Fördjupad översiktsplan Svappavaara 2015

Bostadshuset Ormen Långe i Svappavaara

En fördjupad översiktsplan, FÖP, gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.

Den fördjupade översiktsplanen för Svappavaara antogs av kommunfullmäktige den 1 juni 2015. Beslutet vann laga kraft den 30 juni 2015.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Sara Thelin