Fördjupad översiktsplan Kiruna centralort 2014

Vy över centrala Kiruna

En fördjupad översiktsplan gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.

Den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort antogs av kommunfullmäktige den 1 september 2014. Planen vann laga kraft den 1 oktober 2014.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Sara Thelin