Funktionsvariation

Personer med funktionsvariationer kan söka insatser enligt LSS, lagen bygger på att främja jämlikhet i levnadsvillkort och full delaktighet i samhällslivet för människor med funktionsvariationer.

Verksamheten skall grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Lagen innehåller rättigheter till olika former av hjälp för den enskilde och skyldigheter för myndigheter, främst för kommunen.

Personer som omfattas av LSS har

  1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. bestående och betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Den som kan ansöka om insatser med stöd av LSS är

  • den funktionshindrade själv
  • vårdnadshavare
  • god man/förvaltare

Du kan också ansöka om att få stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen.

Kontakta utredningsenheten.

Blanketter för ansökan inom LSS-området

I enlighet med LSS-lagen kan den enskilde söka om daglig verksamhet. Syftet med insatsen är att ge personer med funktionsvariation ett arbete som ger livskvalitet och delaktighet i samhällslivet.

Att ha ett arbete anses svara mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveckling och en meningsfull tillvaro.

Inom daglig verksamhet arbetar vi enligt arbetsmetoden ISA (individuellt stöd i arbete), som är en svensk version av supported employment (SE). Grunden i SE är att personer med funktionsvariationer har förmåga att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden, det gäller att hitta rätt arbetsplats och rätt arbete. Den enskildes förmåga och färdigheter tillvaratas i arbetet och utgår från personens motivation och starka sidor. Personens individuella önskemål och behov av stöd är centrala.

Personens dagliga verksamhet kan finnas ute på företag, i kommunala verksamheter eller som en kombination av dessa två.

Vi har ett nära samarbete med andra professioner såsom arbetsterapeut och fysioterapeut.

För ytterligare information kontakta enhetschef dagligverksamhet.

Blanketter för ansökan inom LSS-området

En värdefull insats för människor och företag. Vill ditt företag ge och få en hjälpande hand? Genom daglig verksamhet kan personer med funktionsvariation bli en extra resurs på er arbetsplats. Ta chansen och skapa fördelar för ert företag samtidigt som ni hjälper personer med funktionsvariation att komma ut i arbetslivet.

Daglig verksamhet/sysselsättning är en insats enligt LSS lagen. Syftet med insatsen är att kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning utifrån intresse och förmåga.

Hör av dig till oss om ditt företag ser en möjlighet till ett givande samarbete med oss. Därefter ser vi om vi har någon som har önskemål om arbetsuppgifter som ert företag kan erbjuda.

Att anmäla intresse innebär inga skyldigheter för dig som arbetsgivare. Du förbinder dig inte till något och har full frihet att tacka nej till ett erbjudande om att ta emot en person. Vid ett samarbete betalar ni som företag ingenting.

Det vanliga är att arbetsplatsens enda omkostnad är en namnbricka och eventuella arbetskläder. I den ordinarie arbetsgruppen bör en person hos er fungera som handledare, för att kunna stötta brukaren, ta emot sjuk- och frånvaroanmälan samt ha en aktiv dialog med arbetshandledaren.

Brukaren har en olycksfall- och ansvarsförsäkring via Kiruna kommun.


Våra samarbetspartners idag


Arctic Eden

Kiruna stadsbibliotek

Attentive-
fastighet och företagsservice

Malmia-restaurang

Café Oscar

Mysinge-vård & omsorgsboende

Coop Lappgatan

NKV

Coop Trädgårdsgatan

Nordea

Färg-City

Rusta

GK Norra Norden

Scandic Ferrum

Hjälpmedelsförrådet

Srfc i Kiruna AB

Hälsokraft

Stora Coop

Högalidskolans kök

Svenska kyrkan

Ica Kvantum

Tekniska Verken

IFK Kiruna

Triangelskolans kök

IRF-institutet för rymdfysik

Vittangi bibliotek

Kiruna Ridklubb


Mer information kontakta Enhetschef dagligverksamhet.

Kortidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att personen med funktionsvariation ska erbjudas miljöombyte och rekreation, medan anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbete och få utrymme till avkoppling. Insatsen kan också användas som en förberedelse för den som ska flytta till eget boende. Korttidsvistelse anordnas i kortidshem, hos familj eller på annat sätt.
I Kommunen finns ett korttidshem med 7 platser för barn och vuxna med funktionsvariation. Korttidshemmet finns på Högalidsgatan 1.

För att ansöka om Korttidsvistelse kontakta utredningsenheten.

Blanketter för ansökan inom LSS-området

Personlig assistans finns att söka för dig som är under 65 år och har en funktionsvariation som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp.

När du väljer kommunen som assistansanordnare kontaktas du av en enhetschef som tillsammans med dig gör en planering av insatsen. Vi arbetar med rätten till full delaktighet i samhällslivet för den enskilde genom att erbjuda god omsorg och service med hög kvalitet. Vi utgår från den enskildes vilja och önskemål genom individuella lösningar. Verksamheten ska genomsyras av lyhördhet, kompetens och nytänkande.

Vi eftersträvar god kvalitet i vår verksamhet, personal med bred kompetens och en god arbetsmiljö.

För att ansöka om personlig assistans kontakta utredningsenheten.

För mer information kontakta någon av enhetscheferna.

Blanketter för ansökan inom LSS-området

Fritidshem för ungdomar mellan 13-21 år. Fritidshemmet är en mötesplats där de kan umgås och göra olika aktiviteter tillsammans. I en trygg och utvecklande miljö skapar vi förutsättningar för ungdomarna att knyta sociala kontakter. Friskvård och utevistelse är viktiga delar av verksamheten, det finns även utrymme för vila och egna valda aktiviteter.

Fritidsverksamheten är öppen måndag-fredag före och efter skolan. Under loven är verksamheten öppen hela dagarna. Det är valfritt hur man vill vara på fritids. Vi serverar mellanmål och på loven även lunch som vi tillagar själva.

Verksamheten finns på Högalidsgatan 1.

För att ansöka om fritidshem kontakta utredningensenheten. För mer information kontakta enhetschef-LSS

Blanketter för ansökan inom LSS-området

Avlösarservice i hemmet handlar om att avlasta familjer i deras hem för att anhöriga eller familjehemsföräldrar ska få avkoppling och/eller för att kunna utföra aktiviteter som den med funktionsvariation inte deltar i. Ibland behövs avlastningen för att göra aktiviteter med de andra barnen i familjen.

Kommunen ansvarar för insatsen och avgör också vem som anlitas som avlösare. 

För att ansöka om avlösarservice i hemmet kontakta utredningensenheten. För mer information kontakta enhetschef-LSS

Blanketter för ansökan inom LSS-området

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS) kan bostad med särskild service beviljas. I Kiruna kommun finns tre boendealternativ - gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad.

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad ingår särskild service, förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet ingår även fritid som en viktig del i dessa två boendealternativ.

I bostaden har man egna möbler och hyr en lägenhet själv. I anslutning till boendet finns personal till hands för att hjälpa till med vardagliga göromål som t.ex. tvätt, städ, handling, fritidssysselsättning och socialt stöd. Personalen arbetar med individuellt socialt och praktiskt stöd för att möjliggöra och tillvarata personens egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till utveckling. Kommunen svarar upp till sjuksköterskenivå för de boendes hälsa.

Annan särskilt anpassad bostad

Med "annan särskild anpassad bostad för vuxna” avses en bostad som anvisas av kommunen med viss grundanpassning. I denna boendeform finns ingen personal att tillgå. Denna boendeform är inte att betrakta som en ”bostad med särskild service” och kommunen har därför inte ansvar för hälso- och sjukvården för de personer som bor i denna boendeform.

Intresseanmälan för bostad enligt LSS

En intresseanmälan kan göras av den som i framtiden tror sig ha behov av bostad med särskild service. Kiruna kommun använder intresseanmälan för att planera framtida behov av bostäder för personer med funktionsvariation.

För att ansöka om bostad med särskild servicer kontakta utredningensenheten. För mer information kontakta enhetschef för respektive boende.

Blanketter för ansökan inom LSS-området

Kontaktperson är en medmänniska till personen med funktionsvariation, en kompis som ska främja sociala kontakter och delaktighet i samhällets fritidsutbud. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. En kontaktperson kan ge råd och stöd i vardagssituationer samt hjälpa till att bryta isolering. En kontaktperson har tystnadsplikt, det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den personen som de är eller har varit stöd för.

Insatsen kan sökas av den enskilde, vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

För att ansöka om kontaktperson kontakta utredningensenheten. För mer information kontakta brukaransvarig

Blanketter för ansökan inom LSS-området

Har du funktionsvariation som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice enligt LSS.

Ledsagarservicen innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Insatsen är kostnadsfri, men du står själv för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter. Kiruna kommun hjälper dig att tillsätta en ledsagare.

För att ansöka om ledsagarservice kontakta utredningensenheten. För mer information kontakta enhetschef LSS

Blanketter för ansökan inom LSS-området

Bestämmelserna enligt LSS anger att personer med funktionsvariationer och deras anhöriga, vid behov har rätt till expertstöd där medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter av funtionsvariationen beaktas.

Regionen ansvarar med få undantag för insatser enligt denna bestämmelse. Råd och personligt stöd är en insats som är till för att ge hjälp som kan underlätta det dagliga livet.

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har psykiska funktionsvariationer har rätt att ansöka om stöd för att du ska kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Det är kommunens handläggare som bedömer vilket stöd som du har rätt till för att du ska kunna bo, få en meningsfull sysselsättning och fritid i Kiruna.

Boendestöd i hemmet

Socialpsykatri

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall