skolornas avslutning inför sommarlovet är exempel på sådana evenemang.

Tillsyner sker på restauranger och krogmiljöer av kommun, polis och andra myndigheter för kontroll av efterföljandet av alkohollag och kommunens alkoholpolicy.
Upplysningskampanjer kan ske utanför t ex Systembolaget.

För en sund och hälsoinriktad träning finns samarbete med privatägda gym till ideella föreningar gällande anti-dopingarbete tillsammans med polisen. Utbildning i 100% ren hårdträning sker och samarbetet gör att polisen kan komma in på träningsställena för oannonserade dopingtest och samtal med de tränade samt personal. 

Anti-droggruppen i Kiruna kommun
Anti-droggruppen är en samverkansgrupp med speciell inrikting att förebygga användning och drogbruk hos ungdomar. Gruppen består av polis, ungdomskonsulent, representanter för socialtjänstens ungdomsgrupp och missbruksvården, rektorer från gymnasierna och rektorsrepresentant för grundskola, ungdomshandläggare på arbetsmarknadsenheten samt folkhälsostrateg.
I gruppen delges statstik och lägesbild, insatser planeras för riskhelger, tobaksförebyggande åtgärder, droginformtion till föräldrar och skolpersonal. Även samarbete med sociala föreningar är några av gruppens uppgifter. 
Det drogförebyggande arbetet sker inom ramen för det lokala Brottsförebyggande rådet i Kiruna.

Blås Grönt syftar till att ungdomar mellan 13-20 år ska genomföra ett godkänt blåstest och efter det delta i utlottning av priser. I samband med genomfört test får deltagaren ett intyg om godkänt test, det är främst för de unga under 18 år som kan visa upp intyget för en vårdnadshavare/förälder.

Blås Grönt samverkar med lokala företag, som stödjer aktiviten med medel till arrangörerna att köpa in utlottningspriser eller skänker produkter/presentkort till utlottningen.

2019 fanns Blås Grönt på fyra arrangemang: Grundenten, Skolavslutning Högalidskolan och Studenten Hjalmar Lundbohmsskolan, Kirunafestivalen 27-29/6.

Blås Grönt utgår från IQ:s idébank, där metoden provats vid andra festivaler i Sverige och certifierats som en konkret handling för att förebygga eller minska problem kopplat till alkohol.

Med brukaren i fokus erbjuds stöd och behandling som är förankrad i erfarenhet och evidens samt genomföra denna med hög professionalitet. Ge information och rådgivning till allmänheten, med hög tillgänglighet för att tidigt skede främja social trygghet.

Hos kommunens öppenvård erbjuds stöd och behandling såväl till barn, ungdomar och föräldrar samt till övriga vuxna.
Exempel på insatser kan vara stöd i rollen som förälder till små eller stora barn, stöd eller behandling om man varit utsatt för våld av någon närstående eller att man själv utsatt närstående för det samma. Vid missbruk inom spel, alkohol och droger eller som anhörig till någon med sådan problematik kan man erbjudas stöd och behandling kopplat till detta. Stöd kan även erbjudas både till barn, ungdomar och vuxna för andra sociala bekymmer.

Till viss del kan även gruppstöd erbjudas, bl a av föräldrastödjande karaktär. Detta utannonseras i lokala medier.

För att få tillgång till Öppenvårdens insatser krävs i regel ett beslut via Socialförvaltningens socialsekreterare.

För kortare rådgivning kan man själv kontakta öppenvården direkt genom Våga Fråga.

Dagligstugan, Café Åke

Café Åke är en dagligstuga som erbjuder personer med missbruksproblem en nykter och drogfri mötesplats. För att besöka Café Åke krävs inget biståndsbeslut.

Har du behov att prata med någon om dig själv, närstående eller annan för att få stöd? Nedan listas några kontakter.

Inom kommunens verksamhet finns socialsekreterare, det finns även möjlighet att komma i kontakt med Våga Fråga samt elevhälsan.


Individ- och familjeomsorg

Våga frågaElevhälsa


Kontakt

Telefon

Barn- och ungdomspsykiatrinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0970-194 47

Ungdomsmottagning Kirunalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0980-734 44

Akut oro SOS alarmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

112

Akut oro Psykiatriska kristeametlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0970-194 26

Socilajour (helg eller helgdag)

112

Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0980-114 14

 

Kontakt

Telefon

Vuxna på stan Kiruna
Har en öppen facebookgrupp: kirunavuxnapastan, där annonseras om vandringar

070-284 11 26

Föräldraföreningen Mot Narkotika Kiruna

070-250 01 94

Svenska Kyrkan Kiruna

0980-678 11

Barnen Rätt i Samhället

116 111

IOGT-NTO:s hjälplinje

020-80 80 80

Föräldralinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, går att prata med psykologer och socionomer med yrkeserfarenhet kring psykisk hälsa

020-85 20 00

Mindlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, är en förening för psykisk hälsa och arbetar med att sprida kunskap och information, samtidigt som de driver stödverksamheter för personer som mår psykiskt dåligt.Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas