Hjälp i hemmet

Äldre par sitter på parkbänk

Alla bör få känns trygghet och självständighet och så långt det är möjligt ska alla ges möjlighet att bo kvar hemma i den egna miljön. För dem som av olika anledningar inte klarar sig själva eller känner otrygghet finns flera olika möjligheter till stöd.

När du på grund av sjukdom, funktionsvariation eller åldersförändringar inte längre klarar din dagliga livsföring har man rätt till bistånd för att kunna bo kvar hemma.

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggaren som beslutar enligt sociatjänstlagen och individuella behov. Den hjälpen hemtjänsten ger ska vara en hjälp till självhjälp.

Om du får avslag på din ansökan, helt eller delvis, kan du överklaga beslutet. Lämna in ett skriftligt överklagande till den handläggare som fattat beslutet, senast tre veckor efter att du fått ditt biståndsbeslut. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till Förvaltningsrätten. Då prövar rätten ärendet och fattar ett beslut.

Avgiften beräknas på utförd tid hos dig som har beslut om insatser för hemtjänst. Avgiften för hjälp i hemmet tas ut enligt kommunens fastlagda omsorgstaxa.

Ansökningsblankett

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall