Drogförebyggande arbete och missbruk

Kiruna kommun arbetar med att förbygga missbruk på ett övergripande plan. Uppdraget att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) finns hos kommunens folkhälsostrateg, som med hjälp av statistik och nulägesanalyser från olika undersökningar.

Drogförebyggande arbete kan bestå av enkäter som genomförs bland elever i skolan, bland unga på fritiden, genom elevhälsan eller andra myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten eller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Resultat från olika enkäter används som underlag till exempelvis utbildningsinsatser och informationsspridning.

Folkhälsostrategen arbetar tillsammans med kommunens alkoholhandläggare i utbildningar riktade mot näringsliv, tex krogmiljö.

I arbetet med att förebygga missbruk är arbetet med ungdomar prioriterat. Kiruna kommun har en samverkansgrupp med förebyggande inrikting för ungdomar. Gruppen består av polis, ungdomskonsulent, ungdomshandläggare på arbetsmarknadsenheten, skolkurator/skolrepresentant, alkoholhandläggare, representanter för socialtjänstens ungdomsgrupp och missbruksvården, rektorsrepresentanter från grundskola och gymnasier samt folkhälsostrateg.

Missbruk och beroende

När du känner en oro över att du själv eller någon du känner, har problem med ett beroende/ missbruk av droger kan du ta kontakta öppenvården i Kiruna kommun och Våga Fråga.

Våga Fråga

Det drogförebyggande arbetet utgör en del av nationella och regionala strategier där kommunen upprättar egna planer mot droger. Planerna ska omsättas i praktiken, med åtgärder och insatser, av kommunens olika förvaltningar i samverkan med andra aktörer i samhället och med metoder som stärker skyddet för och minskar riskerna att hamna i ett beroende.

Drogförebyggande arbete i Kiruna kommun

Kiruna kommun arbetar aktivt med tobak- och alkoholrelaterad hälsa. Samverkan sker med krögare, utbildning av personal i krogmiljö i modellen Ansvarsfull alkoholservering. Här är alkoholhandläggare kontaktperson för utbildning av personal.
Vid evenemang har kommunen tidigare varit delaktig i att använda metoden Blås Grönt för att uppmuntra unga att delta eller fira ett evenemang som nykter deltagare. Kommunen arbetar nu främst med evenemang som grundenten och skolornas avslutning inför sommarlovet.

Vad gäller tillsyner för servering av alkohol, sker tillsyn på restauranger och krogmiljöer av kommun, polis och andra myndigheter för kontroll av efterföljandet av alkohollag och kommunens alkoholpolicy.
Upplysningskampanjer kan ske utanför t ex Systembolaget.

För en sund och hälsoinriktad träning finns samarbete med privatägda gym till ideella föreningar gällande anti-dopingarbete tillsammans med polisen. Utbildning i 100% ren hårdträning sker och samarbetet gör att polisen kan komma in på träningsställena för oannonserade dopingtest och samtal med de tränade samt personal. 

Anti-droggruppen i Kiruna kommun
Anti-droggruppen är en samverkansgrupp med speciell inrikting att förebygga användning och drogbruk hos ungdomar. Gruppen består av polis, ungdomskonsulent, representanter för socialtjänstens ungdomsgrupp och missbruksvården, rektorer från gymnasierna och rektorsrepresentant för grundskola, ungdomshandläggare på arbetsmarknadsenheten samt folkhälsostrateg.
I gruppen delges statstik och lägesbild, insatser planeras för riskhelger, tobaksförebyggande åtgärder, droginformtion till föräldrar och skolpersonal.

Blås Grönt syftar till att ungdomar mellan 13-20 år ska genomföra ett godkänt blåstest och efter det delta i utlottning av priser. I samband med genomfört test får deltagaren ett intyg om godkänt test, det är främst för de unga under 18 år som kan visa upp intyget för en vårdnadshavare/förälder.

Det är att verksamheterna och organisationerna som har aktiviteten/arrangemangen som ansvarar för metoden med kunskapsstöd från kommunen och regionala aktörer.

Blås Grönt utgår från IQ:s idébank, där metoden provats vid andra festivaler i Sverige och certifierats som en konkret handling för att förebygga eller minska problem kopplat till alkohol.

Dopning är i lag förbjudet, det är fusk i sportsammanhang, det kan vara skadligt och tenderar att att leda till en form av missbruk, därför är det viktigt att agera.

100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Som en del av metoden utbildas personal på träningsanläggningar, träningsanläggningar diplomeras och nätverk skapas för att arbeta med att motverka och förebygga dopning i Sverige och lokalt.

Utbildning genomförs i nuläget (från 2022) av PRODIS, som genom Stockholm Stad ansvarar för metoden 100% ren hårdträning. Utbildning bekostas av träningsaktör.

De träningsaktörer som har friskvårdsavtal med Kiruna kommun och har ett gym, ska arbeta enligt metoden 100% ren hårdträning.

Arbetsgång för träningsanläggningen att bli diplomerad i 100% ren hårdträning

Steg 1:
Utbilda de personer som har valts till styrelsefunktion eller äger företaget och de innehar nyckelfunktion (reception/instruktör) i 100% ren hårdträning. De som gått utbildning får efter godkänt kunskapsprov ett intyg/eget diplom om utbildning.
(OBS! Förväxla inte det individuella utbildningsdiplomet med att anläggningen är diplomerat).

Steg 2:
För att anläggningen ska bli diplomerad krävs:

(Diplomeringsavgift för nya aktörer finns från 2021: 1500kr för träningsaktören och utbildningsavgift för deltagare tillkommer. Träningsanläggningen blir lokalt diplomerad i den kommun verksamheten finns.)

 • antidopingpolicy (det finns en mall att utgå i från på Prodis.se/100% ren hårdträning) och anti-dopningspärm (mall för innehåll finns på Prodis.se/100% ren hårdträning) för anläggningen
 • träningsaktören ska själv samla information om vilka deltagare från verksamheten som gått utbildning
 • handlingsplan kring dopning för anläggningen – (det finns en mall att utgå i från på Prodis.se/100% ren hårdträning), handlingsplanen ska uppdateras regelbundet
 • avtal med medlemmar (gemensam mall har tagits fram av Kirunas lokala anti-dopningsnätverk) och koppla avstängning till handlingsplanen samt information att avstängning gäller alla träningsaktörer i kommunen som är med i nätverket under 24 månader.
  Tänk på att information om träningsanläggningens arbete och deltagande i anti-dopningsnätverket behöver finnas och synas.
 • Skriv avtal med polisen om samverkan, icke-aviserade besök mm– Skicka en kopia på det till kontaktperson på kommunen, för anti-dopningsnätverket.

När ovanstående krav uppfylls och har redovisats till ansvarig funktion på Kiruna kommun samt godkänts av PRODIS bokas ett datum för diplomering av anläggningen i metoden 100% ren hårdträning.

Steg 3:
För att träningsaktör ska fortsätta behålla diplomering:

 • UPPFÖLJNING:Vartannat år ska diplomering för träningsanläggning uppdateras. Den checklista som använts vid diplomering fyllas i och skickas in/tas med till anti-dopningsnätverkets träff. Den som är dopningsansvarig behöver höra av sig till kontakt på kommunen för anti-dopningsnätverket.
  Uppföljning kan också ske i form av oanmälda besök på gym kan ske av avtalsparter.

 • SAMVERKAN: Anti-dopningsnätverket håller två möten/år, deltagande förväntas av träningsaktörens anti-dopningsansvarig på mötena och att träningsaktör har kontakt med kommunens friskvårdskonsulent.

 • KUNSKAP/UTBILDNING:Träningsaktör som har endiplomering ansvarar för kostnader för att utbilda ny personal/ nya funktionär från 2022 samt att ha översikt av utbildade personer i sin verksamhet.

Med brukaren i fokus erbjuds stöd och behandling som är förankrad i erfarenhet och evidens samt genomföra denna med hög professionalitet. Ge information och rådgivning till allmänheten, med hög tillgänglighet för att tidigt skede främja social trygghet.

Hos kommunens öppenvård erbjuds stöd och behandling såväl till barn, ungdomar och föräldrar samt till övriga vuxna.
Exempel på insatser kan vara stöd i rollen som förälder till små eller stora barn, stöd eller behandling om man varit utsatt för våld av någon närstående eller att man själv utsatt närstående för det samma. Vid missbruk inom spel, alkohol och droger eller som anhörig till någon med sådan problematik kan man erbjudas stöd och behandling kopplat till detta. Stöd kan även erbjudas både till barn, ungdomar och vuxna för andra sociala bekymmer.

Till viss del kan även gruppstöd erbjudas, bl a av föräldrastödjande karaktär. Detta utannonseras i lokala medier.

För att få tillgång till Öppenvårdens insatser krävs i regel ett beslut via Socialförvaltningens socialsekreterare.

För kortare rådgivning kan man själv kontakta öppenvården direkt genom Våga Fråga.

Dagligstugan, Café Åke

Café Åke är en dagligstuga som erbjuder personer med missbruksproblem en nykter och drogfri mötesplats. För att besöka Café Åke krävs inget biståndsbeslut.

Har du behov att prata med någon om dig själv, närstående eller annan för att få stöd? Nedan listas några kontakter.

Inom kommunens verksamhet finns socialsekreterare, det finns även möjlighet att komma i kontakt med öppenvårdens Våga Fråga samt Elevhälsan, budget och skuldrådgivare.

Individ- och familjeomsorg

Våga fråga

Elevhälsa

Budget och skuldrådgivare

Barn- och ungdomspsykiatrin
Länk till hemsida Länk till annan webbplats.
Telefon: 0970 - 194 47

Ungdomsmottagningen Kiruna
Länk till hemsida Länk till annan webbplats.
Telefon: 0980 - 734 44

Polisen
Länk till hemsida Länk till annan webbplats.
Telefon: 114 14

Kontakt vid akut oro:

SOS Alarm
Länk till hemsida Länk till annan webbplats.
Telefon: 112

Psykiatriska kristeamet
Länk till hemsida Länk till annan webbplats.
Telefon: 0970 - 194 26

Socialjour (helg eller helgdag)
Telefon: 112 , begär socialjour

Föräldraföreningen Mot Narkotika
Kontakt Kiruna
Telefon: 070-250 01 94

Svenska Kyrkan Kiruna
Telefon: 0980-678 11

Barnen Rätt i Samhället (BRIS)
Telefon: 116 111

IOGT-NTO
Länk till hemsida Länk till annan webbplats.

Mind
Förening för psykisk hälsa och arbetar med att sprida kunskap och information, samtidigt som de driver stödverksamheter för personer som mår psykiskt dåligt.
Länk till hemsida Länk till annan webbplats.

Minds Föräldralinje: prata med psykologer och socionomer med yrkeserfarenhet kring psykisk hälsa
Länk till hemsida Länk till annan webbplats.
Telefon: 020-85 20 00

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Heidi Kari