Avgifter och regler

Avgifter
Det finns två avgiftsnivåer beroende på närvarotiden; över eller under 25 timmar per vecka. För barn 3 till 5 år som anvisats plats i allmän förskola upp till 15 timmar per vecka tas ingen avgift. Vid vistelse mer än 15 timmar per vecka i förskoleverksamhet tas en reducerad avgift för dessa barn.

Fastställande av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter i det hushåll barnet/barnen tillhör samt vistelsetid. Uppgifter om hushållets inkomster lämnas till förskolans placeringsassistent på blanketten Inkomstuppgifter , 105.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Schema och avtal för vistelsetid lämnas på blanketten Schema förskoleverksamhet och fritidshem. , 99.4 kB, öppnas i nytt fönster. Avgiften beräknas per barn och procentuellt av hushållets bruttoinkomst enligt reglerna för maxtaxa. Detaljerad information om hur avgiften räknas ut finns i dokumentet Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. , 292.3 kB. Här finns även information om eventuell avgiftsfrihet för barn med särskilda behov.

Avgiften för förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg är en månadsavgift som debiteras platsinnehavaren/ vårdnadshavaren innevarande månad, 12 månader per år, enligt den överenskomna vistelsetiden, oavsett om man nyttjar platsen eller ej. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.

De planerings- och kompetensutvecklingsdagar som förskolan har rätt att stänga verksamheten ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Vistelsetid/Scheman
När barnet tilldelas plats ska vårdnadshavare lämna in schema till placeringsassistenten över barnets vistelsetid utifrån de behov familjen har, det vill säga vårdnadshavares arbets- eller studietid inklusive restid. Det ska alltid finnas ett aktuellt schema över vistelsetiden på förskolan. Har vårdnadshavaren oregelbundna tider beräknas en genomsnittlig tid per vecka, dock längst 6 veckor. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet lämnas och hämtas inom den överenskomna vistelsetiden.

Anmälan om förändring
Då avgiften för platsen på förskola eller i pedagogisk omsorg påverkas av flera faktorer åligger det vårdnadshavaren att anmäla alla förändringar så som familjeförhållanden, adress-, inkomst- och schemaändringar till förskolans placeringsassistent. Om det vid efterkontroll av taxerad inkomst hos Skatteverket visar sig att den anmälda inkomsten eller familjesammansättningen gett ett för lågt avgiftsuttag justeras detta i efterhand vilket kan innebära att vårdnadshavaren efterdebiteras.

Semester och annan ledighet
Vid vårdnadshavares semester, lov eller annan ledighet är barn 3-5 år endast berättigat till allmän förskola 15 h per vecka.

Dataskyddsförordningen/GDPR

Kontakt

 • Ann-Helen Nordin

  Placeringsassistent förskola
  Expedition förskola, Björkplan 6D, 981 85 Kiruna
 • Marie Sigefjäll

  Skolassistent/Placeringsassistent förskola och fritidshem för Karesuando och Vittangi rektorsområden.
  Vittangi skola, Sjövägen 1, 985 31 Vittangi

  Skolassistent för Karesuando skola, Svappavaara skol, Vittangi skola, Övre Soppero skola. Placeringsassistent för skolenheternas fritidshem, förskolorna Lyktan, Regnbågen och Svappavaara samt övrig pedagogisk verksamhet i Kuttainen och Övre Soppero.

 • Anita Pudas

  Placeringsassistent förskola
  Expedition förskola, Björkplan 6D, 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joanna Kauppi