Lov, läsårsplan och ledigheter

Varje år fastställs en läsårsplan för grundskolorna i kommunen. Där framgår när eleverna börjar och slutar läsåret samt när de har lov. Läsårsplanen för gymnasieskolan kan ibland skilja sig något från grundskolans men vi försöker att få dom så lika som möjligt då en familj kan ha barn i båda skolformerna. Vanligtvis upprättas läsårsplanen för kommande läsår i november/december året innan.

Skollagen och skolförordningen reglerar hur läsåret för eleverna i grundskolan får förläggas. Till exempel så ska läsåret börja i augusti och sluta i juni. Dessutom måste läsåret vara minst 178 skoldagar. I Kiruna kommun har vi valt att lägga ut en extra dag på läsårsplanen. Detta har vi gjort för att skapa flexibilitet för respektive skolenhet att friställa eleverna/ge eleverna ledigt 1 dag under läsåret - endera vid behov om något oförutsett inträffar eller för att organisera kompetensutveckling eller annat gemensamt arbete som rektor för skolenheten beslutar om.

Ledighet utöver lov
Om en elev behöver vara ledig från skolan måste vårdnadshavaren ansöka om detta hos skolan. Det är rektor som ska besluta om ledighet men för kortare ledigheter får rektor uppdra åt någon annan att fatta beslut. För Kiruna kommuns skolor har rektorerna gemensamt beslutat att elevens mentor får fatta beslut om ledighet upp till fem dagar per läsår.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheter att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

För ansökan om ledighet ska blanketten Ledighetsansökan , 53.1 kB. användas.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson