Kommunens krisorganisation

Kiruna kommuns krisledningsnämnd är kommunstyrelsens arbetsutskott.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommunen finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Fullmäktige ska för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

I de fall ordinarie verksamhet inte klarar av händelsen/krisen övergår ledningen till SLG (strategiska ledningsgruppen) som kontinuerligt samråder med presidiet i krisledningsnämnden för eventuellt beslut om att övergå till organisation där krisledningsnämnden övertar ledningen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson