Förvaltningar och nämnder

Foto: Henning Larsen Hufton + Crow

Kiruna kommunkoncern består av kommunfullmäktige som högsta beslutande organ, kommunstyrelse samt sex nämnder, fyra förvaltningar och fyra bolag.

Regering och riksdag bestämmer i stora drag vad en kommun får och inte får göra. Kommunens uppgifter regleras i de så kallade speciallagstiftningarna och kommunallagen.

I övrigt har kommunerna fri rätt att bestämma själva och det är detta som kallas kommunalt självstyre, som i sin tur hör samman med demokrati och meborgarens möjlighet att påverka kommunala beslut.

Kommunens uppgifter är uppdelade i två delar: obligatoriska och frivilliga. De obligatoriska uppgifterna regleras genom speciallagstiftning.

De förtroendevalda, det vill säga politikerna, fattar alla viktiga beslut som rör kommunen och tjänstemännen bereder och verkställer besluten. Politikerna sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolagens styrelser. Tjänstemännen arbetar i förvaltningarna.

Kontakt Kommunstyrelsen: kommun@kiruna.se eller kommunsekreterare@kiruna.se

Kommunala förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen styrs och leds politiskt av kommunstyrelsen.

Förvaltningens uppgifter är bland annat:

 • Svara för administrationen åt kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och dess utskotts beslutsfunktioner.
 • Vara service-, samordnings- och ledningsstöd inom verksamhetsområden som ekonomi, personal, IT
 • Vara administrativt stöd för kommunens övriga förvaltningar
 • Arbeta inom de områden som rör avveckling, utveckling och planering av nya Kiruna
 • Arbeta med frågor som rör tillväxt samt arbetsmarknad och integration.

  På förvaltningen finns även kommunledningskansliet.

 • Kommunledningskansliets expeditionstider:
  Enligt beslut i kommunstyrelsen 2023.

  Måndagar och tisdagar kl. 10 - 12
  Onsdagar kl. 13 - 15
  Torsdagar och fredagar kl. 9 - 11

  Klämdagar, dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton är öppettiden kl. 9 - 11.

  Avvikande öppettider kan förekomma under perioden
  15 juni - 31 augusti.

Kultur- och utbildningsnämndens förvaltning kallas kultur- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen består till största delen av pedagogiska verksamheter som syftar till att utveckla lärande och kunskap hos kommunens yngsta medborgare men även av kommunens kulturverksamheter och måltidsverksamheter. 

Förvaltningens verksamheter omfattar pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, kulturskola, mottagningsenhet och språkcentrum för grundskola, måltidsverksamhet för förskola, skola och äldreomsorg, skolhälsovård, skolskjutsar, folkbibliotek, ungdomsverksamhet, verksamhetsservice samt ett centralt förvaltningskansli. Förvaltningen är ett också ett nav för ansökningar och fördelning av olika typer av föreningsbidrag.

Det finns ca 900 barn i våra verksamheter som är i förskoleåldern och ca 2 200 barn och ungdomar i grundskoleåldern. Ca 800 personer är anställda inom förvaltningen.

Centralt kansli kultur- och utbildningsförvaltningen
Det centrala kansliets huvudsakliga uppgift är att vara en stödfunktion till kultur- och utbildningsnämnden, verksamheterna och allmänheten. Kansliet samordnar också viss förvaltningsövergripande verksamhet som skolskjutsar.

Det centrala kansliet är placerat i kommunens stadshus.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ett 50-tal personer anställda och består av tre avdelningar: Räddningstjänst, miljökontor och bygglovskontor, Samtliga avdelningar arbetar på miljö- och byggnämndens uppdrag. 

Förvaltningen är en renodlad myndighetsförvaltning vilket innebär att all verksamhet styrs utifrån gällande lagstiftning. Förvaltningens uppgift är att besluta i eller förbereda för beslut i ärenden som bygglov, miljö-, hälsoskydds-, räddnings- samt trafikärenden.

Verksamhetsidé

Vi ska genom ett effektivt nyttjande av tillgängliga resurser inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde utveckla och förvalta Kiruna kommun.

Vi skall genom ett strategiskt och långsiktigt arbete bidra till en säker, trygg och hållbar samhällsutveckling med goda livsmiljöer.

Samarbete och samverkan är nyckelord i vårt arbete för att vi på bästa sätt ska vara dynamiska i en långsiktig hållbar utveckling av Kiruna kommun.

Vi skall uppfattas som effektiva, sakliga och tydliga. Vi skall inge förtroende och vara tillgängliga. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Socialförvaltningen lyder under socialnämnden och har ca 1 000 årsarbetare. Förvaltningen är fördelad enligt följande: äldreomsorg Norra, Södra, Östra, Social Omsorg, Hälso- och sjukvårdsavdelning och IFO-Myndighet.

Socialförvaltningen är en myndighetsförvaltning och utgår utifrån gällande lagstiftningar där socialtjänstlagen med portalparagrafen är ledstjärnan för det sociala arbetet. Socialtjänsten ska vila på demokratins och solidaritetens grund och främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Verksamhetsidé

I centrum för socialtjänsten står de människor som är i behov av våra insatser. Vi respekterar de människor vi möter. Genom att vara lyhörda och med ett demokratiskt förhållningssätt vill vi:

 • skapa goda förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande och förtroende för varandra
 • sprida framtidstro och nyfikenhet i en värld av ständiga förändringar
 • nå de för verksamheten uppsatta målen
 • öka personalens delaktighet

Nämnder

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska som huvudregel bereda alla ärenden som ska hanteras av kommunfullmäktige. Styrelsen ska ha uppsikt över de andra nämndernas verksamhet och se till att kommunfullmäktige får information om hur verksamheterna utvecklas.

I Kiruna kommun ansvarar kommunstyrelsen också för den fysiska planeringen, till exempel frågor om hur mark- och vattenområden ska användas samt var bebyggelse och infrastruktur ska ligga. Kommunstyrelsen har därtill hand om sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt fritidspolitiska frågor.

Kommunstyrelsen har två utskott som bereder ärenden som ska hanteras av kommunstyrelsen. Fritidsutskottet har hand om fritidspolitiska frågor och arbetsutskottet har hand om övriga frågor som kommunstyrelsen ansvarar för.


Kontakt: Kommunsekreterare@kiruna.se

Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter omfattar förskola, pedagogisk verksamhet, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskolan, bibliotek, ungdomsverksamhet, skolskjutsar, kommunens kulturverksamheter och måltidsverksamheter.

Nämndens förvaltning kallas kultur- och utbildningsförvaltningen. Det finns cirka 900 barn i våra verksamheter som är i förskoleålderna och cirka 2 200 barn och ungdomar i grundskoleåldern. Personalen inom hela förvaltningen uppgår till cirka 800 personer.

Kontakt: Kultur-Utbildning@kiruna.se

Miljö- och byggnämnden hanterar ärenden om bland annat bygglov, räddningstjänsten, miljö och trafik.

Nämnden består av sju ledamöter, sju ersättare och tre insynspolitiker.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggväsendet samt verkar även som trafiknämnd och räddningsnämnd. 

Miljö- och byggnämnden är skyldig att tillse att lagar som reglerar verksamheten efterlevs. Det sker genom myndighetsbeslut, tillsyn samt information och rådgivning.

Kontakt: Miljo@kiruna.se

Socialnämndens verksamhet ska tillgodose människors behov av trygghet. De brukare och medborgare som kommer i kontakt med socialtjänsten ska mötas med respekt, integritet och kompetens. Socialnämnden ska tillvarata svaga gruppers behov och intressen.

Socialnämndens uppgift enligt 3 kap 1§ SoL (socialtjänstlagen)

 • Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
 • Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen
 • Informera om socialtjänsten i kommunen
 • Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden
 • Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det

  Kontakt: Omsorg@kiruna.se

Valnämnden ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val på lokal nivå samt opinionsundersökningar som kommunfullmäktige beslutar om. Valnämnden ansvarar även för den information och service som behövs för genomförande av val. Valnämnden bereder ärenden såsom valdistriktsindelning till kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att verkställa valnämndens beslut.

Valmyndigheten är den nationella tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbottens län är den regionala tillsynsmyndigheten.

Nästa allmänna val är till riksdag samt landsting/region- och kommunfullmäktige i september 2022.

I Förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats. hittar du valnämndens alla ledamöter och ersättare. Välj Nämnd: Kommunstyrelsen och Beslutsinstans: Valnämnden.

Kontakt: Valnamnd@kiruna.se

I Sveriges samtliga kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kiruna kommun har en överförmyndarnämnd, bestående av tre ledamöter och tre ersätttare, som är valda av kommunfullmäktige för fyra år.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.

På överförmyndarexpeditionen arbetar 3, 25 tjänstemän som administrerar överförmyndarnämndens verksamhet.

Klicka på denna länk så kommer du till expeditionens hemsida.

I Förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats. hittar du överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare. Välj Nämnd: Kommunstyrelsen och Beslutsinstans: Överförmyndarnämnd.

Kontakt: Overformyndarexpeditionen@kiruna.se

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Heidi Kari