Avgifter och regler

Avgifter
Det finns två avgiftsnivåer beroende på närvarotiden; över eller under 25 timmar per vecka. För barn 3 till 5 år som anvisats plats i allmän förskola upp till 15 timmar per vecka tas ingen avgift. Vid vistelse mer än 15 timmar per vecka i förskoleverksamhet tas en reducerad avgift för dessa barn.

Fastställande av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter i det hushåll barnet/barnen tillhör samt vistelsetid. Uppgifter om hushållets inkomster lämnas till förskolans placeringsassistent på blanketten Inkomstuppgifter , 105.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Schema och avtal för vistelsetid lämnas på blanketten Schema förskoleverksamhet och fritidshem. , 99.4 kB, öppnas i nytt fönster. Avgiften beräknas per barn och procentuellt av hushållets bruttoinkomst enligt reglerna för maxtaxa. Detaljerad information om hur avgiften räknas ut finns i dokumentet Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. , 460.5 kB. Här finns även information om eventuell avgiftsfrihet för barn med särskilda behov.

Avgiften för förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg är en månadsavgift som debiteras platsinnehavaren/ vårdnadshavaren innevarande månad, 12 månader per år, enligt den överenskomna vistelsetiden, oavsett om man nyttjar platsen eller ej. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.

De planerings- och kompetensutvecklingsdagar som förskolan har rätt att stänga verksamheten ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Vistelsetid/Scheman
När barnet tilldelas plats ska vårdnadshavare lämna in schema till placeringsassistenten över barnets vistelsetid utifrån de behov familjen har, det vill säga vårdnadshavares arbets- eller studietid inklusive restid. Det ska alltid finnas ett aktuellt schema över vistelsetiden på förskolan. Har vårdnadshavaren oregelbundna tider beräknas en genomsnittlig tid per vecka, dock längst 6 veckor. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet lämnas och hämtas inom den överenskomna vistelsetiden.

Anmälan om förändring
Då avgiften för platsen på förskola eller i pedagogisk omsorg påverkas av flera faktorer åligger det vårdnadshavaren att anmäla alla förändringar så som familjeförhållanden, adress-, inkomst- och schemaändringar till förskolans placeringsassistent. Om det vid efterkontroll av taxerad inkomst hos Skatteverket visar sig att den anmälda inkomsten eller familjesammansättningen gett ett för lågt avgiftsuttag justeras detta i efterhand vilket kan innebära att vårdnadshavaren efterdebiteras.

Dataskyddsförordningen/GDPR

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joanna Kauppi