Översiktsplan 2018

Flygfoto över Kiruna med Luossavaara i bakgrunden

Översiktsplanen ligger till grund för planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten och hur vi ska utveckla bebyggelsen ur ett långsiktigt perspektiv.

Gällande översiktsplan i Kiruna kommun är Översiktsplan 2018 som antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2018. Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2019.

Översiktsplan 2018 består av ett antal dokument som du kan ladda ner här på hemsidan.

Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden.

Del 2 innehåller beskrivningar och rekommendationer för mark- och vattenanvändning.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) redogör för planens betydande miljöpåverkan och föreslår vilka aspekter som bör utredas i efterföljande planering.

Utöver dessa består översiktsplanen också av kartor och andra dokument.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Sara Thelin